СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ресурси підприємства, інформаційні ресурси, ресурсне забезпечення, ресурсний потенціал, управління ресурсами

Анотація

У статті розглянуто підходи до розуміння сутності ресурсів підприємства та діяльності менеджменту із управління ними. Уточнено зміст та взаємозв’язки між термінами «ресурси», «ресурсне забезпечення», «ресурсний потенціал». Проаналізовано варіанти структурування ресурсів підприємства, вказано на наявність помилкового одночасного використання у класифікації ресурсів різних типів класифікаційних ознак. Запропоновано розрізняти групу нематеріальних ресурсів, що включає інформаційні, просторові, часові інтелектуальні та організаційно-управлінські ресурси. До організаційно-управлінських ресурсів запропоновано відносити нормативно-методичні ресурси, ресурси організаційної структури, а також ринкові ресурси. Детально розглянуто інформаційні ресурси у якості стратегічного ресурсу організації.

Посилання

Бердар М.М. Управління ресурсним забезпеченням підприємства у сучасних умовах. Інтелект ХХІ. 2020. № 1. С. 31–36.

Ващенок О.П. Сутність та класифікація ресурсів підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). C. 104–108.

Верхоглядова Н.І., Письменна О.Б. Класифікація ресурсів та її значення для управління ресурсозбереженням. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 27–31.

Мельник О.М. Ресурси підприємства: концептуальні аспекти системи управління в умовах стійкого розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23, ч. 2, C. 17–22.

Смолич Д.В. Тимошук І.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та модель управління в сучасних умовах господарювання. Економічний простір. 2020. № 153. С. 75–82.

Сівко Б.І., Сментина Н.В. Інноваційні підходи до управління ресурсами муніципального підприємства. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Економіка і управління. 2019. Том 30 (69), № 5. C. 69–73.

Ковтуненко Ю.В. Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємстві. Агросвіт. 2013. № 14. С. 51–53.

Кирилюк О.В. Інформаційні технології в управлінні асиметрією розвитку компанії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 3. C. 95–98.

Мєшкова В.С. Особливості управління стратегічними ресурсами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 625–629.

Berdar M. M. (2020). Upravlinnia resursnym zabezpechenniam pidpryiemstva u suchasnykh umovakh [Enterprise resource management in modern conditions]. Intelekt ХХІ – Intelligence, № 1, S. 31–36.

Vashchenok, O.P. (2019). Sutnist ta klasyfikatsiia resursiv pidpryiemstv [The essence and classification of enterprise resources]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 2 (28), 104–108.

Verkhohliadova, N. I. & Pysmenna, O. B. (2015). Klasyfikatsiia resursiv ta yii znachennia dlia upravlinnia resursozberezhenniam [Resource classification and its significance for resource conservation management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 16, 27–31.

Melnyk, O.M. (2019). Resursy pidpryiemstva: kontseptualni aspekty systemy upravlinnia v umovakh stiikoho rozvytku [Enterprise resources: conceptual aspects of the management system in conditions of sustainable development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Enterprise resources: conceptual aspects of the management system in conditions of sustainable development. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. 23, 2, 17–22.

Smolych, D. V. & Tymoshuk, I. V. (2020). Resursnyi potentsial pidpryiemstva: sutnist, skladovi ta model upravlinnia v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Resource potential of the enterprise: essence, components and management model in modern business conditions]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, 153, 75–82.

Sivko, B.I. & Smentyna, N.V. (2019). Innovatsiini pidkhody do upravlinnia resursamy munitsypalnoho pidpryiemstva [Innovative approaches to the management of municipal enterprise resources]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Ekonomika i upravlinnia – Scholarly notes of TNU named after VI Vernadskyi. Economics and management, 30 (69), 5, 69–73.

Kovtunenko, Yu.V. (2013). Ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia intelektualnykh resursiv pidpryiemstvi [Economic essence and classification of intellectual resources of the enterprise]. Ahrosvit – Agroworld, 14, 51–53.

Kyryliuk, O.V. (2019). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni asymetriieiu rozvytku kompanii [Information technologies in managing the asymmetry of the company's development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 3, 95–98.

Mieshkova, V.S. (2014). Osoblyvosti upravlinnia stratehichnymy resursamy pidpryiemstva [Peculiarities of strategic resource management of the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 2, 625–629.

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Абушов, Т. (2022). СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-45
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ