АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Ключові слова: аграрна розписка, фінансове забезпечення, кредитування виробництва, сільськогосподарське виробництво, аграрна продукція, застава майбутнього урожаю, сільськогосподарська продукція, фінансовий інструмент

Анотація

Обґрунтовано актуальність проблеми належного фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, зазначено про труднощі, які виникають при кредитуванні аграрного виробництва в Україні. Досліджено передумови впровадження аграрних розписок в Україні, законодавчу базу для використання такого інструменту фінансування сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано досвід і результати використання аграрних розписок фермерськими господарствами Бразилії. Розкрито умови та алгоритм реєстрації аграрних розписок, наведено розрахунок витрат, які супроводжують оформлення цього товаророзпорядчого документу. Проаналізовано сутність двох видів аграрних розписок: товарної та фінансової, зазначено про предмети зобов’язання, які застосовуються при кожній з них. У статті наголошується, що хоча при оформленні аграрних розписок передбачено можливість ефективного примусового їх виконання, слід пам’ятати, що така розписка – це передусім домовленість сторін, яка спрямована на реалізацію взаємовигідної мети, досягнути якої неможливо без поваги до прав іншої сторони та дотриманні взятих на себе зобов’язань. На основі аналізу світової та вітчизняної практики використання аграрних розписок узагальнено найбільш поширені моделі їх реалізації: 1) товарна чи фінансова аграрна розписка у співпраці з постачальником матеріально-технічних ресурсів, послуг, техніки; 2) фінансова аграрна розписка у співпраці з банком (плюс кредитний договір); 3) фінансова аграрна розписка у співпраці з кредитною спілкою (плюс кредитний договір); 4) товарна аграрна розписка у співпраці з трейдером чи переробником (плюс форвардний контракт). Проведено аналіз законопроектів, які знаходяться на розгляді парламенту стосовно функціонування та обігу аграрних розписок. Зроблено висновок, що аграрні розписки для вітчизняного сільськогосподарського бізнесу можуть стати саме тим інструментом, який допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту аграрної продукції, відкриє нові можливості для розвитку галузі.

Посилання

Аграріям потрібен оновлений закон про аграрні розписки. URL: https://landlord.ua/news/ahrariiam-potriben-onovlenyi-zakon-pro-ahrarni-rozpysky/ (дата звернення: 12.02.2021).

Тулай О. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору. Світ фінансів. 2018. №3(56). С. 104–116.

Анастасова К.А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. 2017. №1.1 (41.1). C. 1–5.

Мірошніченко В.О. Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. №12. С. 24–28.

Каменична А.М. Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки держави. Економіка АПК. 2019. №1. С. 104–111.

Мацьків В.В. Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору. Сталий розвиток економіки. 2015. №3(28). С. 277–281.

Урба С.І., Червона О.Ю. Аналіз фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України. Бізнес-навігатор. 2019. №2(51). С. 37–41.

Готра В. Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2015. №5(167). С. 117–123.

Томашук І.В. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору Вінницького регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 698–704.

Фурсіна О.В. Основні джерела фінансування та ризики в інвестуванні аграрних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 274–281.

Зінчук Т.А. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. №9. Частина 1. С. 109–112.

Закон України «Про аграрні розписки» №5479-VI від 06.11.2012 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text (дата звернення: 21.02.2021).

Козюк З. Аграрні розписки – зручний інструмент кредитування аграріїв. URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-shkola-bughaltera-selkokhozyastvenoy-otrasli-69-agrarnye-raspiski-–-udobnyj-instrument-kreditovaniya-agrariev (дата звернення: 24.03.2021).

Аграрні розписки – ефективний інструмент фінансування агровиробників України. URL: https://balance.ua/news/post/agrarnie-raspiski-effektivniy-instrument-finansirovaniya-agroproizvoditeley-ukraini (дата звернення: 04.03.2021).

Аграрні розписки: Україна – Бразилія. URL: https://agroexpert.ua/ahrarni-rozpysky-ukraina-brazyliia/ (дата звернення: 18.03.2021).

Заліська І. Аграрні розписки: переваги та недоліки використання. URL: https://esquires.ua/agrarni-rozpysky-perevagy-ta-nedoliky-vykorystannya/ (дата звернення: 27.02.2021).

Зварун Б. Аграрні розписки: поняття та особливості використання. Юридична газета. 2019. №28-29. С. 682–683. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/agrarni-rozpiski-ponyattya-ta-osoblivosti-vikoristannya.html (дата звернення: 30.01.2021).

Скоропад Б. Як працюють аграрні розписки. Юридична газета. 2019. №32. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-pracyuyut-agrarni-rozpiski.html (дата звернення: 24.03.2021).

Лавріненко І. (2019) Аграрна розписка як форма альтернативного кредитування. Юридична газета. 2019. №7. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/agrarna-rozpiska-yak-forma-alternativnogo-kredituvannya.html (дата звернення: 02.03.2021).

Аграрні розписки: довідник на основі матеріалів та напрацювань Проєкту IFC «Аграрні розписки в Україні», що реалізується у 2015-2020 роках за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).URL: https://ukravit.ua/wp-content/uploads/2019/12/Agrarni-rozpiski-gid-dlya-pochatkivtsiv-2019.pdf (дата звернення: 26.02.2021).

Pecheniuk A., Rudyk V. Agrarian receipts as a form of lending to agricultural producers. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. P. 7–9.

Ahrariiam potriben onovlenyi zakon pro ahrarni rozpysky [Farmers need an updated law on agricultural receipts]. Available at: https://landlord.ua/news/ahrariiam-potriben-onovlenyi-zakon-pro-ahrarni-rozpysky/ (accessed 12.02.2021).

Tulai O. (2018). Suchasnyi stan ta problemy finansovoho zabezpechennia staloho rozvytku ahropromyslovoho sektoru [Current state and problems of financial support of sustainable development of the agro-industrial sector]. Svit finansiv [The world of finance], no 3(56), pp. 104–116.

Anastasova K.A. (2017). Mekhanizm finansovoho zabezpechennia rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [The mechanism of financial support for the development of agricultural enterprises]. Molodyi vchenyi [A young scientist], no 1.1(41.1), pp. 1–5.

Miroshnichenko V.O. (2017). Rezervy posylennia finansovoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Reserves for strengthening the financial potential of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], no 12, pp. 24–28.

Kamenychna A.M. (2019). Nevrehulovani pytannia finansovoho zabezpechennia ahrarnoho sektoru ekonomiky derzhavy [Unresolved issues of financial support of the agricultural sector of the state economy]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], no 1, pp. 104–111.

Matskiv V.V. (2015). Skladovi finansovoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru [Components of financial support for the development of the agricultural sector]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable economic development], no 3(28), pp. 277–281.

Urba S.I., Chervona O.Iu. (2019). Analiz finansovoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Analysis of financial support for the development of the agricultural sector of the Ukrainian economy]. Biznes-navihator [Business navigator], no 2(51), pp. 37–41.

Hotra V. (2015). Umovy ta napriamky vdoskonalennia finansovo-kredytnoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Conditions and directions of improvement of financial and credit maintenance of innovative development of agrarian sector of economy of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky [Current economic problems], no 5(167), pp. 117–123.

Tomashuk I.V. (2017). Problemy ta perspektyvy finansovoho zabezpechennia ahrarnoho sektoru Vinnytskoho rehionu [Problems and prospects of financial support of the agricultural sector of Vinnytsia region]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national economic problems], no 20, pp. 698–704.

Fursina O.V. (2014). Osnovni dzherela finansuvannia ta ryzyky v investuvanni ahrarnykh pidpryiemstv [The main sources of financing and risks in investing in agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine], no 24.3, pp. 274–281.

Zinchuk T.A. (2014). Problemy finansovoho zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Problems of financial support of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], no 2014/9, pp. 109–112.

Zakon Ukrainy «Pro ahrarni rozpysky» №5479-VI vid 06.11.2012 (iz zminamy) [Law of Ukraine "On Agrarian Receipts" №5479-VI of November 6, 2012 (as amended)]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text (accessed 21.02.2021).

Koziuk Z. Ahrarni rozpysky – zruchnyi instrument kredytuvannia ahrariiv [Agricultural receipts are a convenient tool for lending to farmers]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-shkola-bughaltera-selkokhozyastvenoy-otrasli-69-agrarnye-raspiski-–-udobnyj-instrument-kreditovaniya-agrariev (accessed 24.03.2021).

Ahrarni rozpysky – efektyvnyi instrument finansuvannia ahrovyrobnykiv Ukrainy [Agricultural receipts are an effective tool for financing Ukrainian agricultural producers]. Available at: https://balance.ua/news/post/agrarnie-raspiski-effektivniy-instrument-finansirovaniya-agroproizvoditeley-ukraini (accessed 04.03.2021).

Ahrarni rozpysky: Ukraina – Brazyliia [Agricultural receipts: Ukraine – Brazil]. Available at: https://agroexpert.ua/ahrarni-rozpysky-ukraina-brazyliia/ (accessed 18.03.2021).

Zaliska I. Ahrarni rozpysky: perevahy ta nedoliky vykorystannia [Agricultural receipts: advantages and disadvantages of use]. Available at: https://esquires.ua/agrarni-rozpysky-perevagy-ta-nedoliky-vykorystannya/ (accessed 27.02.2021).

Zvarun B. (2019). Ahrarni rozpysky: poniattia ta osoblyvosti vykorystannia [Agricultural receipts: concepts and features of use]. Yurydychna hazeta [Legal newspaper], no 28-29, pp. 682–683. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/agrarni-rozpiski-ponyattya-ta-osoblivosti-vikoristannya.html (accessed 30.01.2021).

Skoropad B. (2019). Yak pratsiuiut ahrarni rozpysky [How agricultural receipts work]. Yurydychna hazeta [Legal newspaper], no 32. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/yak-pracyuyut-agrarni-rozpiski.html (accessed 24.03.2021).

Lavrinenko I. (2019). Ahrarna rozpyska yak forma alternatyvnoho kredytuvannia [Agricultural receipt as a form of alternative lending]. Yurydychna hazeta [Legal newspaper], no 7. Available at: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/agrarna-rozpiska-yak-forma-alternativnogo-kredituvannya.html (accessed 02.03.2021).

Ahrarni rozpysky: dovidnyk na osnovi materialiv ta napratsiuvan Proiektu IFC «Ahrarni rozpysky v Ukraini», shcho realizuietsia u 2015-2020 rokakh za pidtrymky Derzhavnoho sekretariatu Shveitsarii z ekonomichnykh pytan (SECO) [Agricultural receipts: a guide based on the materials and developments of the IFC Agricultural Receipts in Ukraine Project, implemented in 2015-2020 with the support of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)]. Available at: https://ukravit.ua/wp-content/uploads/2019/12/Agrarni-rozpiski-gid-dlya-pochatkivtsiv-2019.pdf (accessed 26.02.2021).

Pecheniuk A., Rudyk V. (2019). Agrarian receipts as a form of lending to agricultural producers. Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale, vol. 1, 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. pp. 7–9.

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Печенюк, А. (2021). АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-8
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ