ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ключові слова: державне регулювання, регуляторна політики держави, розвиток економіки, виконавча влада, державні пріоритети

Анотація

В статті доведена необхідність вивчення досвіду країн Європи в реалізації регуляторної політики. А саме зазначено, що Європейський Союз є одним із найбільших торгівельних партнерів України: питома вага товарообороту з ЄС у 2020 р. складала 40,7% від загального обсягу міжнародної торгівлі, стратегічний курс про набуття повноправного членства у складі ЄС закріплений у Конституції України. Тому, економічна інтеграція та приведення національного законодавства до європейських норм є неминучими. Також відмічено, що, найшвидший спосіб для країни зі слабкою економікою перейти до траєкторії стійкого економічного зростання – це перейняти досвід адміністративної реформи та регуляторного управління. З’ясовано, що саме малий та середній бізнес є найбільш динамічним, найшвидше адаптується до технологічних змін й є рушійною силою для прискореного впровадження інновацій в реальний сектор. Проте, світова глобалізація та міжнародний розподіл праці мають недоліки, які пов’язані з надмірною залежністю економіки Єврозони від зовнішнього впливу: міжнародної торгівлі, політичної ситуації в інших країнах тощо. Тому, країни ЄС вважають, що малий та середній бізнес мають вирішальне значення для своєї майбутньої стабільності та економічного розвитку. Доведено, що розробка всіх регуляторних актів державними органами влади повинна відбуватись з виконанням першочергової вимоги про врахування інтересів МСП: зміни до нормативно-правової бази повинні щорічно відбуватись у визначені дати для того, щоб полегшити їх відслідковування; всі регуляторні ініціативи повинні проходити обов’язкові обговорення зі всіма зацікавленими сторонами та «Тест МСП» для виявлення негативного впливу на них; в разі запровадження непопулярних заходів, для малих підприємств повинні застосовуватись пом’якшувальні заходи у вигляді перехідних періодів та звільнення від подачі звітності; максимальне спрощення податкового обліку; збір пропозицій про пом’якшення адміністративного тиску на МСП, з метою максимального скорочення їх видатків.

Посилання

Стюарт И. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – СПб.: Экономическая школа, 2002. 787 с.

Речка К.М. Основні напрями сучасної економічної теорії . Агросвіт. 2014. № 23. С. 32-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_23_7.

Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2012. 474 с.

Шамборовський Г.О. Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в ХХ ст. / Г.О. Шамборовський. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 16. С. 36-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_16_10

52008DC0394 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – “Think Small First” – A “Small Business Act” for Europe {SEC(2008) 2101}. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0394&rid=2

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text

Колупаєва І.В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 99-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_14

Shmygol, N., Galtsova, O., Yelisyeyeva, O., & Belozertsev, V. (2021, November). Priority areas of state regulation of the industry in the context of sustainable development. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 915, No. 1, p. 012028).

Stuart I. (2002) Panorama of economic thought of the end of the XX century: In 2 volumes / Ed. D. Greenaway, M. Blyna, I. Stewart. – St. Petersburg: Economic School, 787 p.

Rechka K.M. (2014) Main directions of modern economic theory. Agrosvit, no. 23, pp. 32-38. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_23_7.

Feshchenko V.M. (2012) Modern economic theories: teaching. manual. K.: KNEU, 474 p.

Shamborovsky G.O. (2013) The development of Keynesianism and the revival of liberalism in the 20th century. Investments: practice and experience, no. 16, pp. 36-39. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_16_10.

52008DC0394 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - "Think Small First" - A "Small Business Act" for Europe {SEC(2008) 2101}. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0394&rid=2

Law of Ukraine "On the principles of state regulatory policy in the sphere of economic activity" No. 1160-IV dated September 11, 2003. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text

Kolupaeva I.V. (2013) State regulatory policy: essence and principles of formation. Problems of economics, no. 4, pp. 99-107. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_14

Shmygol, N., Galtsova, O., Yelisyeyeva, O., & Belozertsev, V. (2021, November). Priority areas of state regulation of the industry in the context of sustainable development. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 915, No. 1, p. 012028).

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Чуб, А. (2023). ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-6
Розділ
ЕКОНОМІКА