ПРОБЛЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАГМАТИЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Олена Берестецька Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя https://orcid.org/0000-0001-7119-4496
  • Галина Гончар Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1484-1666
Ключові слова: ринок праці, вакансія, безробітний, робоче місце

Анотація

У статті висвітлені особливості функціонування ринку праці в умовах воєнного стану з позиції практичного аспекту, використовуючи сучасні методи дослідження. Розглянуто стан та структуру вакансій за видами економічної діяльності та у професійному секторі у 2022 році. Проаналізовано пропозиції вакантних місць та показник безробітних на ринку праці України. Здійснено аналіз пропозицій вакантних місць та показника безробітних на ринку праці у 2022 році у регіональному розрізі. Висвітлено тенденції зміни кількості осіб, які мали статус безробітного за видами економічної діяльності та топ-20 видів економічної діяльності, де найбільше працевлаштованих безробітних у 2022 році. Визначено завдання відновлення ринку праці в умовах воєнного стану та у повоєнний період. Встановлено, що швидко відновити довоєнну ситуацію на ринку праці буде складно, країні необхідно визначитися з напрямками, яким віддати перевагу найближчим часом, щоб суттєво відновити параметри ринку праці до якісно нового рівня.

Посилання

Азьмук Н.А. Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили. Вісник економічної науки України. 2022. № 1. С. 171 179.

Швець П.А. Ринок праці в Україні: реалії сьогодення та перспективи. 2022. С. 232 325. URL: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/37881/2-5722_68.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Пасєка С.Р., Гуменюк А.В. Ринок праці України в умовах війни: виклики, можливості, перспективи. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2022. Том 26. № 1 2. С. 95 103.

Васильців Т., Левицька О., Рудковський О. Структурні диспропорції і дисбаланси ринку праці областей Карпатського регіону України в умовах війни: тенденції, загрози, орієнтири політики стабілізації й використання можливостей. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 37. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1196

Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у 2022 році. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Ситуація на зареєстрованому ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Відновлення та розвиток економіки». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Azmuk, N.A. (2022). Transformatsiia rynku pratsi v umovakh viiny: vyklyky ta stratehii vidtvorennia robochoi syly [Transformation of the labor market in the conditions of war: challenges and strategies for reproduction of the workforce]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of economic science of Ukraine, 1, 171 179. [in Ukrainian]

Shvets, P. A. (2022). Rynok pratsi v Ukraini: realii sohodennia ta perspektyvy [The labor market in Ukraine: current realities and prospects]. 232 325. URL: http://projects.dune-hd.com/bitstream/handle/2010/37881/2-5722_68.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]

Pasieka, S.R., Humeniuk, A.V. (2022). Rynok pratsi Ukrainy v umovakh viiny: vyklyky, mozhlyvosti, perspektyvy [The labor market of Ukraine in the conditions of war: challenges, opportunities, prospects]. Visnyk ChNU im. B. Khmelnytskoho. Seriia «Ekonomichni nauky» – Bulletin of ChNU named after B. Khmelnytskyi. Series «Economic Sciences», 26 (1 2), 95 103. [in Ukrainian]

Vasyltsiv, T., Levytska, O., Rudkovskyi, O. (2022). Strukturni dysproportsii i dysbalansy rynku pratsi oblastei Karpatskoho rehionu Ukrainy v umovakh viiny: tendentsii, zahrozy, oriientyry polityky stabilizatsii y vykorystannia mozhlyvostei [Structural disproportions and imbalances of the labor market of the regions of the Carpathian region of Ukraine in the conditions of war: trends, threats, orientations of the policy of stabilization and use of opportunities]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 37. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1196 [in Ukrainian]

Popyt ta propozytsiia na zareiestrovanomu rynku pratsi u 2022 rotsi [Demand and supply on the registered labor market in 2022]. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 [in Ukrainian]

Sytuatsiia na zareiestrovanomu rynku pratsi ta diialnist Derzhavnoi sluzhby zainiatosti [The situation on the registered labor market and the activities of the State Employment Service]. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 [in Ukrainian]

Proekt Planu vidnovlennia Ukrainy. Materialy robochoi hrupy «Vidnovlennia ta rozvytok ekonomiky» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group «Recovery and development of the economy»]. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi [in Ukrainian]

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Берестецька, О., & Гончар, Г. (2022). ПРОБЛЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАГМАТИЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-48
Розділ
ЕКОНОМІКА