КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ У КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Світлана Добринь Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-6593-0960
  • Ілля Корсун Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0009-0009-3049-8632
Ключові слова: класифікація потреб, поведінкова економіка, теорія мотивації, ієрархія потреб, аналіз поведінкових процесів

Анотація

Дослідження присвячено проблемі класифікацій потреб у контексті поведінкової економіки. У статті досліджуються існуючі класифікації та доцільність їх використання для аналізу соціальних явищ. Основною метою дослідження є створення узагальненої класифікації потреб для практичного застосування в аналізі поведінкових процесів. Запропонована класифікація включає в себе корисні та непоєднувані до того елементи окремих теоретичних робіт. Запропоновано новий підхід, який увібрав позитивні якості існуючих понять та розширює їх межі. Запропоновано розширену класифікацію потреб для практичного застосування в аналізі поведінкових процесів. Дана класифікація включає в себе корисні та непоєднувані до того елементи окремих теоретичних робіт, такі як розширений перелік потреб, додавання чинників, які є мотивуючими для людської поведінки, та деструктивних потреб. Новим у підході є поділ потреб на три види залежно від рівня їх необхідності для життя, а саме: необхідні для виживання, як правило бажані та специфічні потреби. Для ефективної систематизації сформованих результатів дослідження, в статті було використано два методичні підходи. Першим способом було використання систематизації та схематичного зображення, що наочно відображає основні види потреб за трьома напрямками: потреби, необхідні для виживання, тобто фізіологічні чи біологічні потреби; бажані потреби, такі як належність (родина та друзі тощо); специфічні потреби (позитивні та негативні звички). Такий графічний підхід дозволяє систематизувати інформацію, швидко зрозуміти основну концепцію та комплексно підійти до аналізу потреб. На основі графічного зображення ранжування потреб, було створено ґрунтовну класифікацію, що містить детальну інформацію про різноманіття видів потреб, їх складові компоненти, характеристики та приклади. Така розгорнута класифікація надає докладну інформацію про кожен тип потреб та дозволяє легко порівнювати їх за різними видами. Така систематизація надає можливість дослідникам та практикам швидко і точно відобразити потреби в певній ситуації, що може бути корисно при прийнятті практичних рішень. Таким чином, запропонована класифікація враховує та розширює існуючі підходи до систематизації потреб та може бути корисною для дескриптивного аналізу в контексті поведінкової економіки. Результати дослідження є актуальними в контексті сучасної економічної науки, оскільки розуміння потреб та їх класифікація можуть бути корисними для вирішення соціально-економічних проблем. Практичне застосування нової класифікації може допомогти в розробці ефективних стратегій управління та маркетингу, а також аналізу поведінки та мотивації суб’єктів вибору, таких як споживачі продукції, інвестори тощо.

Посилання

A. H. Maslow (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review. № 50. Р. 370–396.

D. C. McClelland (1976). The achieving society. New York, Irvington publishers, 530 р.

M. Todd Royle, Angela T. Hall (2012). The relationship between McClelland’s theory of needs, feeling individually accountable, and informal accountability for others. International journal of management and marketing research, vol. 5, num. 1, р. 21–42.

Yarochenko Y. (2019). Philosophical approach to the classification of needs of a human being in 21st century. Riga, Latvia, April 6, р. 8–11.

I. T. Ondabu (2014). A Theory of Human Motivation: The Tirimba Grouping Theory of Motivation. SOP Transactions on economic research, Volume 1, Number 1, January, р. 16–21.

H. T. Uysal, S. Aydemir, E. Genç (2017). Maslow’s hierarchy of needs in 21st century: the examination of vocational differences, р. 211–227.

S. K. Tan (2013). Herzberg's Two-Factor Theory on Work Motivation: Does it Works for Todays Environment? G.J.C.M.P., vol. 2(5), pp. 18–22.

Butenko D. S. (2020). Theories of motivation: practical aspect. Effective economy. No. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2020

Protasenko O. F., Potemkina M. O. (2021). The role of the ecological needs of the citizen in the development of ecological security / Ecological security – modern directions and prospects of higher education: materials of the 1st international. Internet conference, February 25, 2021: theses add. Kharkiv: Kharkiv National University named after V. N. Karazina. P. 114–116.

А. Х. Маслоу. Теорія мотивації людини. Психологічний огляд. 1943. № 50. С. 370–396.

Д. К. Макклелланд. Суспільство, що досягло успіху. Нью-Йорк, видавництво Ірвінгтон, 1976. 530 с.

М. Тодд Ройл, Анжела Т. Холл. Взаємозв'язок між теорією потреб Макклелланда, почуттям індивідуальної відповідальності та неформальною відповідальністю за інших. Міжнародний журнал менеджменту та маркетингових досліджень. 2012. Том 5, № 1. С. 21–42.

Яроченко Ю. Філософський підхід до класифікації потреб людини у 21 столітті. Рига, Латвія, 6 квітня 2019 р. С. 8–11.

І. Т. Ондабу. Теорія мотивації людини: теорія мотивації групування Тірімба. Транзакції СОП з економічних досліджень. Том 1, № 1, січень 2014. С. 16–21.

Х. Т. Уйсал, С. Айдемір, Е. Генч. Ієрархія потреб Маслоу в 21ст.: вивчення професійних відмінностей. 2017. С. 211–227.

С. К. Тан. Двофакторна теорія мотивації праці Герцберга: чи працює вона для сучасних умов? G.J.C.M.P. 2013. Том 2(5). С. 18–22.

Бутенко Д. С. Теорії мотивації: практичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=5&y=2020

Протасенко О. Ф., Потьомкіна М. О. Роль екологічних потреб працівника у розвитку екологічної безпеки / Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти : матеріали I міжнар. інтернет-конф., 25 лютого 2021 р. : тези допов. Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2021. С. 114–116.

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Добринь, С., & Корсун, І. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ У КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-38
Розділ
ЕКОНОМІКА