ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ІНДИКАТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: фінансовий результат, інвестиційна привабливість, підприємство, бенчмарки, фактори впливу, управління

Анотація

Систематизовано наукові погляди щодо визначення економічного змісту поняття «фінансовий результат» та виокремлено комплекс ключових рис даної категорії як індикатору інвестиційної привабливості підприємства. Досліджено кожний сегмент користувачів фінансової звітності, що здійснює аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та переслідує власне коло інтересів. В умовах воєнного стану актуалізовано дослідження саме напрямку соціальної значущості отримання позитивних фінансових результатів суб’єктами господарювання. Наголошено, на важливості формування якісної інформації щодо фінансових результатів діяльності підприємства, яке можливе на базі комплексного підходу до процесу обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами, яке охоплює ряд складових елементів. Систематизовано екзогенні та ендогенні фактори впливу на фінансові результати діяльності підприємства.

Посилання

Олійник С.О. Облік фінансових результатів підприємства. Журнал Науковий Огляд. 2017. № 10(42). С. 1–6. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1347 (дата звернення: 20.12.2022).

Мардус Н.Ю., Брік С.В. Теоретичні і методичні підходи до визначення поняття «фінансовий результат» у фінансовому обліку та аудиті. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Випуск 2 (29). С. 148–153. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/29_2021/24.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Нагорна І.В., Бондаренко В.О. Облік і аналіз фінансового результату в системі управління підприємством. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/105.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 304 с.

Лесюк А.С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 15. С. 67–73. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3274&i=9 (дата звернення: 20.12.2022).

Яременко Л.М., Авдалян К.В. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів об'єднань підприємств. Агросвіт. 2020. № 8. С. 109–117. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3167&i=13 (дата звернення: 20.12.2022).

Скрипник М.І., Шайнюк І.В. Облік фінансових результатів в умовах імплементації стандартів обліку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 17. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2020/17/6426 (дата звернення: 20.12.2022).

Чернікова І.Б., Популях А.М. Проблемні аспекти організації обліку доходів і витрат. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 43. С. 466–470. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/85.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Зудова І.Ю., Стась О.Г. Сутність та значення фінансових показників в системі функціонування підприємства. Молодий вчений. 2017. № 10 (50), жовтень. С. 893–897. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/202.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

Кононенко Ж.А., Грибовська Ю.М., Ходаківська Л.О. Фактори зміни величини фінансових результатів підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 27–32. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6968&i=3 (дата звернення: 20.12.2022).

Господарський Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 20.12.2022).

Податковий Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 20.12.2022).

Вашків О.П., Фірман Н.Я. Економічна сутність фінансового результату підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 5 (22). С. 162–168. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35409 (дата звернення: 20.12.2022).

Oliinyk, S. O. (2017). Oblik finansovykh rezultativ pidpryiemstva [Accounting of financial results of the enter¬prise]. Zhurnal Naukovyi Ohliad – Scientific Review, no. 10 (42), pp. 1–6. Available at: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1347 (accessed on 20.12.2022).

Mardus, N. Iu., & Brik, S. V. (2021). Teoretychni i metodychni pidkhody do vyznachennia poniattia «finansovyi rezultat» u finansovomu obliku ta audyti [Theoretical and methodological approaches to the defini¬tion of the term «financial result» in financial accounting and audit]. Skhidna Yevropa: Ekonomika, Biznes ta Upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, vol. 2 (29), pp. 148–153. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/29_2021/24.pdf (accessed on 20.12.2022).

Nahorna, I. V., & Bondarenko, V. O. (2021). Oblik i analiz finansovoho rezultatu v systemi upravlinnia pid¬pryiemstvom [Accounting and analysis of the financial result in the enterprise management system]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» – Electronic scientific journal «Efektyvna ekonomika», no. 11. Available at: http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/11_2021/105.pdf (accessed on 20.12.2022).

Luchko, M. R., Zhukevych, S. M., & Farion, A. I. (2016). Finansovyi analiz: navchalnyi posibnyk [Financial analysis: workbook]. Ternopil: TNEU. [in Ukrainian]

Lesiuk, A. S. (2020). Otsinka finansovykh rezultativ diialnosti pidpryiemstv v Ukraini [Assessment of financial results of enterprises in Ukraine]. Ahrosvit – Agrosvit, no. 15, pp. 67–73. Available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3274&i=9 (accessed on 20.12.2022).

Yaremenko, L. M., & Avdalian, K. V. (2020). Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku finansovykh rezultativ obied¬nan pidpryiemstv [The features of accounting of financial results of associations of enterprises]. Ahrosvit – Agrosvit, no. 8, pp. 109–117. Available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3167&i=13 (accessed on 20.12.2022).

Skrypnyk, M. I., & Shainiuk, I. V. (2020). Oblik finansovykh rezultativ v umovakh implementatsii standartiv obliku [Accounting of financial results in the conditions of implementation of accounting standards]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» – Scientific journal «Internauka», no. 17. Available at: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2020/17/6426 (accessed on 20.12.2022).

Chernikova, I. B., & Populiakh, A. M. (2020). Problemni aspekty orhanizatsii obliku dokhodiv i vytrat [Prob¬lem aspects of accounting organization income and expenses]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, vol. 43, pp. 466–470. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/85.pdf (accessed on 20.12.2022).

Zudova, I. Iu., & Stas, O. H. (2017). Sutnist ta znachennia finansovykh pokaznykiv v systemi funktsionuvannia pidpryiemstva [Essence and importance of financial indicators in the company’s functioning system]. Molodyi vche¬nyi – Young Scientist, no. 10(50), pp. 893–897. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/202. pdf (accessed on 20.12.2022).

Kononenko, Zh. A., Hrybovska, Yu. M., & Khodakivska, L. O. (2020). Faktory zminy velychyny finansovykh rezultativ pidpryiemstva [Factors of change in the enterprise's financial results]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 1, pp. 27–32. Available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6968&i=3 (accessed on 20.12.2022).

Hospodarskyi Kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (accessed on 20.12.2022).

Podatkovyi Kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed on 20.12.2022).

Vashkiv, O. P., & Firman, N. Ia. (2019). Ekonomichna sutnist finansovoho rezultatu pidpryiemstva [Eco¬nomic satisfy of financial results of company]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: economy, business and management, no. 5(22), pp. 162–168. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35409 (accessed on 20.12.2022).

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Ковальова, О., & Іоргачова, М. (2022). ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ІНДИКАТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-16
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ