ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ

  • Крістіна Прасолова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-2786-053X
  • Богдан Данилишин ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Ключові слова: смарт-спеціалізація, регіон, інновації, сталий розвиток, регіональний розвиток

Анотація

Наукова праця присвячена актуальному питанню дослідження теоретико-змістовного базису та детермінантам концепції смарт-спеціалізації регіонів. Приділено увагу виділенню передумов запровадження концепції смарт-спеціалізації в Європейських країнах. Окреслено основні чинники запровадження смарт-спеціалізації в Україні. Визначено переваги повноцінної реалізації концепції смарт-спеціалізації в регіонах України. Доведено, що важливу роль у розробці концепції смарт-спеціалізації відіграють усі групи зацікавлених сторін. На основі дослідження існуючих підходів до смарт-спеціалізації в Україні та світі запропоновано авторське бачення цього поняття. Охарактеризовано перешкоди на шляху реалізації концепції смарт-спеціалізації в регіонах України.

Посилання

P. McCann, R. Ortega-Argilés. The role of the smart specialisation agenda in a reformed EU cohesion policy, Scienze Regionali Ital. J. Reg. Sci., 2014. № 13. Pp. 15–32 URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84909972579&origin=inward&txGid=788f481afa5b737674d3e352d5b787aa (дата звернення: 03.12.2022).

P. McCann, R. Ortega-Argilés Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy. IEB Working Paper, 2011. № 14. Pp. 1–32. URL: http://hdl.handle.net/2445/116560 (дата звернення: 20.11.2022).

Alexandra Polido, Sara Moreno Pires, Carlos Rodrigues, Filipe Teles, Sustainable development discourse in Smart Specialization Strategies, Journal of Cleaner Production, 2019. Volume 240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118224 (дата звернення: 07.12.2022).

Kalle A. Piirainen, Anne Nygaard Tanner, Lars Alkærsig, Regional foresight and dynamics of smart specialization: A typology of regional diversification patterns, Technological Forecasting and Social Change, 2017. Volume 115, Pages 289–300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.027 (дата звернення: 12.10.2022).

Carla Mascarenhas, Carla S. Marques, João J. Ferreira, Anderson Rei Galvão, The Influence of Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3) on University-Industry Collaboration, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021. Volume 7, Issue 1. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc7010082 (дата звернення: 05.11.2022).

Lankauskienė, R.; Simonaitytė, V.; Gedminaitė-Raudonė, Ž.; Johnson, J. Addressing the European Green Deal with Smart Specialization Strategies in the Baltic Sea Region. Sustainability. 2022. № 14. DOI: https://doi.org/10.3390/su141911912 (дата звернення: 24.11.2022).

Слинько М. Ю. Нормативне підґрунтя реалізації смарт-спеціалізації в регіонах України. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2021. Випуск 61. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.61.2021.236192 (дата звернення: 17.10.2022).

Машталер О., Баліцька,В. Смарт-спеціалізація – європейська стратегія інноваційної конкурентоспроможності: досвід України. Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах “. 2021. С. 127–131.

Кудин С., Федик М. Державна політика у сфері смарт-спеціалізації регіонів. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-16 (дата звернення: 25.11.2022).

Носирєв О. Смарт-спеціалізація регіонів як інноваційний вектор промислової політики. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 2 (27). С. 115–130. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22noovpp.pdf (дата звернення: 13.11.2022).

Патицька Х. О. Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7399 (дата звернення: 21.11.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.53.

Шевченко А. В. Стратегічні пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у промисловості України. Бізнес Інформ. 2019. № 10. C. 130–135. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-130-135 (дата звернення: 30.10.2022).

Буряк Євген, Редько Катерина, Машталер Ольга, & Сидорук Ірина. Інноваційний розвиток промисловості України на засадах смарт-економіки. Академічні Візії. 2022. 13. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7299457 (дата звернення: 02.12.2022).

Формування «розумної спеціалізації» в економіці України : колективна монографія / за ред. І. Ю. Єгорова. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозів. НАН України», 2020. 278 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf (дата звернення: 26.12.2022).

P. McCann, R. & Ortega-Argilés. (2014). The role of the smart specialisation agenda in a reformed EU cohesion policy, Scienze Regionali Ital. J. Reg. Sci., №13 pp. 15-32. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84909972579&origin=inward&txGid=788f481afa5b737674d3e352d5b787aa

P. McCann, & R. Ortega-Argilés (2011). Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy. IEB Working Paper. № 14, pp. 1-32. URL: http://hdl.handle.net/2445/116560

Alexandra Polido, Sara Moreno Pires, Carlos Rodrigues & Filipe Teles (2019), Sustainable development discourse in Smart Specialization Strategies, Journal of Cleaner Production, Volume 240. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118224

Kalle A. Piirainen, Anne Nygaard Tanner & Lars Alkærsig (2017), Regional foresight and dynamics of smart specialization: A typology of regional diversification patterns, Technological Forecasting and Social Change,. Volume 115, Pages 289-300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.027

Carla Mascarenhas, Carla S. Marques, João J. Ferreira, & Anderson Rei Galvão (2021), The Influence of Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3) on University-Industry Collaboration, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. Volume 7, Issue 1. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc7010082

Lankauskienė, R., Simonaitytė, V., Gedminaitė-Raudonė, Ž. & Johnson, J. (2022). Addressing the European Green Deal with Smart Specialization Strategies in the Baltic Sea Region. Sustainability. № 14. DOI: https://doi.org/10.3390/su141911912

Slynko M. (2021) Normatuvne pidgruntja ealisatsii smart-spetializatii v regionah Ukraine [Normative basis for the implementation of smart specialization in the regions of Ukraine]. A collection of scientific papers of ChDTU. 2021. Issue 61. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.61.2021.236192 [in Ukrainian]

Mashtaler, O. & Balitska, V. (2021) Smart-spetializatia – evropejska strategia innovationoj konkurentospromojnosti: dosvid Ukraine [Smart specialization – the European strategy of innovative competitiveness: the experience of Ukraine]. Materials of the Ⅵ International scientific and practical conference `Formation of the mechanism for strengthening the competitive positions of national economic systems in global, regional and local dimensions`. P. 127–131.

Kudin, S., & Fedyk, M. (2022). Derjavna politika u spheri smart-spetializatii [State policy in the field of smart specialization of regions]. Economy and Society. No. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-16 [in Ukrainian]

Nosyrev O. (2022). Smart-spetializatia regioniv jak innovatijnuj vector promislovoji politiki [Smart specialization of regions as an innovative vector of industrial policy]. Socio-economic problems and the state. Issue 2 (27). P. 115–130. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22noovpp.pdf [in Ukrainian]

Patytska H.O. (2019). Strategia smart-spetialisatii v konteksti zabezpetsenja konkyrentospromojnosti region: teoretuchnuy aspect [The strategy of smart specialization in the context of ensuring the competitiveness of the region: theoretical aspect]. Efficient economy. No. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7399 [in Ukrainian]. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.53.

Shevchenko A. V. (2019). Strategichni priopitety vprovadjenja smart-spetializatii v promislovosti Ukraine [Strategic priorities for the implementation of smart specialization in the industry of Ukraine]. Business Inform. No. 10. P. 130–135. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-130-135 [in Ukrainian]

Buryak E., Redko K., Mashtaler O., & Sydoruk I. (2022). Innovatzijnuy rozvitok promislovosty Ukraine na zasadah smart-economici [Innovative development of Ukrainian industry on the basis of smart economy]. Academic Visions. 13. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7299457 [in Ukrainian]

Yehorova I. (2020). Formyvannja rozumnoji spetializatii v ekonomizi Ukraine [The formation of "smart specialization" in the economy of Ukraine]: National Academy of Sciences of Ukraine, State University "Inst. economy and forecasts. National Academy of Sciences of Ukraine", 278 p. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Прасолова, К., & Данилишин, Б. (2022). ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-73
Розділ
ЕКОНОМІКА