ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: персонал, управління персоналом, оди управління персоналом, управління людськими ресурсами у воєнний час

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням застосування методів управління персоналом в умовах воєнного часу в Україні. Узагальнено фактори впливу на персонал підприємств України у 2021-2023рр. Запропоновано загальні рекомендації щодо стратегій та методів управління персоналом в умовах воєнного стану. Дані рекомендації розглянуто на прикладі АТ «Райффайзен банку», наведено результати опитування працівників щодо їх залученості та зацікавленості роботою після корегування стратегії та методів управління персоналом, Запропоновано рекомендації з покращення мотивації працівників та підтримання психологічного стану персоналу на період війни з урахуванням потреб поколінь X,Y,Z.

Посилання

Маркова С., Олійник О. Управління персоналом. Навчальний посібник ДВНЗ «ЗНУ» МОНУ, 2013. С. 10–11. URL: http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2014/05/20/2819_1399965856_men_peres_kopiya.pdf

Жосан Г.В., Кириченко Н.В. Менеджмент персоналу в умовах поспандемії та воєнного стану в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія : Економіка. 2022. № 12. С. 48–49. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.6

Дослідження ринку праці під час воєнного стану. URL: https://eba.com.ua/doslidzhennya-rynku-pratsi-pid-chas-voyennogo-stanu/

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення та проблеми розвиток. 2022. № 2. С. 88–92. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2022.02.088

People at heart. Після року війни Райффайзен Банк утримує таланти та продовжує digital-трансформацію. URL: https://forbes.ua/company/people-at-heart-z-pershikh-postriliv-pislya-roku-viyni-rayffayzen-bank-utrimue-talanti-ta-prodovzhue-digital-transformatsiyu-27042023-13312

Пошук найкращих рішень можливостей в діалозі. Результати опитування Engagment Survey 2022: Інтранет Райффайзен банк. (11.05.2023)

50 найкращих роботодавців воєнного стану. URL: https://forbes.ua/ratings/50-naykrashchikh-robotodavtsiv-voennogo-chasu-24042023-13221

Покоління X,Y,Z – життєві цінності та кар’єрні пріоритети. URL: https://mik.dcz.gov.ua/publikaciya/pokolinnya-xyz-zhyttyevi-cinnosti-ta-karyerni-priorytety

Теорія поколінь від X до Z (І чому це важливо). URL: https://hurma.work/blog/teoriya-pokolin-vid-x-do-z-i-chomu-cze-vazhlivo/

Шацька З.Я. Актуальні підходи до управління персоналом підприємства в умовах воєнного стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 10 (257). С. 100–105. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=frvu_2022_10_16

Markova S. & Oliynyk O. (2013). HR. Study guide of the DVNZ "ZNU" MONU, 10–11. Available at: http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2014/05/20/2819_1399965856_men_peres_kopiya.pdf [in Ukrainian]

Zhosan G.V. & Kirichenko N.V. (2022). Personnel management in post-pandemic and martial law conditions in Ukraine. Taurian Scientific Herald. Series: Economics, 12, 48–49. DOI: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.6 [in Ukrainian]

Study of the labor market during martial law. Available at: https://eba.com.ua/doslidzhennya-rynku-pratsi-pid-chas-voyennogo-stanu/ [in Ukrainian]

Psyk-Kovalska O.O. & Kovalskyi O. I. (2022) Peculiarities of personnel management under martial law. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems, 2. 88–92. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2022.02.088 [in Ukrainian]

People at heart. After a year of war, Raiffeisen Bank retains talent and continues digital transformation. Available at: https://forbes.ua/company/people-at-heart-z-pershikh-postriliv-pislya-roku-viyni-rayffayzen-bank-utrimue-talanti-ta-prodovzhue-digital-transformatsiyu-27042023-13312 [in Ukrainian]

Finding the best solutions for opportunities in dialogue. Results of the Engagement Survey 2022: Raiffeisen Bank Intranet (May 11, 2023). [in Ukrainian]

Top 50 Martial Law Employers. Available at: https://forbes.ua/ratings/50-naykrashchikh-robotodavtsiv-voennogo-chasu-24042023-13221 [in Ukrainian]

Generations X, Y, Z – life values and career priorities. Available at: https://mik.dcz.gov.ua/publikaciya/pokolinnya-xyz-zhyttyevi-cinnosti-ta-karyerni-priorytety [in Ukrainian]

Theory of generations from X to Z (And why it is important). Available at: https://hurma.work/blog/teoriya-pokolin-vid-x-do-z-i-chomu-cze-vazhlivo/ [in Ukrainian]

Z. Ya. Shatska (2022). Current approaches to enterprise personnel management under martial law. Formation of market relations in Ukraine, 10 (257), 100–105. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR =frvu_2022_10_16 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 229
Завантажень PDF: 319
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Середа, Г., & Паламарчук, К. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-20
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ