ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ЯК ІНСТРУМЕНТУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Валентин Власенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-3892-9512
Ключові слова: активи, майнові цінності, необоротні та оборотні активи підприємства, оренда майна, механізм орендних відносин, операційна оренда, фінансовий лізинг, орендна плата, політика формування активів підприємства, реструктуризація активів підприємства

Анотація

У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні рекомендації до формування механізму орендних відносин як інструменту оптимізації структури необоротних активів підприємства в умовах ринкових трансформацій. Незважаючи на наявність окремих пропозицій щодо реалізації механізму орендних відносин на рівні суб’єктів господарювання, цілісне розуміння процесу його формування викликає особливий інтерес. З цією метою конкретизовано зміст поняття «механізм орендних відносин» як інтегрованого відображення відносин власності між основними їх суб’єктами для практичного використання орендованих об’єктів на договірній платній основі. В межах загальної політики формування активів підприємства сформовано логічну модель її композиційної структури за ключовими підсистемами та визначено основну мету – забезпечення оптимальної структури та складу активів підприємства. Рекомендовано авторський варіант компонентів механізму орендних відносин у підсистемі управління необоротними активами підприємства, що включають: суб’єкти (орендодавець та орендар), об’єкт (рухоме та нерухоме майно, земельна ділянка, складське приміщення тощо) та підсистему забезпечення (нормативно-правове – договір оренди; фінансове – орендна плата та платежі за лізингом), а також заходи його реалізації. В межах комплексного підходу запропоновано напрями здійснення реструктуризації наявних активів (майна) та конкретні заходи щодо підвищення ефективності використання оборотних і необоротних активів підприємства. Узагальнено напрями підвищення ефективності використання основних засобів за умови впровадження механізмів операційної оренди та фінансового лізингу. На основі гіпотетичного прикладу рекомендовано методику розрахунку вартості орендної плати та платежів за лізингом у результаті здавання підприємством в оренду об’єкту основних засобів (складського приміщення). Доведено, що у середньостроковій перспективі застосування механізму операційної оренди основних засобів з одночасним збереженням права власності на них за орендодавцем дозволить отримати більше переваг, ніж при використанні механізму фінансового лізингу.

Посилання

Vlasenko V. A. (2018) Formuvannya efektyvnoho protsesu upravlinnya aktyvamy pidpryyemstva v umovakh transformatsiynykh zmin [Formation of an effective process of enterprise asset management in conditions of transformational changes]. Proceedings of the Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsiyi : zb. nauk. pratsʹ : materialy ХХХVІІ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi (Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytskyi, June 27, 2018). Pereyaslav-Khmelnytskyi : DVNZ «Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet im. H. Skovorody», no. 37, pp. 67–70.

Dankevych A. Ye. (2015) Rozvytok orendnykh zemelʹnykh vidnosyn [Development of leased land relations]. Zemlevporyadnyy visnyk, no. 10, pp. 34–39.

Durytskyi V. V. (2015) Optymizatsiya mekhanizmu nadannya v orendu derzhavnoho nerukhomoho mayna [Optimization of the mechanism of leasing state real estate]. Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny : zb. nauk. pratsʹ, no. 1 (111), pp. 66–70.

Kundytskyi O. O. (2018) Finansovyy menedzhment : navchalʹnyy posibnyk [Financial management : Study guide]. Lviv : «Novyy Svit-2000». (in Ukrainian)

Mogilnyi O. M. (2018) Derzhavne rehulyuvannya orendnykh zemelʹnykh vidnosyn: politekonomichnyy pidkhid [State regulation of leased land relations: political economic approach]. Efektyvna ekonomika : Elektronne naukove fakhove vydannya, no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/10.pdf. (Accessed: 24 November 2022).

Nagornyi Ye. O. (2014) Systema upravlinnya aktyvamy yak relevantnyy chynnyk efektyvnoho rozvytku pidpryyemstva [The asset management system as a relevant factor in the effective development of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Lutsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Seriya «Ekonomika ta menedzhment», no. 11 (42), pp. 223–232.

Piskovetsʹ O. V. (2018) Do pytannya vdoskonalennya ekonomichnykh vidnosyn v systemi «orendar-orendodavetsʹ» [To the issue of improving economic relations in the «tenant-landlord» system]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, no. 4 (26), pp. 87–92.

Tymoshchenko Yu. M. (2010) Finansovyy menedzhment aktyviv pidpryyemstva : aktualʹni napryamky yoho rozvytku [Financial management of enterprise assets : current directions of its development]. Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy Natsionalʹnoho banku Ukrayiny, no. 1, pp. 94–103.

Chebanova N. V. (2009) Kompleksnyy pidkhid do systemy stratehichnoho upravlinnya aktyvamy pidpryyemstv zaliznychnoho kompleksu : monohrafiya / Ukrayinsʹka derzhavna akademiya zaliznychnoho transportu [Complex approach to the system of strategic management of assets of enterprises of the railway complex : Monograph / Ukrainian State Academy of Railway Transport]. Kharkiv : UkrDAZT. (in Ukrainian)

Shynkarenko O. M. (2011) Problemni pytannya optymizatsiyi struktury aktyviv ta pasyviv [Problematic issues of optimizing the structure of assets and liabilities]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ CHDTU, no. 21, pp. 45–49.

Власенко В. А. Формування ефективного процесу управління активами підприємства в умовах трансформаційних змін. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : зб. наук. праць : матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 червня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 2018. Вип. 37. 446 с. С. 67–70.

Данкевич А. Є. Розвиток орендних земельних відносин. Землевпорядний вісник. 2015. Вип. 10. С. 34–39.

Дурицький В. В. Оптимізація механізму надання в оренду державного нерухомого майна. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. 2015. Вип. 1 (111). С. 66–70.

Кундицький О. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 2018. 288 с.

Могильний О. М. Державне регулювання орендних земельних відносин: політекономічний підхід. Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання. 2018. Вип. 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/10.pdf. (дата звернення: 24.11.2022 р.).

Нагорний Є. О. Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2014. Вип. 11 (42). С. 223–232.

Пісковець О. В. До питання вдосконалення економічних відносин в системі «орендар-орендодавець». Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. Вип. 4 (26). С. 87–92.

Тимощенко Ю. М. Фінансовий менеджмент активів підприємства : актуальні напрямки його розвитку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2010. № 1. С. 94–103.

Чебанова Н. В. Комплексний підхід до системи стратегічного управління активами підприємств залізничного комплексу : монографія / Українська держ. академія залізничного транспорту. Харків : УкрДАЗТ, 2009. 305 с.

Шинкаренко О. М. Проблемні питання оптимізації структури активів та пасивів. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2011. № 21. С. 45–49.

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Власенко, В. (2022). ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ЯК ІНСТРУМЕНТУ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-51
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ