УПРАВЛІННЯ АРТ-ПРОЕКТАМИ У КІНОІНДУСТРІЇ

Ключові слова: креативна індустрія, управління проектами в кіновиробництві, моделі проектного менеджменту, кінопроект, арт-проект

Анотація

У статті визначена роль креативної індустрії в економіці. Розглянуто динаміку росту виробництва кіно у світі. Досліджено стан галузі та стимули, що сприяють росту цього ринку в Україні. Розглянуто основні характеристики арт-продукту та кінопроекту. Обґрунтовано використання проектного менеджменту в кіновиробництві. Визначено, що проектний підхід у кінематографічній діяльності забезпечує високу ефективність організації. Зазначено відповідні методи та інструменти менеджменту для можливої адаптації в управлінні кінопроектом. Визначено ролі проектного менеджера у кіновиробництві. Наведено етапи кінопроекту у відповідності до груп процесів управління проектами. Здійснено порівняння використання моделей Waterfall та Agile відповідно до етапів кіновиробництва. Встановлено, що зі зростанням унікальності кінопроекту зростає рівень ризику та значення управління ризиками. Окреслені зміни, що відбуваються у підході до організації процесів, через пандемію COVID-19.

Посилання

Бас Д. Визначення АРТ-проектів. Управління проектами: стан та перспективи : ХІІ міжнар. наук.-практ. конф, м. Миколаїв, 13 верес. 2016 р. 2016. С. 10–12.

Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua/.

Державне агентство України з питань кіно. Звіт за результатами діяльності Державного агентства України з питань кіно у 2013 році. 11 с.

Київський міжнародний ін-т соціології, Центр «Соціальні індикатори». Портрет глядача українського кіно в кінотеатрі / замовник ГО "Детектор медіа" ; за підтримки УКФ. Київ, 2020. 124 с. URL: https://detector.media/rinok/article/182809/2020-11-25-portret-glyadacha-ukrainskogo-kino-v-kinoteatri/.

Про кінематографію: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр#Text.

Чала Н. Д. Чи стануть креативні індустрії драйверами економічного зростання в Україні? Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2018. Т. 3, № 1. С. 115–119.

Юрьева Т.В. Проектный подход как инструмент реализации стратегических целей. Экономика и экономические науки. 2014, № 11 (120). С. 7–10.

Cheklich, D. C. Lights, camera, project management!. PM Network. Vol. 7, no. 16. P. 26–32. URL: https://www.pmi.org/learning/library/lights-camera-project-management-4491.

Cinema Data Release. UNESCO UIS. UNESCO UIS. URL: http://uis.unesco.org/en/news/cinema-data-release.

Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. 2015. 120 p.

Katsiris, J. Project management at the movies. Asia Pacific, Hong Kong. 2007. URL: https://www.pmi.org/learning/library/project-management-movies-processes-practices-7369.

PMBOK, пятое издание, краткое изложение. PMJournal.ru - управление проектами, управление бизнесом. URL: https://pmjournal.ru/articles/obzory/pmbok-pyatoe-izdanie-kratkoe-izlozhenie/.

Pogaru R. Application of Project Management Techniques in Filmmaking. URL: https://repository.stcloudstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=mme_etds.

Ruseva M. Project Management In The Creative Industries, CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, vol. 7(0). 2019. p. 269-277.

Sommerlund S. What has Project Management to do with Film and Video Production?. Сella productions. URL: http://www.cellaproductions.com/what-has-project-management-to-do-with-film-and-video-production/.

What Is a Showrunner. MasterClass. URL: https://www.masterclass.com/articles/what-is-a-showrunner-shonda-rhimess-advice-for-showrunners#what-are-the-responsibilities-of-a-showrunner.

Bas, D. (2016). Vyznachennia ART-proektiv. Upravlinnia proektamy: stan ta perspektyvy (s. 10–12). [in Ukrainian].

Derzhavne ahentstvo Ukrainy z pytan kino. (n.d.). URL: https://usfa.gov.ua/

Derzhkino. (2013). Zvit za rezultatamy diialnosti Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z pytan kino u 2013 rotsi.

Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii, & Tsentr «Sotsialni indykatory». (2020). Portret hliadacha ukrainskoho kino v kinoteatri. URL: https://detector.media/rinok/article/182809/2020-11-25-portret-glyadacha-ukrainskogo-kino-v-kinoteatri. [in Ukrainian].

Pro kinematohrafiiu, Zakon Ukrainy. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр#Text.

Chala N. D. (2018). Chy stanut kreatyvni industrii draiveramy ekonomichnoho zrostannia v Ukraini? Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky., 3(1), 115–119. [in Ukrainian].

Yureva T.V. (2014). Proektni podkhod kak ynstrument realyzatsyy stratehycheskykh tselei. Ekonomyka y ekonomycheskye nauky. (11). 7–10. [in Russian].

Cheklich, D. C. (n. d.). Lights, camera, project management! PM Network, 7(16), 26–32. URL: https://www.pmi.org/learning/library/lights-camera-project-management-4491.

Cinema Data Release | UNESCO UIS. (n.d.). UNESCO UIS. URL: http://uis.unesco.org/en/news/cinema-data-release

Cultural times. (2015) The first global map of cultural and creative industries. 120 p. URL: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cultural_times._the_first_global_map_of_cultural_and_creative_industries.pdf.

Katsiris, J. (2007). Project management at the movies. Project Management Institute. URL: https://www.pmi.org/learning/library/project-management-movies-processes-practices-7369/

PMBOK, piatoe yzdanye, kratkoe yzlozhenye. (n. d.). PMJournal.ru - upravlenye proektamy, upravlenye byznesom. URL: https://pmjournal.ru/articles/obzory/pmbok-pyatoe-izdanie-kratkoe-izlozhenie/

Pogaru, R. S. (2016). Application of project management techniques in filmmaking. URL: https://repository.stcloudstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=mme_etds

Ruseva M. (2019). Project management in the creative industries. CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, 7(0). 269–277.

Sommerlund, S. (n. d.). What has project management to do with film and video production? Sella productions. URL: http://www.cellaproductions.com/what-has-project-management-to-do-with-film-and-video-production/

What is a showrunner. (2021). MasterClass. URL: https://www.masterclass.com/articles/what-is-a-showrunner-shonda-rhimess-advice-for-showrunners#what-are-the-responsibilities-of-a-showrunner/

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Горбась, І., & Павлюк, В. (2021). УПРАВЛІННЯ АРТ-ПРОЕКТАМИ У КІНОІНДУСТРІЇ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-36
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ