ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА РОЗВИТОК ТЕНДЕНЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: персонал, розвиток персоналу, професійна підготовка, стимулювання працівників, краудсорсинг

Анотація

У цій статті розглядається необхідність та доцільність впровадження новацій в освітній корпоративний процес підприємств під час підвищення кваліфікації персоналу. Визначено, що планування розвитку персоналу, яке передбачає проведення інтегрування систем управління ефективністю є важливою складовою управління ефективністю. Наведені причини чому наймані працівники недостатньо зацікавлені вкладати особисті кошти у свою підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації через відсутність для цього достатніх матеріальних і моральних стимулів, сприймаючи навчання як марнування часу. Визначений зміст корпоративного навчання з допомогою використання навчальних курсів з масовою інтерактивною участю із застосуванням технологій електронного навчання і відкритим доступом через Інтернет, використання ідей краудсорсингу, що має за мету залучення до вирішення тих чи інших проблем інноваційної виробничої діяльності широкого кола осіб для використання їх творчих здібностей, знань і досвіду по типу субпідрядної роботи на добровільних засадах із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилання

Бабич Д.В., Свідерський В.П., Четверікова А.В. (2018) Сучасні тенденції корпоративних освітніх процесів та професійного навчання персоналу на підприємстві, Економіка і суспільство, 16(2018), 241–246. URL https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/37.pdf

Ільїч Л.М. (2007) Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід, Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. Київ : Таксон, 293.

Левченко О. (2016) Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду, Україна: аспекти праці, 1, 30–35.

Назарова Г.В. (2010) Управління розвитком діяльності промислових підприємств (Монографія). Харків : ХНЕУ.

Савченко В.А. (2012) Організаційно-економічні аспекти професійного навчання на виробництві (Монографія). Київ : Видавництво Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Савченко В. А. (2017) Управління розвитком персоналу. Київ : КНЕУ.

Кацуба Н. Онлайн-образование: как это возможно в Украине. URL: http://lampa.today/biznes/onlajn-obrazovanie-kak-eto-vozmozhno-v-ukraine/

MOOC news&reviews. URL: http://moocnewsandreviews.com/what-do-we-know-about-mooc-students-so-far/

Babych D.V., Sviderskyi V.P., Chetverikova A.V. (2018) Suchasni tendentsii korporatyvnykh osvitnikh protsesiv ta profesiinoho navchannia personalu na pidpryiemstvi [Current trends in corporate educational processes and professional training of staff at the enterprise], Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 16, 241–246. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/37.pdf (in Ukrainian)

Ilich L.M. (2007) Derzhavne rehuliuvannia profesiinoi pidhotovky kadriv: svitovyi dosvid [State regulation of professional training: world experience], Rynok pratsi ta osvita: poshuk vzaiemodii : zb. nauk. st. – Labor market and education: the search for interaction: a collection of scientific articles. Kyiv: Takson, 293. (in Ukrainian)

Levchenko O. (2016) Suchasna bezperervna profesiina osvita ta pidhotovka kadriv v Ukraini: osnovni problemy ta napriamy transformatsii v konteksti mizhnarodnoho dosvidu [Modern continuing vocational education and training in Ukraine: main problems and directions of transformation in the context of international experience], Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 1, 30–35. (in Ukrainian)

Nazarova H.V. (2010) Upravlinnia rozvytkom diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Management of development of activity of industrial enterprises]. Kharkiv: KhNEU. (in Ukrainian)

Savchenko V.A. (2012) Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty profesiinoho navchannia na vyrobnytstvi [Organizational and economic aspects of vocational training in the workplace]. Kyiv: Vydavnytstvo Instytutu profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)

Savchenko V. A. (2017) Upravlinnia rozvytkom personal [Personnel development management]. Kyiv : KNEU (in Ukrainian)

Katsuba N. Onlain-obrazovanye: kak eto vozmozhno v Ukrayne [Online education: how is it possible in Ukraine]. Retrieved from: http://lampa.today/biznes/onlajn-obrazovanie-kak-eto-vozmozhno-v-ukraine/ (in Ukrainian)

MOOC news&reviews. Retrieved from: http://moocnewsandreviews.com/what-do-we-know-about-mooc-students-so-far/

Переглядів статті: 378
Завантажень PDF: 367
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Панкратова, О. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА РОЗВИТОК ТЕНДЕНЦІЙ КОРПОРАТИВНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-7
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ