СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

  • Олег Хорошко ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4183-0073
Ключові слова: лісова галузь, управління лісовими ресурсами, раціональне лісокористування, лісопромисловий комплекс, управління підприємством

Анотація

Проаналізовано існуюче законодавче регулювання системи управління лісовою галуззю в світовій практиці та окремо описано його стан в Україні. Проаналізовано погляди науковців на зміст головних понять та наведено найкращі підходи до їх трактування. Оцінено економічний стан лісової галузі в системі економіки України та розглянуті шляхи удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами. Наголошено, що пріоритетними напрямами удосконалення системи управління державними лісогосподарськими підприємствами України є: інституційні зміни – вибір організаційної моделі управління та встановлення розподілу численних функцій; удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування лісового господарства; формування у державних структур управління лісовим господарством належного мотиваційного механізму; створення умов для організації об’єктивного контролю дотримання нормативно-правових актів щодо використання та відтворення лісів.

Посилання

Стратегія сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року. URL: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view (дата звернення: 29.03.2021).

Арутюнян Д. А. Адміністративно-правове регулювання державного контролю у сфері охорони й використання лісів в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Т. 1. С. 139‒144.

Барський Ю., Поліщук В. Фінансове стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України. Економічний форум. 2015. № 1. С. 13–23.

Жулканич В. О. Основні принципи і завдання сталого управління лісами регіону в системі раціонального природокористування. Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини. Рахів, 2-4 вересня 2016 р. С. 131–134.

Ксьондз С. В. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств. Агросвіт. 2019. № 20. C. 64–70.

Мазуренок О. Економічне значення лісів України та стратегія їх ефективного розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. С. 209–212.

Мельниченко О. А. Лісове господарство як об’єкт державного управління. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 3(50). С. 24–30.

Павліщук О. П., Кравець В. П. Стратегічні пріоритети лісового господарства України в контексті «зеленої» економіки. Економічний простір. 2015. № 103. С. 227–238.

Сеньовська Я. В. Використання інноваційних технологій у лісовому господарстві України. Науковий журнал «ΛΌГOΣ». 2019. № 4. С. 22–25.

Антоненко І. Я. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України : Макроекономічні важелі / За редакцією д.е.н., проф., член-кор. НАН України Б. М. Данилишина. Київ : КУТЕП Інформ, 2008. C. 112–113.

Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір. Бізнес інформ. 2017. № 7. С. 13–18.

Strateghija stalogho rozvytku ta instytucijnogho reformuvannja lisovogho ta myslyvsjkogho ghospodarstva Ukrajiny na period do 2022 roku. URL: https://drive.google.com/file/d/0B9CGEXC5v0a9MWZNbWZfY3BsdTg/view (accessed 29.03.2021). (in Ukrainian)

Arutjunjan D. A. (2016) Administratyvno-pravove reghuljuvannja derzhavnogho kontrolju u sferi okhorony j vykorystannja lisiv v Ukrajini: suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku. Naukovyj visnyk publichnogho ta pryvatnogho prava, 6, T. 1, 139‒144. (in Ukrainian)

Barsjkyj Ju. (2015) Finansove stymuljuvannja stalogho rozvytku lisovogho ghospodarstva reghioniv Ukrajiny / Ju. Barsjkyj, V. Polishhuk. Ekonomichnyj forum, 1, 13–23. (in Ukrainian)

Zhulkanych V. O. (2016) Osnovni pryncypy i zavdannja stalogho upravlinnja lisamy reghionu v systemi racionaljnogho pryrodokorystuvannja. Ekologhichni, socialjno-ekonomichni ta istoryko-kuljturni aspekty rozvytku prykordonnykh terytorij Maramoroshhyny. Rakhiv, 131–134. (in Ukrainian)

Ksjondz S. V. (2019) Obghruntuvannja naprjamiv pidvyshhennja efektyvnosti ekonomichnoji dijaljnosti lisovykh ghospodarstv. Aghrosvit, 20, 64–70. (in Ukrainian)

Mazurenok O. (2014) Ekonomichne znachennja lisiv Ukrajiny ta strateghija jikh efektyvnogho rozvytku. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, 5, рр. 209–212. (in Ukrainian)

Meljnychenko O. A. (2015) Lisove ghospodarstvo jak ob’jekt derzhavnogho upravlinnja. Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja, 3(50), 24–30. (in Ukrainian)

Pavlishhuk O. P., Kravecj V. P. (2015) Strateghichni priorytety lisovogho ghospodarstva Ukrajiny v konteksti «zelenoji» ekonomiky. Ekonomichnyj prostir, 103, 227–238. (in Ukrainian)

Senjovsjka Ja. V. (2019) Vykorystannja innova, cijnykh tekhnologhij u lisovomu ghospodarstvi Ukrajiny. Naukovyj zhurnal «ΛΌGhOΣ», 4, 22–25. (in Ukrainian)

Antonenko I. Y. (2008) Ecological and economic priorities of modernization of the forest resource complex of Ukraine: Macroeconomic levers / Edited by Doctor of Economics, prof., corresponding member of NAS of Ukraine B.M. Danylyshyn. Kiev, 112–113. (in Ukrainian)

Khodakivsjka O. V., Shpykuljak O. Gh. (2017) Instytuty «zelenoji ekonomiky» u zabezpechenni stalogho rozvytku aghrosektora: teoretychnyj vymir. Biznes inform, 7, 13–18. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 55
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Хорошко, О. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-49
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ