ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: кроскультурна комунікація, сфера обслуговування, готовність, освітня програма, модель підготовки

Анотація

Здійснено компаративний аналіз змісту підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування на бакалаврському освітньому рівні в провідних закордонних та українських закладах вищої освіти щодо формування готовності до кроскультурної комунікації в процесі професійного навчання. Констатовано, що освітні програми закладів вищої освіти за кордоном демонструють більш ґрунтовний і системний, порівняно з вітчизняними закладами вищої освіти, підхід до процесу формування готовності здобувачів вищої освіти в сфері обслуговування до міжкультурного спілкування (наявність в навчальних планах відповідних дисциплін, обов’язкове стажування (практика) в міжкультурному середовищі тощо). В більшості українських закладів вищої освіти, незважаючи на визначеність в освітньо-професійних програмах кроскультурної компетентності як загальної та/або фахової, на рівні освітніх компонентів вона, як правило, не знаходить відповідної реалізації.

Посилання

Віндюк А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 340 с.

Кашинська О. Є. Підготовка фахівців готельного господарства в Російській Федерації : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2016. 268 с.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 384. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-Hotel-restor.sprava-bakalavr-VO.18.01.pdf (дата звернення: 20.10.2022).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і наука України від 04.10.2018 № 1068. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-Turizm-bakalavr.21.01.22.pdf (дата звернення: 14.10.2022).

Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало, В. К. Федорченко. Київ : Слово, 2004. 472 с.

Becket N., Brookes M. Internationalising hospitality management degree programmes. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2011. Vol. 23 МКС: 2. Р. 241-260.

Vindyuk A. V. (2011) Profesiyna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv z hotel’no-kurortnoyi spravy v umovakh stupenevoyi osvity: teoriya ta metodyka : monohrafiya. Zaporizhzhya : KPU, 340 p.

Kashynska O. YE. (2016) Pidhotovka fakhivtsiv hotel’noho hospodarstva v Rosiyskiy Federatsiyi: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 / Derzhavnyy zaklad «Luhanskyy natsionalnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka». Starobil’sk, 268 p.

Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsial’nistyu 241 «Hotel’no-restoranna sprava» dlya pershoho (bakalavrskoho) rivnya vyshchoyi osvity: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 04.03.2020 № 384. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-Hotel-restor.sprava-bakalavr-VO.18.01.pdf

Pro zatverdzhennya standartu vyshchoyi osvity za spetsial’nistyu 242 «Turyzm» dlya pershoho (bakalavrskoho) rivnya vyshchoyi osvity: nakaz Ministerstva osvity i nauka Ukrayiny vid 04.10.2018 № 1068. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-Turizm-bakalavr.21.01.22.pdf

Fedorchenko V. K. (2004) Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky fakhivtsiv dlya sfery turyzmu: monohrafiya / za red. N. H. Nychkalo, V. K. Fedorchenko. Kyiv : Slovo, 472 p.

Becket N., Brookes M. (2011) Internationalising hospitality management degree programmes. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 23 МКС: 2. Р. 241-260.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Горлач, В. (2022). ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-26
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА