АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: стратегічний управлінський облік, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, видатки, доходи, облік інноваційної діяльності

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблем стратегічного управлінського обліку витрат на інноваційну діяльність. На теперішній час в системі бухгалтерського обліку відзначається недостатність обліково-статистичних інструментів для відображення інноваційного статусу підприємств, інноваційних доходів та витрат. Складність врахування витрат на інноваційну діяльність полягає в їх розпорошеності за різними елементами інноваційної системи підприємства. Проблематика обліку інноваційних процесів конкретизується низкою невідповідностей законодавчого та нормативно-правового, обліково-статистичного, фінансово-економічного характеру. На думку автора це обумовлено в першу чергу несформованим управлінським курсом на формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, кінцевою метою якого є підвищення рівня життя громадян.

Посилання

Рожелюк В.М., Денчук П.Н. Принципи управління витратами на виробництво у ринковому середовищі. Науковий вісник Ужгородського університету. 2007. Спецвип. 22. Ч. ІІ. С. 212–216.

Чернишова Л.І. Особливості формування системи управління витратами вітчизняних підприємств. Інноваційна економіка. 2014. № 3 (52). С. 61–68.

Овчарова, Н., Кравченко, О., Бобошко, Р. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2021. № 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-45 (дата звернення: 20.10.2022)

Волощук Л.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Випуск 2 (36). С. 329–333.

Іванков В.М. Застосування стратегічних концепцій управлінського обліку для забезпечення інформаційних потреб інноваційного менеджменту. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 2 (80). С. 8–15.

Скрипник М.Є. Організація стратегічного обліку в умовах інноваційної діяльності. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 3. С. 542–548.

Корольова О.І. Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 12 (175). С. 62–65.

Крупка Я.Д. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 5. С. 11–18.

Заяць Т.А. Ціннісні орієнтири інноваційного розвитку в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2021. № 2. С. 3–22. URL: https://dse.org.ua/arhcive/44/1.pdf

Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-ІV від 04.07.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 30.10.2022)

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N ІНН : Наказ Державного комітету статистики України від 13.11.2008 р. №447 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0447202-08#Text (дата звернення: 30.10.2022)

Rzhelyuk, V.M. (2007). Printsipi upravlіnnya vitratami na virobnitstvo u rinkovomu seredovishchі [Principles of production cost management in the market environment]. Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Spetsvip. 22. Ch. ІІ. 212–216. [in Ukrainian]

Chernishova, L.І. (2014). Osoblivostі formuvannya sistemi upravlіnnya vitratami vіtchiznyanikh pіdpriemstv [Features of the formation of cost management system of domestic enterprises]. Innovatsiina ekonomika, no 3 (52), pp. 61–68. [in Ukrainian]

Ovcharova, N., Kravchenko, O., Boboshko, R. (2021). Formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia vytratamy silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of accounting and analytical support for cost management of agricultural enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 30. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-45 [in Ukrainian]

Voloshchuk L.O. (2011) Oblіkovo-analіtichne zabezpechennya upravlіnnya іnnovatsіynim rozvitkom pіdpriemstva [Accounting and analytical support of management of innovative development of the enterprise]. Pratsі Odeskogo polіtekhnіchnogo unіversitetu, no. 2 (36), pp. 329–333. [in Ukrainian]

Ivankov, V.M. (2017) Zastosuvannia stratehichnykh kontseptsii upravlinskoho obliku dlia zabezpechennia informatsiinykh potreb innovatsiinoho menedzhmentu. [Application of strategic management accounting concepts to ensure information needs of innovative management]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, no 2 (80), pp. 8–15. [in Ukrainian]

Skrypnyk, M.Ye. (2016) Orghanizacija strateghichnogho obliku v umovakh innovacijnoji dijaljnosti [Organization of strategic accounting in the conditions of innovative activity]. Ekonomika ta suspiljstvo, no 3, pp. 542–548. [in Ukrainian]

Korolova, O.I. (2015). Oblik vytrat innovatsiinoi diialnosti: problemy ta perspektyvy rozvytku [Cost accounting of innovative activities: problems and prospects for development]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no 12 (175), pp. 62–65 [in Ukrainian]

Krupka, Ya.D. (2006). Varianty obliku innovatsiinykh protsesiv na pidpryiemstvi [Variants of accounting for innovative processes at the enterprise]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, no 5.,pp. 11–18. [in Ukrainian]

Zaiats T.A. Tsinnisni oriientyry innovatsiinoho rozvytku v Ukraini. [Value orientations of innovative development in Ukraine]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2021, no 2. pp. 3–22. Available at: https://dse.org.ua/arhcive/44/1.pdf [in Ukrainian]

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “About innovative activity”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (accessed: 30 October 2022).

The State Statistics Committee of Ukraine (2008), The Order of Ukraine “On the approval of the state statistical observation form N ІНН”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0447202-08#Text (accessed: 30 October 2022).

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Згалат-Лозинська, Л., & Лич, В. (2022). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-72
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ