ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Ключові слова: міграція, міграційна політика, міграційна криза, Європейський Союз, Шенгенські угоди

Анотація

Стаття присвячена вивченню та аналізу міграційної політики Європейського Союзу, пошуку проблем, які сповільнюють її розвиток, та шляхів їх вирішення. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю тотального перегляду міграційної політики Європейського Союзу у зв’язку із активізацією міграційних процесів та напливом біженців у Європу. Мета статті – розроблення шляхів вирішення проблем міграційної політики ЄС. Для досягнення мети в ході дослідження було вирішено низку завдань: визначено поняття «міграційна політика» та правову основу міграційної політики ЄС, проаналізовано міграційні кризи 2015 та 2022 року, визначено основні проблеми міграційної політики та запропоновано шляхи їх подолання. В ході дослідження використані загальнонаукові методи пізнання. За допомогою методу критичного аналізу проаналізовано міграційну політику ЄС. У процесі синтезу інформації визначено проблеми міграційної політики. Рекомендації щодо вирішення цих проблем розроблені методами індукції та дедукції. За результатами дослідження встановлено, що питання міграції в ЄС регулюється на законодавчому рівні з дотриманням основних прав та свобод кожного громадянина. Однак ліберальний підхід, який прослідковується практично у всіх міграційних угодах, призводить до збільшення потоків мігрантів та виникнення міграційних криз. Все це свідчить про необхідність перегляду міграційної політики Європейського Союзу, яка зіткнулася з безпрецедентними проблемами. Такими проблемами є зростання масштабів нерегулярної міграції; зростання організованої злочинності; протистояння між країнами, які хочуть обмежити доступ для мігрантів та країнами, що готові приймати їх надалі; недієва система розподілу мігрантів з «країн першого в'їзду»; «відтіснення» мігрантів на кордонах Балканського маршруту; негативний вплив мігрантів на культурну сферу країн Європейського Союзу. Вирішення зазначених проблем потребує здійснення наступних заходів: прийняття нормативно-правових документів щодо обмеження міграційних потоків на загальноєвропейському рівні; уніфікація міграційного законодавства ЄС та законодавства країн-членів; ухвалення законів з новими підходами щодо відповідальності та солідарності у міграційній політиці країн «першого в’їзду» та інших країн Європейського Союзу; додаткова допомога в захисті кордонів країнам Західних Балкан; налагодження співпраці з країнами походження мігрантів; запровадження інституту кураторства. Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів органами державної влади в процесі розроблення законодавчої бази в міграційній сфері.

Посилання

Заставна О. Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. 277 с. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/47.pdf

Пак Н. А. Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2017. Вип. 6. 55 с.

Huysmans J. The European Union and the Securitization of Migration. Journal of Common Market Studies. 2000. Vol. 38. № 5. Pp. 751–777.

Шинкаренко. Т. Маастрихтський договір. Політична енциклопедія. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 414 с.

Антонюк Н. В., Микієвич М. М. Європейський Союз: політика, економіка, право : навч. посібник. Львів, 2005. 532 с.

Кондратюк С. Лісабонський договір і формування спільного європейського простору. Віче. 2011. № 2. С. 2–4.

Європейська Рада схвалила Пакт імміграції та надання притулку. Радіо Свобода. 2008. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/1330444.html

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission of the European Communities. 2008. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:EN:PDF

Токарюк О. Як Європа намагається зупинити потік мігрантів. Hromadske. 2017. URL: https://hromadske.ua/posts/yak-yevropa-namahaietsia-zupynyty-potik-mihrantiv

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла 4,75 млн, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія. Interfax-Україна. 2022. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/874989.html

Європа готується прийняти більше українців у 2023 році, але менше підтримувати їх. CBN. 2023. URL: https://cbn.com.ua/2023/01/04/yevropa-gotuyetsya-pryjnyaty-bilshe-ukrayintsiv-u-2023-rotsi-ale-menshe-pidtrymuvaty-yih/

Рігерт Б. Що зміниться в міграційній політиці ЄС в 2023 році? DW. 2022. URL: https://www.dw.com/uk/so-zminitsa-u-migracijnij-politici-es-v-2023-roci/a-64220445

Number of illegal crossings between border-crossing points in the European Union from 2009 to 2021. Statista. 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/454775/number-of-illegal-entries-between-bcps-to-the-eu/

EU external borders in October: Number of irregular entries on the rise. Frontex. 2022. URL: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL

Eurostat: рейтинг найбезпечніших країн Європи. ВПольщі. 2022. URL: https://vpolshchi.pl/eurostat-rejting-najbezpechnishih-krayin-yev-6780554852113312a

Сокуренко В. А., Хрякова Н. О. Міграційна політика ЄС: сучасні парадигми. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. 2021. Вип. 63. 243 с. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232260/231073

Kuryliuk Y., Slyvka M., Kushnir Y. Legal regulation of combating illegal migration in Ukraine and the EU. Cuestiones Politicas. 2021. Vol. 39. No. 71. Pp. 472–491.

Zastavna, O. (2021), “Migration policy of the EU in the context of the security of the countries of the European Union”, Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, № 1, 277 p., available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/47.pdf

Pak, N. A. (2017), “Migration policy of the European Union: problems and prospects”, Visnyk Kharkivskoho natsionalʹnoho universytetu im. V. N. Karazina, no. 6, 55 p.

Huysmans, J. (2000), “The European Union and the Securitization of Migration”, Journal of Common Market Studies, Vol. 38, № 5, pp. 751–777.

Shynkarenko, T. (2011), Maastrykhtskyy dohovir. Politychna entsyklopediya [Maastricht Treaty. Political encyclopedia], Parlamentske vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.

Antonyuk, N. V. and Mykiyevych, M. M. (2005), Yevropeyskyy Soyuz: polityka, ekonomika, pravo: navch. posibnyk [The European Union: politics, economy, law: education. manual], Lviv, Ukraine.

Kondratyuk, S. (2011), “The Treaty of Lisbon and the formation of a common European space”, Viche, no 2, 2–4 p.

Radio Svoboda (2008), “The European Council approved the Pact on Immigration and Asylum”, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/1330444.html

Commission of the European Communities (2008), “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions”, available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:EN:PDF

Tokaryuk, O. “How Europe is trying to stop the flow of migrants”, available at: https://hromadske.ua/posts/yak-yevropa-namahaietsia-zupynyty-potik-mihrantiv

Interfax-Ukrayina (2022), “The number of refugees from Ukraine with the status of temporary protection in Europe has reached 4.75 million, with Poland, Germany and the Czech Republic leading the way”, available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/874989.html

CBN (2023), “Europe is preparing to accept more Ukrainians in 2023, but to support them less”, available at: https://cbn.com.ua/2023/01/04/yevropa-gotuyetsya-pryjnyaty-bilshe-ukrayintsiv-u-2023-rotsi-ale-menshe-pidtrymuvaty-yih/

Rihert, B. (2022), “What will change in the migration policy of the EU in 2023?”, available at: https://www.dw.com/uk/so-zminitsa-u-migracijnij-politici-es-v-2023-roci/a-64220445

Statista (2023), “Number of illegal crossings between border-crossing points in the European Union from 2009 to 2021”, available at: https://www.statista.com/statistics/454775/number-of-illegal-entries-between-bcps-to-the-eu/

Frontex (2022), “EU external borders in October: Number of irregular entries on the rise”, available at: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-october-number-of-irregular-entries-on-the-rise-7CiZBL

VPolshchi (2022), “Eurostat: rating of the safest countries in Europe”, available at: https://vpolshchi.pl/eurostat-rejting-najbezpechnishih-krayin-yev-6780554852113312a

Sokurenko, V. A. and Khryakova, N. O. (2021), “Migration policy of the EU: modern paradigms”, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu, Seriya Pravo, no 63, 243 p., available at: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/232260/231073

Kuryliuk Y., Slyvka M., Kushnir Y. (2021). Legal regulation of combating illegal migration in Ukraine and the EU. Cuestiones Politicas. Vol. 39. No. 71. Pp. 472–491.

Переглядів статті: 514
Завантажень PDF: 377
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Курилюк, Ю., Родінова, Н., & Овчар, П. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-34
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають