ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • Ганна Даценко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-8327-7301
  • Олена Кудирко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5090-1208
Ключові слова: основні засоби, аудит операцій з основними засобами, аналіз, інвентаризація, перевірка, робочі документи аудитора

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням контролю та перевірки частини обліку, що стосується основних засобів на підприємствах, які провадять виробничу діяльність. Розкрито необхідність проведення аудиту операцій з основними засобами, об’єкти, що повинні бути досліджені в обов’язковому порядку, предметна область. Визначено, які документи мають бути вивчені та проаналізовані, а також використовуватись у процесі здійснення аудиторської перевірки основних засобів. Запропоновано схему проведення поетапного аудиту основних засобів для кращого сприйняття інформації та більш детальної перевірки кожної ділянки обліку окремо. Наведено методи, які необхідно застосовувати у процесі проведення аудиту основних засобів для забезпечення всесторонньої перевірки. Описано, що аналітичний огляд, який включає в себе дослідження розрахункових коефіцієнтів, має містити три основні аналізи: технічного стану, руху та використання основних засобів. Вся інформація, описана у статті, дозволить якісно провести аудит основних засобів та надати правильний висновок для проведення подальших дій.

Посилання

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту : навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2012. 546 с.

Немченко В.В., Хомутенко В.П., Хомутенко А.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : навч. посіб. Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2008. 240 с.

Іванова Н.А., Ролінський О.В. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2008. 216 с.

Виноградова О.М., Жидєєва Л.І. Аудит: навчальний посібник. Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2014. 652 с.

Рязанова Н.О. Аудит : навч.-метод. посіб. Видавництво «ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2021. 261 с.

Немченко В.В., Редько О.Ю. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : навч. посіб. Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. 535 с.

Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Видавництво «Алерта», 2012. 664 с.

Вибіркова перевірка в аудиті. URL: https://library.if.ua/book/78/5574.html (дата звернення: 15.12.2022).

Лозовицький С.П. Внутрішній аудит: теоретичні основи, організація та методика : навч. посіб. Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. 339 с.

Kulakovsʹka L.P., Picha YU.V. (2012) Orhanizatsiya i metodyka audytu: navchalʹnyy posibnyk [Audit organization and methodology: study guide]. Kyiv: Vydavnytstvo «Karavela». (in Ukrainian)

Nemchenko V.V., Khomutenko V.P., Khomutenko A.V. (2008) Praktychnyy kurs vnutrishnʹoho audytu [Practical course of internal audit: study guide]. Kyiv : Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoyi literatury». (in Ukrainian)

Ivanova N.A., Rolinsʹkyy O.V.(2008) Orhanizatsiya i metodyka audytu : navch. posib [Audit organization and methodology: study guide]. Kyiv: Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoyi literatury». (in Ukrainian)

Vynohradova O.M., Zhydyeyeva L.I. (2014) Audyt: navchalʹnyy posibnyk [Audit: study guide]. Kyiv: Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoyi literatury». (in Ukrainian)

Ryazanova N.O. (2021) Audyt : navch.-metod. posib. [Audit: educational and methodological guide]. Starobilsk: Vydavnytstvo «DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka». (in Ukrainian)

Nemchenko V.V., Redʹko O.YU. (2012) Audyt (osnovy derzhavnoho, nezalezhnoho profesiynoho ta vnutrishnʹoho audytu) [Audit (fundamentals of state, independent professional and internal audit)]. Navch. posib. Kyiv : Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoyi literatury». (in Ukrainian)

Ohiychuk M.F., Novikov I.T., Rahulina I.I. (2012) Audyt: orhanizatsiya i metodyka [Audit: organization and methodology: study guide]. 2-he vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Vydavnytstvo «Alerta». (in Ukrainian)

Vybirkova perevirka v audyti [Sample check in the audit]. Available at: https://library.if.ua/book/78/5574.html (accessed December 15, 2022).

Lozovytskyy S.P. (2015) Vnutrishniy audyt: teoretychni osnovy, orhanizatsiya ta metodyka [Internal audit: theoretical foundations, organization and methodology: study guide]. Lviv : Vydavnytstvo «Rastr-7». (in Ukrainian)

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Даценко, Г., & Кудирко, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-32
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ