СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, банківське кредитування, іноземний капітал, інвестиційний клімат, інвестиційні інструменти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні, розглянуто вітчизняний та міжнародний її аспекти. Визначено основні проблеми та способи їх вирішення у сфері інвестування. Встановлено погіршення показників інвестиційної діяльності в Україні у 2020 та 2022 роках, що було зумовлено низкою факторів. Для виправлення кризового стану потрібний комплекс заходів для покращення інвестиційного клімату та сприяння збільшенню внутрішніх та зовнішніх інвестицій до економіки нашої держави. Основними із них є: судова реформа; формування розвиненого внутрішнього ринку; сприяння зростанню ролі банківського кредитування як джерела для інвестування (зниження показника інфляції, зменшення частки державної власності у банківській системі, створення привабливих умов для іноземного банківського капіталу); реформування вітчизняного фондового ринку з метою зробити більш привабливими для інвесторів пайові цінні папери, зменшити фінансування державного бюджету України через продаж ОВДП, які вимивають із реального сектора кошти інвесторів та збільшують державний борг.

Посилання

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие. Киев : Эльга Н. Ника-Центр. 2001. 448 с

Данилишин Богдан. Що відбувається з українською економікою, банками та держфінансами. Економічна правда. 12 жовтня 2021 року. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/12/678653/ (дата звернення 20.12.2022 р.).

Інвестиційна діяльність в Україні. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=8e27e179-f5ba-43c2-ab7c-2930f216be79&title=ObsiagPriamikhInozemnikhInvestitsiiVEkonomikuUkrainiProdovzhuieZrostati-Minekonomrozvitku (дата звернення 20.12.2022 р.).

Індекс інвестиційної привабливості України сягнув 10-річного мінімуму. Financial club. 8 серпня 2022 року. URL: https://finclub.net/ua/news/indeks-investytsiinoi-pryvablyvosti-ukrainy-siahnuv-10richnoho-minimumu.html (дата звернення 20.12.2022 р.).

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2021 роки. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.12.2022 р.).

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за видами економічної діяльності у січні-грудні 2021 року. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.12.2022 р.).

Кейнс Д. Общая теория зайнятости, процента и денег. М. : Гелиос АРВ. 2002. 352 с.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 року № 1560-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення 20.12.2022 р.).

Прямі іноземні інвестиції в Україну. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення 20.12.2022 р.).

Самотоєнкова О.Є. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи. Ефективна економіка. № 5. 2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.46 (дата звернення 20.12.2022 р.).

Самуэльсон Пол А., Вильям Д. Нордхаус. Экономика [пер. с. англ.]. М.: БИНОМ. 1997. 800 с.

Скорочення ВВП та безпрецедентний дефіцит бюджету: у МВФ оцінили наслідки війни для економіки України. Слово і діло. 20 жовтня 2022 року. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/20/novyna/ekonomika/skorochennya-vvp-ta-bezprecedentnyj-deficyt-byudzhetu-mvf-oczinyly-naslidky-vijny-ekonomiky-ukrayiny (дата звернення 20.12.2022 р.).

Blank, I. (2001) Investytsiinyi menedzhment: uchebnoe pocobye. [Investment management: textbook]. Kyiv, 448 p. [in Russian]

Danilishin, B. (2021) Shcho vidbuvaietsia z ukrainskoiu ekonomikoiu, bankamy ta derzhfinansamy [What is happening to the Ukrainian economy, banks and state finances]. Ekonomichna pravda – Economic truth, October 12. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/12/678653/ (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Investytsiina diialnist v Ukraini [Investment activity in Ukraine]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy – Ministry of Economy of Ukraine. Retrieved from https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=8e27e179-f5ba-43c2-ab7c-2930f216be79&title=ObsiagPriamikhInozemnikhInvestitsiiVEkonomikuUkrainiProdovzhuieZrostati-Minekonomrozvitku (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Financial club. (2022). Indeks investytsiinoi pryvablyvosti Ukrainy siahnuv 10-richnoho minimumu [Ukraine's investment attractiveness index reached a 10-year low]. Financial club, August 8. Retrieved from https://finclub.net/ua/news/indeks-investytsiinoi-pryvablyvosti-ukrainy-siahnuv-10richnoho-minimumu.html (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2022). Kapitalni investytsii za vydamy ekonomichnoi diialnosti za 2010-2021 roky [Capital investments by types of economic activity for 2010-2021]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2022). Kapitalni investytsii za dzherelamy finansuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti u sichni-hrudni 2021 roku [Capital investments by sources of financing by types of economic activity in January-December 2021]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Keins, D. (2002). Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta і deneh [General theory of employment, interest and money]. Moscow: Helyos ARV. 352 р. [in Russian]

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About investment activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Minfin. (2022). Priami inozemni investytsii v Ukrainu [Direct foreign investments in Ukraine]. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Samotoienkova, O. (2019). Investytsiina diialnist v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy [Investment activity in Ukraine: trends and prospects.]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.46 (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Samuielson, Р., Vyliam D. (1997). Ekonomika [Еconomyсs]. Moscow: BYNOM. 800 р. [in Russian]

Slovo i dilo. (2022). Skorochennia VVP ta bezpretsedentnyi defitsyt biudzhetu: u MVF otsinyly naslidky viiny dlia ekonomiky Ukrainy [GDP reduction and an unprecedented budget deficit: the IMF assessed the consequences of the war for Ukraine's economy]. Word and deed. October 20. Retrieved from https://www.slovoidilo.ua/2022/10/20/novyna/ekonomika/skorochennya-vvp-ta-bezprecedentnyj-deficyt-byudzhetu-mvf-oczinyly-naslidky-vijny-ekonomiky-ukrayiny (accessed 20 December 2022). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 693
Завантажень PDF: 449
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Легкоступ, І., & Саїнчук, Н. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-56
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ