ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ринок житлової нерухомості, девелопери, інвестиційне забезпечення, регіональні ринки, оренда житла, комерційна нерухомість

Анотація

В статті висвітлено поняття ринку житлової нерухомості, під яким пропонуємо розуміти сукупність обміну та паралельних відносин між суб’єктами ринку, які створюють попит та пропозицію житлової нерухомості. Обмінні відносини передбачають виявлення намірів купівлі-продажу чи оренди різними суб’єктами житлового нерухомого майна, протистояння намірів, а також тендерний механізм, у тому числі включаючи переговори та певні форми домовленостей. Відмічено структуру ринку, яка охоплює депозитний ринок та ринок оренди або продажу. Виділено такі форми субринків, як: ринок користувачів; ринок фінансових активів; ринок девелоперської діяльності; ринок землі. Систематизовано фактори, які впливають на прийняття інвестиційних рішень. Серед них: демографічний; фактор зайнятості; схильності до заощаджень; наявності та доступності кредиту; розмір і вікова структура будівель на даній території; наявність землі та ціни. Виділено три аспекти втручання державного сектора у функціонування ринку нерухомості. Зроблено висновки та узагальнення подальшого розвитку ринку житлової нерухомості в умовах воєнного стану.

Посилання

Білецький І.В. Ключові характеристики та структура ринку житлової нерухомості в поточних умовах. Бізнес-Інформ. 2022. № 7. С. 149–154. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-149-154

Білецький І.В. Сутність та ключові ознаки житлової нерухомості як економічної категорії. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. С. 22–28. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/68_2022/6.pdf

Білецький І.В. Фактори впливу на розвиток будівельного сектору економіки та ринку нерухомості України. Вісник Одеського національного університету. 2022. № 3(93). С. 38–43. URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2022_27_3/9.pdf

Павлов К.В., Павлова О.М., Купчак В.Р. Стратегічні напрями державного регулювання конкурентних відносин шляхом стимулювання попиту та пропозиції на регіональних ринках житла в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 4(20). С. 141–149. URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/516

Стрішенець О.М., Павлов К.В. Особливості конкурентних відносин на регіональних ринках нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. № 1(47). С. 35–38. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10435?locale=en

Стрішенець О.М., Павлов К.В. Теоретичні аспекти конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 3(11). С. 7–12. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13485

Штейнгауз Д.О. Особливості ринку житлової нерухомості та вплив фінансово-кредитних інструментів на його розвиток в Україні. Socio-Economic Relations in the Digital Society. 2021. № 2(41). С. 19–23. DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755X2(41)2021249958%20

Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach. (н.д.). URL: https://hermannproperty.pl/analiza-rynku-nieruchomosci-w-7-krokach/

Fraser, W.D. (1993). Principles of Property Investment and Princing. London : The Macmillan Press Ltd.

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Warszawa : PWN.

Real estate investing. (н.д.). URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Real_estate_investing

Yelisieieva, L., & Skoruk, O. (2022). Housing Market and Economic Policy in Ukraine. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, 3(31), 6–11. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-03-6-11

Biletskyi, I.V. (2022). Kliuchovi kharakterystyky ta struktura rynku zhytlovoi nerukhomosti v potochnykh umovakh [Key Characteristics and Structure of the Residential Real Estate Market in the Current Conditions]. Biznes-Inform – Business-Inform, 7, 149–154. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-149-154 [in Ukrainian]

Biletskyi, I.V. (2022). Sutnist' ta kliuchovi oznaky zhytlovoi nerukhomosti iak ekonomichnoi katehorii [Essence and key characteristics of residential real estate as an economic category]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 68, 22–28. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/68_2022/6.pdf [in Ukrainian]

Biletskyi, I.V. (2022). Faktory vplyvu na rozvytok budivel'noho sektoru ekonomiky ta rynku nerukhomosti ukrainy [Factors influencing the development of the construction sector of the economy and the real estate market of Ukraine]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu – Odessa National University Herald, 3(93), 38–43. Available at: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2022_27_3/9.pdf [in Ukrainian]

Pavlov, K.V., Pavlova, O.M., & Kupchak, V.R. (2019). Stratehichni napriamy derzhavnoho rehuliuvannia konkurentnykh vidnosyn shliakhom stymuliuvannia popytu ta propozytsii na rehional'nykh rynkakh zhytla v Ukraini [Strategic directions of state regulation of competitive relations by stimulating supply and demand in regional housing markets in Ukraine]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 4(20), 141–149. Available at: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/516 [in Ukrainian]

Strishenets', O.M., & Pavlov, K.V. (2016). Osoblyvosti konkurentnykh vidnosyn na rehional'nykh rynkakh nerukhomosti [Peculiarities of competitive relations in regional real estate markets]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series «Economics», 1(47), 35–38. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10435?locale=en [in Ukrainian]

Strishenets', O.M., & Pavlov, K.V. (2017). Teoretychni aspekty konkurentsii na rehional'nykh rynkakh zhytlovoi nerukhomosti [Theoretical aspects of competition in regional residential real estate markets]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 3(11), 7–12. Available at: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13485 [in Ukrainian]

Shteingauz, D. (2021). Osoblyvosti rynku zhytlovoi nerukhomosti ta vplyv finansovo-kredytnykh instrumentiv na joho rozvytok v Ukraini [Peculiarities of the residential real estate market and the influence of financial and credit instruments on its development in Ukraine]. Socio-Economic Relations in the Digital Society, 2(41), 19–23. DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755X2(41)2021249958%20 [in Ukrainian]

Analiza rynku nieruchomości w 7 krokach. (n.d.). Rezhym dostupu: https://hermannproperty.pl/analiza-rynku-nieruchomosci-w-7-krokach/

Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Warszawa : PWN.

Real estate investing. (n.d.). Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Real_estate_investing

Fraser, W.D. (1993). Principles of Property Investment and Princing. London : The Macmillan Press Ltd.

Yelisieieva, L., Skoruk, O. (2022). Housing Market and Economic Policy in Ukraine. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, 3(31), 6–11. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-03-6-11

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 355
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Красневич, О., Павлов, К., & Ющак, А. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-34
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають