ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ПІДТРИМКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ, ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

Ключові слова: зелене зростання, екологічні інновації, екологічний маркетинг, екологічна свідомість, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі дослідження – інноваційним способам використання зелених технологій для отримання потенційної переваги від створення ланцюжка галузей промисловості, які є екологічно чистими та найкращим чином використовують природні ресурси без шкоди для екологія, тобто екологічним інноваціям. В роботі наведений літературний огляд щодо визначення специфіки екологічних інновацій, систематизовані сучасні теорії досліджень екоінновацій, що заохочують створення екологічно чистих продуктів, які необхідно продавати із зеленим брендом та екологічним маркуванням, щоб створити ринкові ніші для еко-продуктів. Це допоможе створити нову хвилю екосвідомості, з одного боку, і відкриє нові бізнес-можливості для еко-промислових підприємств із сильною підприємницькою якістю, з іншого боку. Результати роботи свідчать про те, що існують різні детермінанти екоінновацій, які надають як потенційні, так і неявні обмеження зеленому зростанню, які намагаються застосувати через постійні екоінновації. Майбутнє просування еко-галузей, заснованих на міцності стійких еко-технологій, продовжуватиме залежати, серед іншого, значною мірою від надання фінансової підтримки науково-дослідної діяльності та запланованого пріоритету, якому еко-галузі будуть надаватися в майбутньому.

Посилання

Довгаль О.А., Довгаль, Г.В. Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування. Проблеми економіки. 2017. № 1. C. 15–20.

Колесник М.В., Касьянова Н.В., Чернишова Т.В. Маркетингова стратегія як фактор розвитку інноваційної інфраструктури. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7, №3. С. 155–162.

Одрехівський М.В., Когут У.І. Проблеми формування еко-інноваційної політики. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Серія “Проблеми економіки та управління”. 2022. № 2 (10). С. 76–89.

Петренко Л.А. Інноваційний розвиток підприємства: генезис теорії та сучасна практика управління : монографія. Київ : НУОУ, 2020. 328 с.

Харченко Т.Б. Екологічна інноваційна діяльність як основа сталого розвитку. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського: Серія “Економіка і управління”. 2021. Том 32 (71). № 1. С. 26–31.

Dergachova V., Smerichevskyi S., Kniazieva T., Smerichevska S. Tools for formation and development of the environmentally friendly food products market: regional aspect in Ukraine. Environmental Economics. 2020. No 11(1), pp. 96–109.

Chang, C.H., & Chen, Y.S. Green organizational identity and green innovation. Management Decision. 2019. Vol. 51, рр. 1056–1070.

Jakob, Edler & Jan, Fagerberg. Innovation policy: what, why, and how. Oxford Review of Economic Policy. 2017. Vol. 33, Issue 1, pp. 2–23.

Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. Determinants of Eco-innovations by type of environmental impact – the role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological Economics. 2017. No. 78, рр. 112–122.

Kesidou, E., & Demirel, P. On the drivers of Eco-innovations: Empirical evidence from the UK. Research Policy. 2018. No. 41, рр. 862–870.

Ostapenko Т., Kolesnyk M. Nanoeconomics and innovating marketing as factor of sustainable development in global environment. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7 No. 3, pp. 159–168. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-159-167

Petruzzelli, A.M., Dangelico, R.M., Rotolo, D., & Albino, V. Organizational factors and technological features in the development of green innovations: Evidence from patent analysis. Innovation-Management Policy and Practice. 2021. Vol. 13, рр. 291–310.

Smerichevskyi S., Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Reshetnikova I., Olejniczuk-Merta Anna. Environmental orientation of consumer behavior: motivation component. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16, No 2. pp. 424–437.

Dovhalʹ O.A., Dovhalʹ H.V. (2017) Hlobalʹnyy innovatsiynyy prostir: peredumovy, spetsyfika y instrumenty formuvannya [Global innovation space: prerequisites, specifics and tools of formation]. Problemy ekonomiky, no 1, pp. 15–20. (in Ukrainian)

Kolesnyk M.V., Kasʹyanova N.V., Chernyshova T.V. (2022) Marketynhova stratehiya yak faktor rozvytku innovatsiynoyi infrastruktury [Marketing strategy as a factor in the development of innovative infrastructure]. Ukrayinsʹkyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky ta tekhniky, vol. 7, no 3, pp. 155–162. (in Ukrainian)

Petrenko L.A. (2020) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva: henezys teorii ta suchasna praktyka upravlinnia [Innovative enterprise development: genesis of theory and modern management practice] monograph. Kyiv: NUOU. (in Ukrainian).

Odrekhivsʹkyy M.V., Kohut U.I. (2022) Problemy formuvannya ekoinnovatsiynoyi polityky [Problems of eco-innovation policy formation]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu “Lʹvivsʹka politekhnika”: Seriya “Problemy ekonomiky ta upravlinnya”, no 2 (10), pp. 76–89. (in Ukrainian)

Kharchenko T.V. (2021) Ekolohichna innovatsiyna diyalʹnistʹ yak osnova staloho rozvytku [Ecological innovative activity as the basis of sustainable development]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsʹkoho: Seriya “Ekonomika i upravlinnya”, vol. 32 (71), no 1, pp. 26–31. (in Ukrainian)

Dergachova V., Smerichevskyi S., Kniazieva T., Smerichevska S. (2020) Tools for formation and development of the environmentally friendly food products market: regional aspect in Ukraine. Environmental Economics, vol. 11(1), pp. 96–109.

Chang, C.H., & Chen, Y.S. (2019) Green organizational identity and green innovation. Management Decision, vol. 51, рр. 1056–1070.

Jakob, Edler & Jan, Fagerberg (2017). Innovation policy: what, why, and how. Oxford Review of Economic Policy, vol. 33, issue 1, pp. 2–23.

Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2017) Determinants of Eco-innovations by type of environmental impact – the role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological Economics, no. 78, рр. 112–122.

Kesidou, E., & Demirel, P. (2018). On the drivers of Eco-innovations: Empirical evidence from the UK. Research Policy, no. 41, рр. 862–870.

Ostapenko Т., Kolesnyk M. (2021) Nanoeconomics and innovating marketing as factor of sustainable development in global environment. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 7, no. 3, pp. 159–168. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-159-167

Petruzzelli, A.M., Dangelico, R.M., Rotolo, D., & Albino, V. (2021) Organizational factors and technological features in the development of green innovations: Evidence from patent analysis. Innovation-Management Policy and Practice, vol. 13, рр. 291–310.

Smerichevskyi S., Kniazieva T., Kolbushkin Yu., Reshetnikova I., Olejniczuk-Merta Anna (2018) Environmental orientation of consumer behavior: motivation component. Problems and Perspectives in Management, vol. 16, no 2, pp. 424–437.

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Айсель Ізмаїл гизи, Н., & Зайченко, М. (2022). ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ: ПІДТРИМКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ, ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-37
Розділ
МАРКЕТИНГ