ВІД РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДО РИЗИК-ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: ризик-менеджмент, ризик-економіка, ризик-адміністрація, управління ризиками, економічні ризики, вартість, міри ризику, втрати

Анотація

Як свідчить теорія і практика, проблема визначення основних аспектів ризику зараз в основному вирішена. Але актуальним стає удосконалення управління ризиками. Зараз ризик-менеджмент використовується як управління всіма видами ризиків, без їх професійного розподілу між трьома основними видами менеджерів (економістами, інженерами, адміністраторами). Це знижує його ефективність. Автори вважають за необхідне поділити ризик-менеджмент на три основні, строго адекватні трьом основним видам ризиків частки: ризик-економіку, ризик-інженерію, ризик-адміністрацію. Тоді кожен зі трьох видів ризик-менеджменту робитимуть професіонали у своєї сфері діяльності. Це підвищить ефективність управління ризиками.

Посилання

Що таке ризик-менеджмент? URL: https://biznesua.com.ua/shho-take-rizik-menedzhment/

Програмне забезпечення для управління ризиками. URL: https://visuresolutions.com/uk/%

Ризик. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D

Герасименко О.М. Еволюція світового ризик менеджменту. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/9.pdf

Теоретичні основи ризик-менеджменту. URL: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/554984/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203.pdf

Політика організації та функціонування системи ризик-менеджменту в ПАТ «Альфа – Банк». URL: https://sensebank.com.ua/storage/files/1434619125-politika-organizaciyi-ta-funkcionuvannya-sistemi.pdf

Ризик-менеджмент чи що таке управління ризиками. URL: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/

Калініченко З.Д. К100 Ризик-менеджмент: навчальний посібник для здобувачів спец. 051«Економіка» та 073 «Менеджмент». URL: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5854

Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. URL http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8856

Бабайлов В.К. Управление, Менеджмент, Производство. Бизнес-Информ. 2012. № 1. С. 157–159.

Самура Ю.О. Ризик-менеджмент у системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій. URL: http://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/110.pdf

Управление риском портфеля активов. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/183723/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD.pdf

Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. 278 с.

Shho take ryzyk-menedzhment? [What is risk management?]. Available at: https://biznesua.com.ua/shho-take-rizik-menedzhment/

Proghramne zabezpechennja dlja upravlinnja ryzykamy [Risk management software]. Available at: https://visuresolutions.com/uk/%

Ryzyk [Risk]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D

Herasymenko O.M. Evoliutsiia svitovoho ryzyk menedzhmentu [Evolution of global risk management]. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2013/9.pdf

Teoretychni osnovy ryzyk-menedzhmentu [Theoretical foundations of risk management]. Available at: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/554984/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203.pdf

Polityka orghanizaciji ta funkcionuvannja systemy ryzyk-menedzhmentu v PAT «Aljfa – Bank» [The policy of the organization and operation of the risk management system at PJSC "Alfa – Bank"]. Available at :https://sensebank.com.ua/storage/files/1434619125-politika-organizaciyi-ta-funkcionuvannya-sistemi.pdf

Ryzyk-menedzhment chy shho take upravlinnja ryzykamy [Risk management or what is risk management]. Available at: https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami/

Kalinichenko Z.D. Ryzyk-menedzhment: navchaljnyj posibnyk dlja zdobuvachiv spec. 051 «Ekonomika» ta 073 «Menedzhment» [K100 Risk management: study guide for applicants of special. 051 "Economics" and 073 "Management"]. Available at: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/

Mostensjka T.L., Skopenko N.S. Ryzyk-menedzhment jak instrument upravlinnja ghospodarsjkym ryzykom pidpryjemstva [Risk management as a tool for managing the enterprise's economic risk]. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8856

Babajlov V.K. (2012) Upravlenye, Menedzhment, Proyzvodstvo [Administration, Management, Production]. Byznes-Ynform, no 1, pp. 157–159.

Samura Ju.O. Ryzyk-menedzhment u systemi zabezpechennja finansovo-ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstv, ustanov ta orghanizacij [Risk management in the system of ensuring financial and economic security of enterprises, institutions and organizations]. Available at: http://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/110.pdf

Upravlenye ryskom portfelja aktyvov [Asset portfolio risk management]. Available at: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/183723/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD.pdf

Danchenko O.B., Zanora V.O. (2019) Proektnyj menedzhment: upravlinnja ryzykamy ta zminamy v procesakh pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj [Project management: managing risks and changes in management decision-making processes]. monoghrafija [a monograph]. Cherkasy : PP Chabanenko Ju.A., 278 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Бабайлов, В., & Курденко, О. (2022). ВІД РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ДО РИЗИК-ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-46
Розділ
ЕКОНОМІКА