УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

Ключові слова: банкрутство, експертиза, методика експертизи, ознаки банкрутства, суб’єкт звернення, умови звернення

Анотація

Останнім часом в судовій практиці відсутні факти притягнення до відповідальності осіб за умисне доведення до банкрутства. Розслідування таких злочинів передбачає використання судово-економічної експертизи, проте в чинному законодавстві не зазначено умов звернення до експерта-економіста. Вважаємо, що такими умовами можуть бути: необхідність документального та нормативного обґрунтування виявлених ознак доведення до банкрутства; обґрунтування суми матеріальної шкоди, завданої державі чи кредитору, внаслідок дій з доведення до банкрутства. Водночас, для рішення нестандартних експертних завдань щодо обґрунтування ознак доведення до банкрутств необхідним та логічним є дослідження показників ефективності використання грошових потоків, що сприятиме виявленню причинно-наслідкових зв’язків у комплексному дослідженні ознак доведення до банкрутства.

Посилання

Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10. 2018. № 2597-VIII (Редакція від 17.10.2020) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (Редакція від 27.06.2019) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2018 рік. Офіційний веб-портал «Судова влада України». URL: http://court.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік. Офіційний веб-портал «Судова влада України». URL: http://court.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Жуков С. Процедури банкрутства: можливості для боржників та кредиторів. Юридична Газетаonline. 2020. 13.04. URL: https://yur-gazeta.com›practice

Бордюг В.М. Порівняльний аналіз законодавства України та економічно розвинених країн з питань банкрутства. Молодий вчений. 2018. № 10(62). С. 300–303.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція від 31.03.201) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Чеберяк П.П. Завдання судових експертиз при розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених в економічній сфері України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 83–88.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (Редакція від 18.10.2018) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII (Редакція від 28.08.2018) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 01.04.2021).

Крівцова Т.О. Судово-економічна експертиза розрахунків, пов’язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методологічні аспекти. Економіка розвитку. 2015. № 1(73). С. 46–53.

Слободян Я.І. Методики проведення судових експертиз: проблемноорієнтувальний аналіз. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. №1. С. 265−272.

Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія. Дніпропетровськ, 2015. 432 с.

Реєстр методик проведення судових експертиз. URL: http://www.rmpse.minjust.gov.ua/page/18. (дата звернення: 01.04.2021).

Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. Москва, 2001. С. 461.

Бондарь М.Е. Экспертная методика как одна из основных категорий общей теории и практики судебной экспертизы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Киев, 1992. С. 7–8.

Горлачук О.А. Проведення судових економічних експертиз, пов’язаних із доведенням суб’єктів господарювання до банкрутства. Інноваційна економіка 2019. Випуск 7–8. С. 139–144.

Kodeks Ukrayini z protsedur bankrutstva vid 18.10. 2018. № 2597-VIII (Redaktsiya vid 17.10.2020) / Verhovna Rada Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/s/580-19

Kriminalniy kodeks Ukrayini vid 05.04.2001 № 2341-III (Redaktsiya vid 27.06.2019) / Verhovna Rada Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/s/580-19

Analitichni tablitsi schodo stanu zdiysnennya pravosuddya za 2018 r. Ofitsiyniy veb-portal «Sudova vlada Ukrayini». URL: http://court.gov.ua/

Analitichni tablitsi schodo stanu zdiysnennya pravosuddya za 2019 r. Ofitsiyniy veb-portal «Sudova vlada Ukrayini». URL: http://court.gov.ua/

Zhukov, S. (2020). Protseduri bankrutstva: mozhlivosti dlya borzhnikiv ta kreditoriv [Protseduri bankrutstva: mozhlivosti dlya borzhnikiv ta kreditoriv]. Yuridichna Gazetaonline. URL: https://yur-gazeta.com›practice (in Ukrainian)

Bordyug, V.M. (2018). Porvnyalniy analiz zakonodavstva Ukrayini ta ekonomichno rozvinenih krayin z pitan bankrutstva [Porvnyalniy analiz zakonodavstva Ukrayini ta ekonomichno rozvinenih krayin z pitan bankrutstva]. Molodiy vcheniy, 10(62), 300−303.

Tsivilniy kodeks Ukrayini vid 16.01.2003 № 435-IV (Redaktsiya vid 31.03.201) / Verhovna Rada Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/sh/580-19

Cheberyak, P. (2013). Zavdannya sudovih ekspertiz pri rozkritti y rozsliduvanni zlochiniv, vchinenih v ekonomichniy sferi Ukrayini [Zavdannya sudovih ekspertiz pri rozkritti y rozsliduvanni zlochiniv, vchinenih v ekonomichniy sferI Ukrayini]. Naukovi zapiski Lvivskogo unIversitetu biznesu ta prava, 10, 83−88. (in Ukrainian)

Kriminalniy protsesualniy kodeks Ukrayini vid 13.04.2012 № 4651-VI (Redaktsiya vId 18.10.2018) / Verhovna Rada Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/s/580-19

Gospodarskiy protsesualniy kodeks Ukrayini vid 06.11.1991 № 1798-XII (Redaktsiya vId 28.08.2018) / Verhovna Rada Ukrayini. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Krivtsova, T. (2015). Sudovo-ekonomIchna ekspertiza rozrahunkiv, povyazanih iz podatkom na dohodi fizichnih osib: teoretiko-metodologichni aspekti [Sudovo-ekonomichna ekspertiza rozrahunkiv, povyazanih iz podatkom na dohodi fizichnih osIb: teoretiko-metodologichni aspekti]. Ekonomika rozvitku, 1(73), 46−53. (in Ukrainian)

Pirig, I. (2015). Teoretiko-prikladni problemi ekspertnogo zabezpechennya dosudovogo rozsliduvannya: monografiya. Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav. (in Ukrainian)

Slobodyan Y. (2013). Metodiki provedennya sudovih ekspertiz: problemnoorientuvalniy analiz [Metodiki provedennya sudovih ekspertiz: problemnoorientuvalniy analiz]. Borotba z organizovanoyu zlochinistyu i koruptseyu (teoriya praktika), 1, 265−272. (in Ukrainian)

Riestr metodik provedennya sudovih ekspertiz. URL: http://www.rmpse.minjust.gov.ua/page/18.

Belkin R. (2001). Kurs kriminalistiki : ucheb. posobie dlya vuzov. Moscow : YuNITI-DANA, Zakon i pravo. (in Russian)

Bondar M.E. (1992). Ekspertnaya metodika kak odna iz osnovnyih kategoriy obschey teorii i praktiki sudebnoy ekspertizyi. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Gorlachuk O.A. (2019). Provedennya sudovih ekonomichnih ekspertiz, povyazanih iz dovedennyam subektv gospodaryuvannya do bankrutstva [Provedennya sudovih ekonomIchnih ekspertiz, povyazanih iz dovedennyam subektv gospodaryuvannya do bankrutstva]. Innovatsiyna ekonomika, 7−8, 139−144.

Переглядів статті: 469
Завантажень PDF: 362
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Міщенко, Т. (2021). УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-6
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ