ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ» АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: виробничий потенціал, аграрне підприємство, ресурси, потенціал, можливість підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичної сутності та структури виробничого потенціалу аграрного підприємства. Обґрунтовано визначення поняття "виробничий потенціал", яке знаходиться в постійній трансформації, акцентовано увагу на різноманітних підходах в трактуванні даного поняття та визначено основні з них: ресурсний, структурний та цільовий. Проаналізовано провідні фактори та чинники, які впливають на потенціал підприємства в період його виробничої діяльності. Розглянуто структуру виробничого потенціалу, зазначено, що до елементів виробничого потенціалу можна віднести всі ті компоненти, які використовує підприємство в своїй діяльності з метою досягнення поставлених цілей. В статті запропоновано узагальнити підходи до визначення поняття "виробничий потенціал" та надано рекомендації щодо вдосконалення його структури.

Посилання

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М. : Книжный мир, 2003. 895 с.

Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і розвиток підприємства : навч. пос. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 400 с.

Ґенеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії / За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. 2-ге вид., випр. і доповн. Львів : „Магнолія 2006”, 2007. 688 с.

Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасименко І.М., Ращупкіна В.М. Управління потенціалом підприємства : Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 362 с.

Касьянова Н. В. Потенціал підприємства: формування та використання. 2-ге вид. перероб. та доп. [текст] : підручник / Н.В. Касьянова, Д.В. Солоха, В.В. Морєва, О.В. Белякова, О.Б. Балакай. Київ : "Центр учбової літератури", 2013. 248 с.

Горбунов Э. Экономический потенциал развитого социализма. Вопросы экономики. 1981. № 9.

Дацій Н. Залучення інвестицій як засіб розвитку виробничого потенціалу промисловості. Інвестиції: практика та досвід : Аналіз. Прогнози. Коментар. 2008. № 19. С. 2–4.

Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 48–56.

Михайленко О.В., Скопенко Н.С. Теоретичні аспекти формування виробничого потенціалу АПК. Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. 2011. № 3. С. 74–79.

Метленко Н.Г. Виробничий потенціал як фактор забезпечення розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств. Ефективна економіка. 2010. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=261

Олексюк О.І. Управління потенціалом акціонерних товариств. Автореф. дис. канд.. екон. наук. Київ, 2001.

Олексюк О.С. Система підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні. Київ : Фінанси і Статистика, 1998. 342с.

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олесюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2004. 316 с.

Швець В.Я., Жаран К.С. Виробничий потенціал як економічна категорія діяльності промислових підприємств. Економічний вісник НГУ. 2012. № 2. С. 59–65.

Шепель Н.Г., Берьозкіна А.Ю. Мобілізація потенціалу підприємства для реалізації стратегії. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 5/201. С. 54–55.

Borysov A.B. (2003) Bol'shoj ekonomycheskyj slovar' [Big Economic Dictionary], Moskva, Knyzhnyj myr.

Bachevs'kyj B.Ye., Zablods'ka I.V. and Reshetniak O.O. (2009) Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [The potential and development of the enterprise], Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury.

Bashnianyna H.I.and Iftemichuka V.S. (2007) Geneza rynkovoi ekonomiky: Terminy, poniattia, personalii [The genesis of the market economy: Terms, concepts, personalities] 2nd ed., L'viv, Mahnoliia 2006

Dolzhans'kyj I.Z., Zahorna T.O., Udalykh O.O., Herasymenko I.M. and Raschupkina V.M. (2006) Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Enterprise potential management], Kyiv, Tsentr navchal'noi literatury.

Kas'ianova N.V., Solokha D.V., Morieva V.V., Beliakova O.V. and Balakaj O.B. (2013) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia [The potential of the enterprise: formation and use] 2nd ed, Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury.

Horbunov E. (1981) "The economic potential of developed socialism", Voprosy ekonomyky, vol. 9.

Datsij N. (2008) "Attracting investment as a means of developing the production potential of industry", Investytsii: Praktyka ta dosvid : Analiz. Prohnozy. Komentar. vol. 19, pp. 2–4.

Ischuk S. (2010), "Conceptual foundations for the formation and development of the production potential of industrial enterprises", Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 48–56.

Mykhajlenko O.V., Skopenko N.S. (2011), "Theoretical aspects of the formation of the production potential of the agro-industrial complex", Aktual'ni problemy ekonomiky : naukovo-ekonomichnyj zhurnal, vol. 3, pp. 74–79.

Metlenko N.H. (2010), "Production potential as a factor in ensuring the development of the internal economic mechanism of industrial enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=261.

Oleksiuk O.I. (2011), ''Managing the potential of joint stock companies", kand. ekon. nauk, Kyiv.

Oleksiuk O.S. (1998) Systema pidtrymky pryjniattia finansovykh rishen' na makrorivni [Financial decision-making support system at the macro level], Kyiv, Finansy i Statystyka.

Fedonin O.S., Riepina I.M. and Olesiuk O.I. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and assessment], Kyiv, KNEU.

Shvets' V. and Zharan K.S. (2012) "Production potential as an economic category of activity of industrial enterprises", Ekonomichnyj visnyk NHU, vol. 2, pp. 59–65.

Shepel' N.H. and Ber'ozkina A.Yu. (2010), "Mobilizing the company's potential to implement the strategy" Investytsii: prontyno to dosvid, vol. 5/201, pp. 54–55.

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Карась, Ю. (2022). ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ» АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-27
Розділ
ЕКОНОМІКА