КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ

Ключові слова: сфера послуг, міжнародна торгівля, конкурентоспроможність, розвиток, національна економіка, транспортні послуги, інформаційні послуги, туристичні послуги, фінансові послуги

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану міжнародної торгівлі послугами України на сучасному етапі та розробці заходів підвищення конкурентоспроможності української сфери послуг на світових ринках. Проаналізовано стан міжнародної торгівлі послугами України, визначено основні тенденції її розвитку та особливості структури. Окреслено фактори підвищення конкурентоспроможності послуг, серед яких: розвиток людського капіталу; інвестиції в нематеріальні активи; розвиток цифрової інфраструктури; ефективне регулювання; зв’язок зі світовими ринками; наявність стратегії розвитку сфери. На основі визначених факторів впливу на конкурентоспроможність, розроблено заходи вдосконалення функціонування сфери послуг. Запропоновані заходи розвитку транспортних та інформаційних послуг як основних експортних секторів сфери послуг України. Розроблені шляхи підвищення конкурентоспроможності перспективних сфер туристичних та фінансових послуг.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звершення: 24.04.2023).

Краснодєд Т. Л., Попова Т. В. Місце України на світовому ринку послуг. Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». 2019. № 4 (21). C. 30–36.

Мельничук О. Міжнародна торгівля послугами. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. Економічні науки. 2020. № 4. С. 115–128.

Кальченко О. М., Белорус А. В. Сучасні проблеми розвитку транспортного сектору України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2 (26). С. 99–107.

Крихтіна Ю. О. Державна політика розвитку транспортної галузі України: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : «Діса Плюс», 2022. 336 с.

Севрук І. М., Рупчева А. О. Конкурентоспроможність України на світовому ринку ІТ-послуг в умовах глобалізації. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 65–70.

Тимошенко Н. Ю., Ронський Б. Ю. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 384–388.

Смирнова О. В. Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 302–308.

Дребот Н. П., Танчак Я. А., Миколишин М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. № 30(1). С. 109–114.

International tourism recovered 63% of pre-pandemic levels in 2022, with Europe and Middle East in the lead. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf?VersionId=_2bbK5GIwk5KrKrBGJ5iNPAGnrWoH8NB (accessed 24 April 2023).

Глубоченко К. О., Дорошенко О. М. Аналіз сучасного стану ринку та перспективи туристичних послуг в Україні. Modern Economics. 2021. № 30(2021). С. 71–75.

Збарський В., Грибова Д., Збарська А. Україна на світовому ринку туристичних послуг. Євроінтеграція України та економічна безпека держави: Збірник наукових праць. 2021. Випуск 1 (26). С. 117–129.

Ofitsiynyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed April 24, 2023).

Krasnodied, T. L., Popova, T. V. (2019). Mistse Ukrayiny na svitovomu rynku posluh [The place of Ukraine in the world market of services]. Elektronnyy naukovo-praktychnyy zhurnal «Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya», no. 4 (21), pp. 30–36. (in Ukrainian)

Melnychuk, O. (2020). Mizhnarodna torhivlya posluhamy [International trade in services]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. Ser. Ekonomichni nauky, no. 4, pp. 115–128. (in Ukrainian)

Kalchenko, O. M., Belorus, A. V. (2021). Suchasni problemy rozvytku transportnoho sektoru Ukrayiny [Modern problems of development of the transport sector of Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, no. 2 (26), pp. 99–107. (in Ukrainian)

Krykhtina, Yu. O. (2022). Derzhavna polityka rozvytku transportnoyi haluzi Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka [State policy of development of the transport industry of Ukraine: theory, methodology, practice]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: «Disa Plus», 336 p. (in Ukrainian)

Sevruk, I. M., Rupcheva, A. O. (2018). Konkurentospromozhnist Ukrayiny na svitovomu rynku IT-posluh v umovakh hlobalizatsiyi [Competitiveness of Ukraine on the world market of IT services in conditions of globalization]. Ekonomika i suspilstvo, no. 15, pp. 65–70. (in Ukrainian)

Tymoshenko, N. Yu., Ronskyi, B. Yu. (2018). Problemy ta perspektyvy rozvytku IT-industriyi v Ukrayini [Problems and prospects of development of the IT industry in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo. Issue 17. pp. 384–388. (in Ukrainian)

Smirnova, O. V. (2019). Tendentsiyi rozvytku upravlinnya finansovymy instrumentamy rynku finansovykh posluh [Trends in the development of management of financial instruments of the financial services market]. Biznes Inform. № 3, pp. 302–308. (in Ukrainian)

Drebot, N. P., Tanchak, Y. A., Mykolyshyn, M. M. (2020). Tendentsiyi rozvytku nebankivskykh finansovykh ustanov na rynku finansovykh posluh Ukrayiny [Development trends of non-bank financial institutions in the market of financial services of Ukraine]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. № 30(1), pp. 109–114. (in Ukrainian)

International tourism recovered 63% of pre-pandemic levels in 2022, with Europe and Middle East in the lead. Available at: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf?VersionId=_2bbK5GIwk5KrKrBGJ5iNPAGnrWoH8NB (accessed April 24, 2023).

Hlubochenko, K. O., Doroshenko, O. M. (2021). Analiz suchasnoho stanu rynku ta perspektyvy turystychnykh posluh v Ukrayini [Analysis of the current state of the market and prospects of tourist services in Ukraine]. Modern Economics. № 30(2021), pp. 71–75. (in Ukrainian)

Zbarsky, V., Grybova, D., Zbarska, A. (2021). Ukrayina na svitovomu rynku turystychnykh posluh [Ukraine on the world market of tourist services]. Yevrointehratsiya Ukrayiny ta ekonomichna bezpeka derzhavy: Zbirnyk naukovykh prats. Issue 1 (26), pp. 117–129. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бондар, Н. (2023). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-59
Розділ
ЕКОНОМІКА