ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: банківське регулювання, інструменти регулювання банківської діяльності, банківські нормативи, інструменти макропруденційної політики

Анотація

Розглянуто суть та значення регулювання банківської діяльності у системі забезпечення фінансової стабільності. З’ясовано необхідність регулювання банківської діяльності. Визначено та охарактеризовано основні інструменти регулювання банківської діяльності на мікро- та макрорівні. Проведено комплексний аналіз інструментів банківського регулювання, включаючи особливості їх використання, переваги і недоліки. В статті охарактеризовано сучасний стан обов'язкових резервів банків України 2017-2022 рр.. Розраховано банківські нормативи України 2019-2023 рр., а саме: норматив достатності регулятивного капіталу, норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, норматив великих кредитних ризиків, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами, норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою, норматив загальної суми інвестування. Визначено інструменти макропруденційної політики і статус їх використання в Україні. Доведено важливість системи банківського регулювання для досягнення ефективності діяльності банківської системи країни.

Посилання

Версаль Н. І., Прилепа А. LTV як макропруденційний інструмент гальмування бумів у кредитуванні домогомподарств. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. № 1(87). С. 54–63.

Макаренко М., Смолова Я. Аналіз інструментальної забезпеченості макропруденційної політики в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 83–90. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.083

Москалюк М., Версаль Н. Системно важливі банки в Україні: особливості функціонування. Grail of Science. 2022. № 14-15. С. 122–124. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.016

Наглядова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist

Національний банк України. Національний банк продовжує імплементацію заходів для посилення монетарної трансмісії та активізації внутрішнього боргового ринку. 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjuye-implementatsiyu-zahodiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi-ta-aktivizatsiyi-vnutrishnogo-borgovogo-rinku

Національний банк України. Оновлено вимоги стосовно формування банками буферів капіталу. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-vimogi-stosovno-formuvannya-bankami-buferiv-kapitalu

Національний банк України. Змінено вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банку. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-vimogi-do-minimalnogo-rozmiru-regulyativnogo-kapitalu-banku.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121–ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Про запровадження нового нормативу короткострокової ліквідності банків LCR. Національний Банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vprovadjuye-noviy-normativ-dlya-bankiv--koefitsiyent-pokrittya-likvidnistyu-lcr.

Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) : Рішення Нац. банку України від 24.12.2019 р. № 1001-рш : станом на 30 лип. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#Text

Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR): Рішення Правління НБУ № 101-рш від 15 лютого 2018 року. URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891

Стратегія макропруденційної політики Національного банку України. НБУ. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/zgNZIvZgKdapdeO

Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf

Versal N., Prylepa A. (2022) LTV as a macroprudential tool for inhibiting booms in household lending. Problems of the systemic approach in the economy. № 1(87). P. 54-63.

Makarenko M., Smolova Y. (2020) Analysis of the instrumental support of macroprudential policy in Ukraine. Economic analysis. Vol. 30, No. 1. Part 2, pp. 83-90. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.083

Moskaliuk M., Versal N. (2022) Systemically important banks in Ukraine: features of functioning. Grail of Science. № 14-15, pp. 122-124. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.016

Supervisory statistics. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist.

National Bank of Ukraine. The NBU continues to implement measures to strengthen monetary transmission and revitalize the domestic debt market. 2023. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prodovjuye-implementatsiyu-zahodiv-dlya-posilennya-monetarnoyi-transmisiyi-ta-aktivizatsiyi-vnutrishnogo-borgovogo-rinku.

National Bank of Ukraine. Requirements for banks to form capital buffers have been updated. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-vimogi-stosovno-formuvannya-bankami-buferiv-kapitalu

National Bank of Ukraine. Requirements for the minimum amount of regulatory capital of a bank have been changed. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-vimogi-do-minimalnogo-rozmiru-regulyativnogo-kapitalu-banku

On Banks and Banking Activities: Law of Ukraine of 07.12.2000 №2121-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

On the introduction of a new short-term liquidity ratio for banks LCR. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vprovadjuye-noviy-normativ-dlya-bankiv--koefitsiyent-pokrittya-likvidnistyu-lcr

On approval of the Methodology for calculating the Net Stable Funding Ratio (NSFR): Decision of the National Bank of Ukraine dated 24.12.2019 No. 1001-rsh: as of July 30. 2021 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#Text

Decision of the NBU Board No. 101 "On Approval of the Methodology for Calculating the Liquidity Coverage Ratio (LCR)" of February 15, 2018. Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=64531891

Macroprudential Policy Strategy of the National Bank of Ukraine. NBU. 2020. Available at: https://bank.gov.ua/ua/files/zgNZIvZgKdapdeO

Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Net Stable Funding Ratio. Available at: https://www.bis.org/publ/bcbs271.pdf

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Лобова, О., & Москалюк, М. (2023). ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ