УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ВИБОРУ

Ключові слова: стратегічне партнерство, міжнародна співпраця, європейський вектор, НАТО, Європейський Союз, Україна, Польща

Анотація

У статті висвітлено проблеми формування стратегічного партнерства між Україною та Польщею в питаннях зовнішньої політики. Доведено, що з другої половини 90-х років українсько-польські взаємини у площині зовнішньої політики почали набувати ознак стратегічного партнерства, тобто це були такі відносини між державами, які спрямовувались на довготривалий характер. У перспективі стратегічне партнерство між двома країнами повинно постійно підсилюватися взаємодією у рамках постійно діючих міждержавних механізмів, подальшим зміцненням договірно-правової бази двостороннього співробітництва. Адже лише у політичній та військовій сфері можна буде говорити про налагодження відносин стратегічного партнерства, хоча динаміка і результативність контактів між органами виконавчої влади двох країн потребують серйозного посилення. З’ясовано, що подальший розвиток відносин стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща буде відбуватись на тлі серйозних геополітичних змін у реґіоні Центрально-Східної Європи, що, у свою чергу, вимагатиме від обох країн нового аналізу і висунення нових завдань у поглибленні міжнародних відносин.

Посилання

Brzezinski I. Polska i Europa, Ukraina. Przegląd polityczny. 1994. № 23. 72-76.

Посол Польщі Генрик Літвін. URL: https://www.pravda.com.ua.articles.2011.№11

Дергачов О. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Київ : ІПЕД ім. Кураса, 2009. C. 240-241.

Федунь О.В. Роль Польщі у реалізації європейського вибору України. Вісник Львівського ун-ту. Серія Міжнародні відносини. 2001. Вип. 3. 48 с.

Янків М. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат. Львів : Світ, 2011. C. 75.

Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія. Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. 340 с.

Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи. Віче. 2003. № 6. С. 73.

Ключковські Я. Плече друга. Україна дипломатична. Київ, 2009. Вип. Х. С. 534-535.

Матвієнко В. Огризко В. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. Київ : Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.

Новини ЄС. URL: https://www.unian.ua/products-60122.html

Snihyr О. Yevropejska polityka bezpeky ta oborony: strategichni aspekty spivpraci Ukrajiny z EU – vyznachennja napryamiv ta formatu (European Security and Defence Policy: strategic aspects of cooperation between Ukraine and the EU – determination of areas and format). Regime to access: https://www.old.niss.gov.ua/Monitor/November/2.htm

A New Response to a Changing Neighbourhood: A review of European Neighbourhood Policy, Commission of the European Communities. – Brussels, 2011. – 25.05.

Яворська Г.М. Зміни у зовнішній політиці Польщі: виклики і можливості для України. Аналітична записка. 2015. 28 вересня.

Brzezinski I. (1994) Polska i Europa, Ukraina. Przegląd polityczny.

Posol Polʹshchi Henryk Litvin. URL: www.pravda.com.ua.articles.2011.-№11 (in Ukrainian)

Derhachov O. (2009) Partnersʹkyy potentsial Ukrayiny: stanovlennya i realizatsiya. Kyiv: IPED im. Kurasa. (in Ukrainian)

Fedunʹ O.V. (2001) Rolʹ Polʹshchi u realizatsiyi yevropeysʹkoho vyboru Ukrayiny. Visnyk Lʹvivsʹkoho un-tu. Seriya Mizhnarodni vidnosyny. (in Ukrainian)

Yankiv M. (2011) Ukrayina i Polʹshcha: stratehichne partnerstvo v systemi heopolitychnykh koordynat. Lʹviv: Svit. (in Ukrainian)

Kovalʹova O.O. (2003) Stratehiyi yevrointehratsiyi: yak realizuvaty yevropeysʹkyy vybir Ukrayiny: Monohrafiya. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny. (in Ukrainian)

Zyulkovski M. (2003) Polʹsʹko-ukrayinsʹki vzayemyny yak skladova arkhitektury suchasnoyi Yevropy. Viche. (in Ukrainian)

Klyuchkovsʹki YA. (2009) Pleche druha. Ukrayina dyplomatychna. Kyiv. Vyp. X. (in Ukrainian)

Matviyenko V. Ohryzko V. (2004) Ukrayinsʹka dyplomatychna entsyklopediya: U 2-kh t. Kyiv: Znannya Ukrayiny. (in Ukrainian)

Novyny US. URL: https://www.unian.ua/products-60122.html (In Ukrainian)

Snihyr О. Yevropejska polityka bezpeky ta oborony: strategichni aspekty spivpraci Ukrajiny z EU – vyznachennja napryamiv ta formatu (European Security and Defence Policy: strategic aspects of cooperation between Ukraine and the EU – determination of areas and format). URL: https://www.old.niss.gov.ua/Monitor/November/2.htm (in Ukrainian)

A New Response to a Changing Neighbourhood (2011): A review of European Neighbourhood Policy, Commission of the European Communities. Brussels.

Yavorsʹka H.M. (2015) Zminy u zovnishniy politytsi Polʹshchi: vyklyky i mozhlyvosti dlya Ukrayiny. Analitychna zapyska. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 670
Завантажень PDF: 476
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Криштанович, М. (2021). УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО ВИБОРУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-44
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ