ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: облік, дебіторська заборгованість, сумнівна заборгованість, резерв безнадійних боргів, вексель, рахунки до отримання

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних підходів до обліково-аналітичного забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю з метою зміцнення фінансової безпеки підприємств України. Аналіз статистичних даних свідчить про нарощування обсягів дебіторської заборгованості підприємствами України, що обумовлює необхідність пошуку інструментів управління її структурою та стимулювання швидкості сплати рахунків дебіторами. У статті надано приклади застосування міжнародного формату обліку дебіторської заборгованості, торгівельний векселів до отримання та методів нарахування резерву сумнівних боргів. Проаналізовані можливості та переваги використання мотиваційних знижок, торгівельних векселів до отримання як інструментів оптимізації структури дебіторської заборгованості. Надано порівняльний аналіз методів резервування сумнівної дебіторської заборгованості.

Посилання

Кравченко О., Кобець Т. Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її вдосконалення. Економіка та суспільство. 2021. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-58

Сидоренко О. О. Визнання, класифікація та окремі аспекти обліку дебіторської заборгованості у суб’єктів господарювання. Інфраструктура ринку. 2019. № 32. С. 449–456. URL: http://ir.stu.cn.ua/123456789/18501

Мамонтова Н. А., Корнійчук Т. С. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2021. № 21(49). С. 115–119. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-21(49)-115-119

Бондарчук Н. В., Васильєва Л. М. Теоретико-методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 16(1). С. 135–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29__35

Кононенко Л. В., Сисоліна Н. П., Юрченко О. В. Управління дебіторською заборгованістю: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення. Економічний простір. 2021. № 166. С. 104–109. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-18

Фесенко В. В., Остапчук І. В. Облік факторингу та управління сумнівною дебіторською заборгованістю підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. № 6(49). С. 236–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_52

Ткачук Л., Венда Ч. Теоретико-методологічні аспекти управління дебіторською заборгованістю підприємства. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. С. 84–90. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.84.90

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Kravchenko, O., & Kobets, T. (2021). Orhanizatsiia obliku debitorskoi zaborhovanosti ta shliakhy yii vdoskonalennia [Organization of accounts receivable and ways to improve it]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-58 [in Ukrainian]

Sydorenko, O. O. (2019). Vyznannia, klasyfikatsiia ta okremi aspekty obliku debitorskoi zaborhovanosti u subiektiv hospodariuvannia [Recognition, classification and separate aspects of accounting for receivables from business entities]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 32, 449–456. Available at: http://ir.stu.cn.ua/123456789/18501 [in Ukrainian]

Mamontova, N. A., & Korniichuk, T. S. (2021). Osoblyvosti obliku debitorskoi zaborhovanosti za natsionalnymy i mizhnarodnymy standartamy [Peculiarities of accounts receivable according to national and international standards]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy", 21(49), 115–119. DOI: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-21(49)-115-119 [in Ukrainian]

Bondarchuk, N. V., & Vasylieva L. M. (2016). Teoretyko-metodychni osnovy bukhhalterskoho obliku debitorskoi zaborhovanosti [Theoretical and methodological foundations of accounts receivable accounting]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 16(1), 135–138. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16%281%29__35 [in Ukrainian]

Kononenko, L. V., Sysolina N. P., & Yurchenko O. V. (2021). Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu: suchasnyi stan, problemy, perspektyvy, informatsiine zabezpechennia [Accounts receivable management: current state, problems, prospects, information support]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 166, 104–109. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-18 [in Ukrainian]

Fesenko, V. V., & Ostapchuk, I. V. (2018). Oblik faktorynhu ta upravlinnia sumnivnoiu debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Factoring accounting and management of doubtful receivables of the enterprise]. Biznes-navihator – Business navigator, 6(49), 236–240. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_52 [in Ukrainian]

Tkachuk, L., & Venda, Ch. (2023). Teoretyko-metodolohichni aspekty upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva [Theoretical and methodological aspects of management of receivables of the enterprise]. Innovation and Sustainability, 1, 84–90. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.84.90 [in Ukrainian]

On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed April 01, 2023).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Бардадим, М., & Свічкар, Н. (2023). ОБЛІК ТА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-11
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ