ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ СТРАХУВАННЯ В ПЕРІОД ВІЙНИ

Ключові слова: цивільно-правове регулювання, нормативна база, страхування, збиток, війна

Анотація

Наукова стаття є комплексним та самостійним дослідженням порядку страхування в чинному законодавстві України у воєнний час. На основі аналізу літературних джерел останніх років та інших авторитетних видань, доповнень до законодавства України, норм чинного цивільного законодавства та практики застосування страхування розкрито поняття страхування і особливості його здійснення в умовах війни. У дослідженні викладено основні тенденції розвитку видів страхування в Україні після початку війни. Результатом дослідження стало формулювання висновків, щодо функціонування ринку страхових послуг та особливостей взаємодії учасників ринку в період війни.

Посилання

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 10 листопада 2015 року № 766-VIII. Дата оновлення: 06.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Осіпова М.А. Особливості розвитку особистого страхування в Україні: стаття, збірник наукових студентських праць. Випуск 2. Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 215–221.

Страхування під час війни: стаття, інтернет-джерело. URL https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/14/685760/

НБУ надав роз’яснення для учасників небанківського ринку: стаття, інтернет-джерело. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682892/

Мних М.В. Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 4. С. 33–35.

Вовчак О.Д. Страхування : навчальний посібник. Львів : Новий Світ, 2005. 480 с.

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: кредитно-модульний курс : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 412 с.

Pro pravovyy rezhym voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 10 lystopada 2015 roku № 766-VIII. Data onovlennya: 06.09.2022 [On the legal regime of martial law: Law of Ukraine dated November 10, 2015 No. 766-VIII. Update date: 09/06/2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Osipova M.A. (2016) Osoblyvosti rozvytku osobystoho strakhuvannya v Ukrayini: stattya, zbirnyk naukovykh student·sʹkykh prats [Peculiarities of the development of personal insurance in Ukraine: article, collection of scientific student works]. Vypusk 2. Odesa: ONEU.

Strakhuvannya pid chas viyny: stattya, internet-dzherelo [Insurance During Wartime: Article, Online Source]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/14/685760/

NBU nadav rozyasnennya dlya uchasnykiv nebankivskoho rynku: stattya, internet-dzherelo [The NBU provided clarification for non-bank market participants: article, internet source]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/27/682892

Mnykh M.V. (2009) Strakhuvannya v Ukrayini v umovakh hlobalʹnoyi ekonomichnoyi kryzy [Insurance in Ukraine in the conditions of the global economic crisis]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no 4, pp. 33–35.

Vovchak O.D. (2005) Strakhuvannya: navchalnyy posibnyk [Insurance: study guide]. Lʹviv: Novyy Svit.

Vnukova N.M., Kuzʹmynchuk N.V. (2009) Sotsialʹne strakhuvannya: kredytno-modulʹnyy kurs: navch. posib. [Social insurance: credit-module course: education guide]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 445
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Калугарь, А., & Кучерівська, С. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ СТРАХУВАННЯ В ПЕРІОД ВІЙНИ . Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-15
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають