РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО УЯВЛЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: злочини, державна політика, запобігання економічним злочинам, протидія економічним злочинам, економічна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню напрацювань в дисертаційних дослідженнях щодо розвитку теоретичного уявлення та методологічних положень державної політики запобігання та протидії економічній злочинності. Встановлено тенденції публікаційної активності вітчизняних та зарубіжних вчених до проблем запобігання та протидії економічних злочинів, що дає можливість ідентифікації особливостей сучасного теоретичного знання та окреслення наукової картини світу в контексті досліджуваної проблеми. Визначено фактори важливості дослідження публікаційної активності з проблем державної політики запобігання та протидії економічній злочинності в системі гарантування економічної безпеки України. Визначено необхідним ідентифікувати сучасні тенденції та тренди з метою розширення теоретичних знань про економічну злочинність як об’єкт економічного дослідження та розробки сучасної методології формування і реалізації державної політики, зважаючи на новітні дослідження.

Посилання

Баранов Р.О. Формування та реалізація державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом : дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Київ, 2018. 314 с.

Бисага К.В. Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України : дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Івано-Франківський нац. тех. ун-т. Івано-Франківськ, 2018. 219 с.

Височанський М.Р. Механізми державного регулювання сфери економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. МАУП. Київ, 2021. 23 с.

Волошенко А.В. Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03. ВНЗ “Нац. акад. упр.”. Київ, 2018. 40 с.

Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності : дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.05. Національний університет цивільного захисту України, Харків, 2021. URL: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disHrytsyshen.pdf

Дмитрієв Ю.В. Причини виникнення корупційних ризиків у системі державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С. 92–95.

Жорж А.Ж. Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання : дис. … канд. екон. наук: 21.04.02. Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова. Харків, 2019. 90 с.

Костенко Д.В. Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток : дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Київ, 2020. 229 с.

Мошнін А.А. Корупція в системі публічної влади України як фактор загрози державній безпеці : дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05. МАУП. Київ, 2020. 250 с.

Новак А.М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації національної антикорупційної політики : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 25.00.01. Дніпровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Дніпро, 2019. 20 с.

Нонік В.В. Механізми формування та реалізації антикорупційної політики в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. Чорноморський нац. ун-т ім. П. Могили. Харків, 2019. 402 с.

Опанасюк А.А. Аудит в системі запобігання та протидії економічній злочинності : дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.09. Держ. ун-т «Житомирська політехніка». Житомир, 2021. 280 с.

Паутов В.О. Протидія корупції як структурна складова національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05. Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. Київ, 2020. 21 с.

Супрунова І.В. Державна політика у сфері детінізації національної економіки як структурної складової державної безпеки : дис. … д-ра наук з держ. упр.: 25.00.05. Національний університет цивільного захисту України, Харків, 2021. 443 с.

Чорний В.І. Формування та реалізація механізмів попередження та протидії корупції в органах державної влади (на прикладі країн ЄС та України) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. МАУП. Київ, 2021. 21 с.

Швидкий Механізми інституційного забезпечення протидії корупції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05. Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. Київ, 2020. 20 с.

Шкуропат О.В. Ефективність антикорупційної політики у сфері земельних відносин. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 4. С. 371–384.

Baranov, R.O. (2018) Formuvannja ta realizacija derzhavnoi' polityky zapobigannja ta protydii' legalizacii' dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shljahom [Formation and implementation of the state policy of prevention and countermeasures against the legalization of income obtained through criminal means]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Bysaga, K.V. (2018) Derzhavne upravlinnja u sferi protydii' legalizacii' (vidmyvannju) dohodiv, oderzhanyh zlochynnym shljahom: jevropejs'kyj dosvid dlja Ukrai'ny [State administration in the field of combating the legalization (laundering) of criminal proceeds: European experience for Ukraine]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian]

Vysochans'kyj, M.R. (2021) Mehanizmy derzhavnogo reguljuvannja sfery ekonomichnoi' bezpeky Ukrai'ny [Mechanisms of state regulation of the sphere of economic security of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Voloshenko, A.V. (2018) Derzhavni reguljatorni imperatyvy protydii' systemnij korupcii' v nacional'nij ekonomici [State regulatory imperatives to combat systemic corruption in the national economy]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Grycyshen, D.O. (2021) Derzhavna polityka v sferi zapobigannja ta protydii' ekonomichnij zlochynnosti [State policy in the field of prevention and counteraction of economic crime]. Doctor’s thesis. Kharkiv. Available at: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disHrytsyshen.pdf [in Ukrainian]

Dmytrijev, Ju.V. (2016) Prychyny vynyknennja korupcijnyh ryzykiv u systemi derzhavnogo upravlinnja [Causes of corruption risks in the state administration system]. Investycii': praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience, 4, 92–95. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_4_23 [in Ukrainian]

Zhorzh, A.Zh. (2019) Strategija minimizacii' korupcijnyh ryzykiv v systemi zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky sub’jektiv gospodarjuvannja [Strategy for minimizing corruption risks in the system of ensuring economic security of economic entities]. Candidate’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]

Kostenko, D.V. (2020) Systema zapobigannja korupcii' v Ukrai'ni: stanovlennja ta rozvytok [The system of prevention of corruption in Ukraine: formation and development]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Shvydkyj, Ja. Ju. (2020) Mehanizmy instytucijnogo zabezpechennja protydii' korupcii' [Mechanisms of institutional protection against corruption]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Moshnin, A.A. (2020) Korupcija v systemi publichnoi' vlady Ukrai'ny jak faktor zagrozy derzhavnij bezpeci [Corruption in the system of public power of Ukraine as a factor of threat to state security]. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Novak, A.M. (2019) Teoretyko-metodologichni zasady formuvannja ta realizacii' nacional'noi' antykorupcijnoi' polityky [Theoretical and methodological principles of formation and implementation of national anti-corruption policy]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Dnipro. [in Ukrainian]

Nonik, V.V. (2019) Mehanizmy formuvannja ta realizacii' antykorupcijnoi' polityky v Ukrai'ni [Mechanisms of formation and implementation of anti-corruption policy in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]

Opanasjuk, A.A. (2021) Audyt v systemi zapobigannja ta protydii' ekonomichnij zlochynnosti [Audit in the system of prevention and counteraction of economic crime]. Candidate’s thesis. Zhytomyr. [in Ukrainian]

Pautov, V.O. (2020) Protydija korupcii' jak strukturna skladova nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny [Anti-corruption as a structural component of Ukraine's national security]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Suprunova, I.V. (2021) Derzhavna polityka u sferi detinizacii' nacional'noi' ekonomiky jak strukturnoi' skladovoi' derzhavnoi' bezpeky [State policy in the field of detinization of the national economy as a structural component of state security]. Doctor’s thesis. Kharkiv. [in Ukrainian]

Chornyj, V.I. (2021) Formuvannja ta realizacija mehanizmiv poperedzhennja ta protydii' korupcii' v organah derzhavnoi' vlady (na prykladi krai'n JeS ta Ukrai'ny). [Formation and implementation of mechanisms for preventing and countering corruption in state authorities (on the example of EU countries and Ukraine)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Shkuropat, O.V. (2013) Efektyvnist' antykorupcijnoi' polityky u sferi zemel'nyh vidnosyn [Effectiveness of anti-corruption policy in the field of land relations]. Naukovyj visnyk Akademii' municypal'nogo upravlinnja, upravlinnja – Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management, management, 4, 371–384. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2013_4_48 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 93
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Дикий, А. (2022). РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНОГО УЯВЛЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-33
Розділ
ЕКОНОМІКА