ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

  • Олександр Піріашвілі Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Ключові слова: виробнича інфраструктура, залізничний транспорт, продуктивність залізничного транспорту, інвестиції, ефективність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням щодо оцінки та аналізу продуктивності залізничного транспорту України в сучасних умовах. Досліджено світовий досвід організації функціонування залізничного транспорту в провідних країнах. Запропонована схема по формуванню ефективного розвитку залізничного транспорту країни за етапами. Сформульовано основні стратегічні завдання стосовно розвитку залізничного транспорту України. Дана оцінка обсягам інвестицій в залізничний транспорт країни та структурі інвестицій за джерелами фінансування, які були заплановані у 2022 році. Проаналізовано стан продуктивності залізничного транспорту України за період 2018-2020 роки. Сформовано основні пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту, які направлені на підвищення продуктивності зазначеного сектору виробничої інфраструктури. Окреслено комплекс організаційних та економічних заходів щодо підвищення продуктивності залізничного транспорту країни.

Посилання

Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України : монографія / Ейтутіс Г.Д. та ін. Ніжин, 2016. 256 с.

Голиченко О. Государственная политика и провалы национальной инновационной системы. Вопросы экономики. 2017. № 2. С. 97.

Трішуча боротьба. Тижневик «2000». 2018. 28 вересня – 4 жовтня. №39 (876). С. А8.

Саакян Ю.З., Савчук В.Б., Терещенко И.В. Анализ зарубежных исследований целесообразности разделения инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозочной деятельности. Экономика железных дорог. 2013. № 7. С. 12.

Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України. Право України. 2003. № 4. С. 11-12.

Бистрицька О. «Укрзалізниця» - 2022: Що закладено у фінплані компанії на цей рік. 17 Січня 2022 року. URL: www.cfts.org.ua

Довідник основних показників роботи регіональних філій АТ «Українська залізниця» (2005-2020 роки). / АТ «Українська залізниця». Управління статистики. Київ, 2021. С. 20, 22.

Eitutis, G.D. Kryvopishin, O.M. Fedorko, I.P. Osovyk V.M. and others. (2016),

Teoretyko-prykladni osnovy reformuvannia zaliznychnoho transportu Ukrainy : monohrafiia. [Theoretical and applied foundations of railway transport reform of Ukraine: monograph], Nizhyn, Ukraine. 256 p.

Golichenko, O. (2017), “State policy and failures of the national innovation system”, Voprosy jekonomiki, vol 2, p. 97.

(2018), “The decisive struggle”, Tyzhnevyk «2000», 28 veresnia – 4 zhovtnia, vol. 39 (876), p. A8.

Sahakyan, Yu.Z. Savchuk, V.B. Tereshchenko, I.V. (2013), “Analysis of foreign studies on the feasibility of separating the infrastructure of railway transport and transportation activities”, Jekonomika zheleznyh dorog, vol. 7, p.12.

Zhuravskyi, V. (2003), “Problems of legislative support of the innovation-investment model of development of Ukraine”, Pravo Ukrainy, vol. 4, pp. 11-12.

Bystrytska, O. (2022), “"Ukrzaliznytsia" - 2022: What is included in the financial plan of the company for this year”, Tsentr transportnykh stratehij, [Online], available at: https://cfts.org.ua/articles/ukrzaliznytsya_2022_chto_zalozheno_v_finplane_kompanii_na_etot_god_1874

JSC "Ukrainian Railway". Department of Statistics. (2021), "Dovidnyk osnovnykh pokaznykiv roboty rehional'nykh filij AT «Ukrains'ka zaliznytsia» (2005-2020 roky)" [Directory of the main performance indicators of regional branches of JSC "Ukrainian Railway" (2005-2020)], AT «Ukrains'ka zaliznytsia», Кyiv, Ukraine, pp. 20, 22.

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Піріашвілі, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-60
Розділ
ЕКОНОМІКА