ДІДЖИТАЛ ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН

Ключові слова: діджитал (цифрова) трансформація, цифровізація, тренди, фактори ефективності, пандемія, конкурентоздатність

Анотація

Cтаття присвячується вивченню особливостей діджитал трансформації бізнесу під впливом змін у середовищі його функціонування, а також визначенню тенденцій останніх років у цій сфері. Визначено тенденції у цифровому світі, які впливають на збільшення обсягів цифрової трансформації. Проаналізовано етимологію поняття діджитал трансформація, визначено її відокремлені риси, які відрізняють її від поняття цифровізації. Встановлено мету, яку переслідують підприємства під час прийняття рішення про цифрову трансформацію. Наведено основні переваги для бізнесу від діджитал трансформації. Визначено аспекти бізнесу, які підлягають діджитал трансформації при використанні цілісного підходу. Систематизовано аспекти, які впливають на ефективність діджитал трансформації. Узагальнено основні тенденції, які відбувались у сфері дослідження під впливом запровадження загальносвітового карантину через поширення COVID-19 та після неї. Виокремлено ключові тренди, поширені в сучасному технологічному середовищі. Визначено недоліки цифрової трансформації.

Посилання

Дергачова Г., Колешня Я. Цифрова трансформація бізнесу: сутність, ознаки, вимоги та технології. Економічний вісник НТУУ КПІ. 2020. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216367/216461

Яценко В. Діджиталізація – сучасний фактор розвитку бізнес-процесів. Ефективна економіка. 2022. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.200

Струк Н., Євтушенко Н., Хлевицька Т., Насад Н., Рязанцев Р. Аналіз впливу цифрових трансформацій на розвиток національних бізнес-структур. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. № 6(47). С. 219–221.

Business Transformation in the Conditions of Digital Economy. AXIOMQ. 2022. URL: https://axiomq.com/blog/business-transformation-in-the-conditions-of-digital-economy/

Digital transformation Guide: Reshaping Your Business to Meet The Digital Age. Alexsoft. 2022. URL: https://www.altexsoft.com/whitepapers/digital-transformation-reshaping-business-to-meet-digital-age/

Цифрова трансформація бізнесу. SION. Patent. Tax. Law. 2022. URL: https://sion-ip.com/uk/blog/tsyfrova-transformatsiia-biznesu/

Як цифрова трансформація змінює бізнес. Devisu. 2021. URL: https://devisu.ua/uk/stattia/yak-cifrova-transformaciya-zminyu-biznes

Why Digital Transformation is More Important Today Than Ever Before. Treehouse Technology Group. 2022. URL: https://treehousetechgroup.com/why-digital-transformation-more-important-today/

O’Brein C. What is Digital Transformation? A Guide for Businesses. Digital Marketing Institute. 2022. URL: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/digital-transformation-business-guide

Derhachova, H., & Koleshnia Ya. (2020). Tsyfrova transformatsiia biznesu:sutnist', oznaky, vymohy ta tekhnolohii [Digital transformation of business: essence, signs, requirements and technologies]. Ekonomichnyj visnyk NTUU KPI – Economic bulletin of NTUU KPI. Retrieved from http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216367/216461 [in Ukrainian]

Yatsenko, V. (2022). Didzhytalizatsiia – suchasnyj faktor rozvytku biznes-protsesiv [Digitalization is a modern factor in the development of business processes]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.2.200 [in Ukrainian]

Struk, N., Yevtushenko, N., Khlevyts'ka, T., Nasad, N., & Riazantsev, R. (2022). Analiz vplyvu tsyfrovykh transformatsij na rozvytok natsionalnykh biznes-struktur [Analysis of the impact of digital transformations on the development of national business structures]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activity: problems of theory and practice, 6(47), 219–221. [in Ukrainian]

AXIOMQ (2022). Business Transformation in the Conditions of Digital Economy. Retrieved from: https://axiomq.com/blog/business-transformation-in-the-conditions-of-digital-economy/

Alexsoft (2022). Digital transformation Guide: Reshaping Your Business to Meet The Digital Age. Retrieved from: https://www.altexsoft.com/whitepapers/digital-transformation-reshaping-business-to-meet-digital-age/

SION. Patent. Tax. Law. (2022). Tsyfrova transformatsiia biznesu [Digital transformation of business]. Retrieved from: https://sion-ip.com/uk/blog/tsyfrova-transformatsiia-biznesu/ [in Ukrainian]

Devisu (2021). Yak tsyfrova transformatsiia zminiuie biznes [How digital transformation changes business]. Retrieved from: https://devisu.ua/uk/stattia/yak-cifrova-transformaciya-zminyu-biznes [in Ukrainian]

Treehouse Technology Group (2022). Why Digital Transformation is More Important Today Than Ever Before. Retrieved from: https://treehousetechgroup.com/why-digital-transformation-more-important-today/

O'Brein, C. (2022). What is Digital Transformation? A Guide for Businesses. Digital Marketing Institute. Retrieved from: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/digital-transformation-business-guide

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Павловський, М., Гацька, Л., & Завадська, О. (2023). ДІДЖИТАЛ ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-31
Розділ
ЕКОНОМІКА