ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  • Віра Бутенко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-8814-9392
  • Микола Байдацький Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0009-0004-6154-8958
Ключові слова: ризик, система управління, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, управління ризиками, логістичні ланцюги, структура управління

Анотація

У статті розглянуто алгоритм формування системи управління ризиками на підприємстві. Авторами виявлено та охарактеризовано основні етапи формування системи управління ризиками. Зазначено, що система управління ризиками повинна бути цілісною, охоплювати декілька етапів. изначено, що основними етапами управління ризиками є ідентифікація ризиків, аналіз, оцінювання, модифікація ризиків та моніторинг ключових індикаторів ризику. Результатом є прийняття рішень з урахуванням ризиків та можливостей економічного пом'якшення наслідків їх виникнення. Застосування розробленого авторами алгоритму дає змогу зробити класифікацію ризиків, виявити основні причини, джерела, фактори їх виникнення, використовувати ефективні інструменти управління ризиками, зменшуючи при цьому рівень невизначеності.

Посилання

Sosnovska O., Dedenko L. Risk management as an instrument for providing the stable functioning of the enterprise in understanding conditions. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovations. DOI: https://doi.org/10.32750/2019-0106

Лагунова І.А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1 (53). С. 44–52.

Савченко М.В., Солоненко Ю.В. Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу. Економiка i органiзацiя управлiння. 2019. № 2 (34). С. 28–36.

Башинська І.О., Полещук А.А., Мотова А.В. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Причорноморські економічні студії. 2017. № 17. С. 91–94.

Чайкіна А. Особливості інтеграції ризик-менеджменту в систему управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-5

Сарана Л.А., Білан О.В., Бітюк І.М. Управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання. Економіка та управління підприємствами. 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-15

Коваленко В.В. Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. № 3. С. 175–180. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180

Бутенко В.М., Мацола О.А. Сучасні ризики управління зовнішньоекономічною діяльністю. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 5. C. 37–43. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1222/1231

Ющенко Н.Л. Порівняння методів ідентифікації ризиків комплексних проектів з модернізації теплових джерел і теплових мереж. Держава та регіони. 2020. №6. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/7.pdf

Коюда П.М., Коюда О.П. Характеристика та класифікація ризиків. URL: http://eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%B4%D0%B0.pdf

Кравченко В.А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 1(3). С. 63–70.

Sosnovska, O., & Dedenko, L. (2019). Risk management as an instrument for providing the stable functioning of the enterprise in understanding conditions. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovations. DOI: https://doi.org/10.32750/2019-0106 [in Ukrainian]

Lahunova, I.A. (2018). S.utnist ta pryntsypy kontseptsii ryzyk-menedzhmentu [The essence and principles of the concept of risk management]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 1 (53), 44–52. [in Ukrainian]

Savchenko, M.V., & Solonenko, Yu.V. (2019). Upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvakh simeinoho biznesu [Risk management in family businesses]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinniaderzhavnoho upravlinnia – Economics and management organization, 2 (34), 28–36. [in Ukrainian]

Bashynska, I.O., Poleshchuk, A.A., & Motova, A.V. (2017). Udoskonalennia systemy upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvi [Improvement of the risk management system at the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 17, 91–94.

Chaikina, A. (2022). Osoblyvosti intehratsii ryzyk-menedzhmentu v systemu upravlinnia pidpryiemstvom [Features of the integration of risk management into the enterprise management system]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-5

Sarana, L.A., Bilan, O.V., & Bitiuk, I.M. (2021). Upravlinnia ryzykamy pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Enterprise risk management in modern economic conditions]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and enterprise management. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-15

Kovalenko, V.V. (2019). Ryzyky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta zasoby yikh neitralizatsii [Risks in the system of economic security of the enterprise and means of their neutralization]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» – Scientific notes of the "KROK" University, 3, 175–180. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180

Butenko, V.M., & Matsola, O.A. (2023). Suchasni ryzyky upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu [Modern risks of managing foreign economic activity]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 5, 37–43. Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1222/1231

Yushchenko, N.L. (2020). Porivniannia metodiv identyfikatsii ryzykiv kompleksnykh proektiv z modernizatsii teplovykh dzherel i teplovykh merezh [Comparison of risk identification methods of complex projects for the modernization of heat sources and heat networks]. Derzhava ta rehiony – State and regions, 6. Available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/7.pdf

Koiuda, P.M., Koiuda, O.P. (2003). Kharakterystyka ta klasyfikatsiia ryzykiv [Characteristics and classification of risks]. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%B4%D0%B0.pdf.11

Kravchenko, V.A. (2008). Vyiavlennia ta opys pidpryiemnytskykh ryzykiv: praktychnyi alhorytm dlia ukrainskoho biznesu [Identification and description of business risks: a practical algorithm for Ukrainian business]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Zaporizhzhya National University, 1(3), 63–70.

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бутенко, В., & Байдацький, М. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ