ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: зміни, організаційні зміни, опір змінам, причини опору, види опору, фактори опору змінам, персонал

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням опору змінам в організації. Теоретичну основу написання статті склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів, які вивчали різноманітні особливості виникнення та прояву опору змінам. У статті ґрунтовно проаналізовані та систематизовані види та форми опору змінам. Крім того, описані найпоширеніші причини, які сприяють появі опору змінам серед співробітників організації. В ході теоретичного дослідження виявлені різнобічні чинники, що впливають на формування організаційного опору персоналу. В той же час, емпіричні дослідження статті науково обґрунтовують та підтверджують вплив деяких чинників на ймовірність персоналу чинити опір змінам. В цілому стаття пропонує новий науковий погляд на проблематику опору змінам як складного соціально-економічного явища, доцільний аналіз якого варто здійснювати з урахуванням впливу певних чинників на формування опору змінам серед співробітників організації.

Посилання

Ансофф И. (1999). Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург : Питер.

Гадей О.О. (2012). Управління змінами на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 3 (19), 71–75. URL: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13-3-19-2012.pdf

Гвініашвілі Т.З. (2016). Аналіз підходів до визначення сутності опору організаційним змінам на підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України. DOI: https://doi.org/10.15421/40260207

Карамушка Л.М., Толков О.С. (2015). Психологічні особливості опору змінам персоналом вищої школи. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2, 35– 42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_2_7

Латфуллин Г.Р., Громовая О.Н. (2007). Организационное поведение. Санкт-Петербург : Питер.

Лепа Р.М. (2016). Мінімізація опору персоналу організаційним змінам на підприємстві. Економіка промисловості, 3, 90–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_3_7

Найпак Д.В. (2011). Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства. (Дис. канд. екон. наук). Харків.

Пріб К.А. (2014). Природа та механізми опору змінам в організації. Ринок праці та зайнятість населення, 3, 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_3_10

Приймак Н.С. (2019). Класифікація опору змінам та його оцінювання в рамках системи управління змінами підприємства. Ефективна економіка, 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.6.67

Сташкевич І.І. (2015). Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ue_2015_2015_19

Турчіна С.Г. (2015). Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 3 (08). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/69.pdf

Хмурова В.В. (2015). Опір змінам в системі управління підприємством. Науковий вісник Полісся, 1, 91–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_16

Фрайлингер К. (2002). Управление изменениями в организации. Пер. с нем. Н.П. Береговой, И.А. Сергеевой. Москва : Книгописная палата. URL: https://en.calameo.com/read/0030497503cb8d94ea1b4

Тест на ассертивность. URL: https://onlinetestpad.com/ru/test/5072-test-na-assertivnost

Ansoff I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya [New corporate strategy], SPb: Piter. [in Russian].

Hadei O.O. (2012). Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi [Enterprise change management], Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3 (19), pp. 71–75. Retrieved from http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13-3-19-2012.pdf [in Ukrainian].

Gviniashvili T.Z. (2016). Analiz pidkhodiv do vyznachennia sutnosti oporu orhanizatsiinym zminam na pidpryiemstvakh [Analysis of approaches to determining the essence of resistance to organizational change in enterprises], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Ser. «Ekonomika i biznes». DOI: https://doi.org/10.15421/40260207 [in Ukrainian].

Karamushka L.M. and Tolkov O.S. (2015). Psihologіchnі osoblivostі oporu zmіnam personalom vishchoї shkoli [Psychological peculiarities of resistance to changes in the staff of higher education], Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia, vol. 2, pp. 35–42. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ophep_2015_2_7 [in Ukrainian].

Latfulin G.R. (2006). Orhanizatsiina povedinka: Pidruchnyk dlia vuziv [Organization behaviour], SPb : Piter, Russia. Retrieved from ISBN 978-5-91180-873-0. [in Russian].

Lepa R.M. (2016). Minimizatsiia oporu personalu orhanizatsiinym zminam na pidpryiemstvi [Minimization of personnel resistance to organizational changes in the enterprise], Ekonomika promyslovosti, vol. 3, pp. 90–115. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_3_7 [in Ukrainian].

Najpak, D.V. (2011). Upravlіnnya organіzacіjnimi zmіnami v zabezpechennі rozvitku pіdpriєmstva [Management of organizational changes in ensuring the development of the enterprise], Candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

Prib K.A. (2014). Pryroda ta mekhanizmy oporu zminam v orhanizatsii [Nature and mechanisms of resistance to changes in the organization], Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, vol. 3, pp. 34–39. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2014_3_10 [in Ukrainian].

Priymak N.S. (2019). Klasyfikatsiia oporu zminam ta yoho otsiniuvannia v ramkakh systemy upravlinnia zminamy pidpryiemstva [Classification of resistance to changes and its evaluation in the framework of the management system of changes in the enterprise], Efektyvna ekonomika, vol. 6. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.67 [in Ukrainian].

Stashkevich I.I. (2015). Teoretychni aspekty oporu personalu orhanizatsiinym zminam na pidpryiemstvi [Theoretical aspects of personnel resistance to organizational changes in the enterprise], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. Ser. «Ekonomika i biznes». Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ue_2015_2015_19 [in Ukrainian].

Turchina S.G. (2015). Systema upravlinnia zminamy yak skladnyk uspishnoho rozvytku pidpryiemstv [Change management system as a component of successful enterprise development], Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 3 (08). Retrieved from http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/69.pdf [in Ukrainian].

Khmurova V.V. (2015). Opir zminam v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Resistance to changes in the enterprise management system], Naukovyi visnyk Polissia, vol. 1, pp. 91–96. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_16 [in Ukrainian].

Frajlinger K. (2002). Upravlenie izmeneniyami v organizacii [Change management in the organization], Moskow : Knigopisnaya palata. Retrieved from https://en.calameo.com/read/0030497503cb8d94ea1b4 [in Russian].

Test na assertivnost'. [Assertiveness test]. Retrieved from https://onlinetestpad.com/ru/test/5072-test-na-assertivnost [in Russian].

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Пріб, К., & Дунай, В. (2021). ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-48
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ