СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ

Ключові слова: туризм, розвиток, пандемія, конкурентоспроможність, внутрішній туризм

Анотація

У статті розглянуто діалектику сутності категорії «розвиток туристичної галузі» шляхом визначення її структурно-функціонального змісту, що надало змогу сформувати концептуальне визначення основних параметрів розвитку галузі туризму як процесу розробки та прийняття управлінських рішень за допомогою використання інструментарію щодо впливу на соціально-економічний чинник суспільного розвитку та як невід’ємний атрибут сучасних світових глобалізаційних процесів. З цією метою, на підставі отриманих результатів в процесі дослідження було запропоновано механізм адаптивного, комплексного використання наявного туристичного рекреаційного потенціалу країни, а також окресленні основні шляхи підвищення рівня національної економіки та реалізації зовнішньої політики держави в умовах невизначеності (пандемія COVID-19, карантинні обмеження, заборона вільного перетину кордонів тощо). Систематизовано основні напрями, з урахуванням світових економічних тенденцій, до формування принципів адекватного та ефективного управління розвитком галузі туризму в Україні.

Посилання

Про розвиток туристичної галузі України. URL: http://narodna.pravda.com.ua/travel/5b5f15f4d5bbb/ (дата звернення: 18.02.2021).

Гаман П. І. Особливості управління туристично-рекреаційним комплексом регіону. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2014. Вип. 2 (17).

Проект закону України «Про туристичні ресурси». URL: http://www.tourism.gov.ua

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization). URL: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals

Обозна А. О. Аналіз стану розвитку вітчизняної туристичної галузі у відповідності з міжнародними рекомендаціями статистичних показників. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7153

Волчецький Р. В. Роль туристичних інформаційних центрів у сучасній індустрії туризму. Наукові праці. Державне управління. 2012. Вип. 182. Т. 194. С. 126–128.

Марченко О. А. Концептуальні засади регіонального розвитку туристичної індустрії. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 454–458.

Pro rozvytok turystychnoyi haluzi Ukrayiny [On the development of the tourism industry of Ukraine]. URL: http://narodna.pravda.com.ua/travel/5b5f15f4d5bbb/ [in Ukrainian].

Haman P. I. (2014) Osoblyvosti upravlinnya turystychno-rekreatsiynym kompleksom rehionu [Features of management of the tourist and recreational complex of the region]. Visnyk Skhidnoyevropeysʹkoho universytetu ekonomiky i menedzhment – Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management. Vol. 2 (17) [in Ukrainian].

Proekt zakonu Ukrayiny «Pro turystychni resursy» [Draft Law of Ukraine «On Tourist Resources»]. URL: http://www.tourism.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Vsesvitnʹoyi turystychnoyi orhanizatsiyi [Official site of the World Tourism Organization (UNWTO World Tourism Organization)]. URL: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals

Obozna A. O. (2019) Analiz stanu rozvytku vitchyznyanoyi turystychnoyi haluzi u vidpovidnosti z mizhnarodnymy rekomendatsiyamy statystychnykh pokaznykiv [Analysis of the state of development of the domestic tourism industry in accordance with international recommendations of statistical indicators]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. Vol. 6.. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7153 [in Ukrainian].

Volchetsʹkyy R. V. (2012) Rolʹ turystychnykh informatsiynykh tsentriv u suchasniy industriyi turyzmu [The role of tourist information centers in the modern tourism industry]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnya - Scientific works. Governance. Vol. 182 pp. 126–128. [in Ukrainian].

Marchenko O. A. (2017) Kontseptualʹni zasady rehionalʹnoho rozvytku turystychnoyi industriyi [Conceptual bases of regional development of the tourist industry]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society. Vol. 10 pp. 454–458. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 201
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Радченко, О., & Горбаченко, С. (2021). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-31