АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ключові слова: безробіття, рівень безробіття, ринок праці, соціально-економічна нестабільність, державне регулювання

Анотація

У статті досліджується проблема безробіття в умовах економічної нестабільності. Наведено позитивні та негативні наслідки безробіття в економічному та соціальному контексті, а також визначена чисельність осіб, які мали статус безробітного за професійними групами в останні роки. Розглянуто сутність явища безробіття, його прояви та можливі наслідки для створення ефективної системи протидії негативному впливу економічної нестабільності на ринок праці. Доведено, що сфера праці потребує реформування у напрямі досягнення стратегічних цілей максимальної реалізації трудового потенціалу за допомогою створення сприятливих умов до продуктивної зайнятості в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу на тому, що державна політика у сфері зменшення безробіття повинна мати системний характер та бути спрямована на досягнення цілей кожного із суб’єктів соціально-трудових відносин у найближчій перспективі.

Посилання

Петрової І.Л., Близнюк В.В. Український ринок праці: імперативи та можливості змін : колективна монографія, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. 356 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf.

Павлюк Т.І. Ринок праці: теорія, методологія, практика : монографія. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 212 с.

Кифяк В.І., Лесько Н.В. Соціально-економічний аналіз безробіття в Україні. Економiка та держава. 2019. № 1. С. 100–103.

Жевакіна Н.В. Визначення сутності поняття безробіття в соціальному забезпеченні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 16. С. 5–12.

Кочума І.Ю. Стан зайнятості та безробіття в Україні на сучасному етапі. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 119–126.

Воробйов Є.М. Економічна теорія для юристів. Економічна теорія та право. 2017. № 1. С. 186.

Крамаренко К.М., Губарєв С.С. Безробіття населення як макроекономічна проблема. Молодий вчений. 2014. № 6 (09) червень, частина І. С. 200.

Конституція України: Закон України від 21.09.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20

Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Petrova I.L. & Blyznyuk V.V. (2018) Ukrainian labor market: imperatives and opportunities for change: collective monograph, State University of Int. Econ. and predicted National Academy of Sciences of Ukraine". Kyiv, 356 p. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf [in Ukrainian]

Pavlyuk T.I. (2018) Labor market: theory, methodology, practice: monograph. Vinnytsia: Publishing and editorial department of VTEI KNTEU, 212 p.

Kyfyak V.I., Lesko N.V. (2019) Socio-economic analysis of unemployment in Ukraine. Economy and the state, № 1, pp. 100–103.

Zhevakina N.V. (2012) Definition of the essence of the concept of unemployment in social security. Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. Pedagogical sciences, № 16, pp. 5–12.

Kochuma I.Yu. (2013) State of employment and unemployment in Ukraine at the current stage. Financial Space, № 3, pp. 119–126.

Vorobyov E.M. (2017) Economic theory for lawyers. Economic theory and law, № 1. P. 186.

Kramarenko K.M., Gubarev S.S. (2014) Unemployment as a macroeconomic problem. Young Scientist, №6 (09) June, Part I. P. 200.

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated 21.09.2022 On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Reforming the Employment Service, Social Insurance in Case of Unemployment, Promotion of Productive Employment of the Population, Including Youth, and Implementation of New Active Programs on the Labor Market. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2622-20 [in Ukrainian]

State Employment Center. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analytics/67 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 189
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Гаман, О., & Темченко, О. (2023). АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-7
Розділ
ЕКОНОМІКА