ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМ І РЕГІОНАЛЬНИМИ БЮДЖЕТАМИ

  • Віталій Ткачук Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-8529-9632
Ключові слова: податкові надходження та збори, державний та місцеві бюджети, прямі та непрямі податки, акциз, мито, податок на додану вартість, податок на прибуток, екологічний податок, місцеві податки та збори

Анотація

В процесі дослідження проведено аналіз перерозподілу податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами. Досліджено динаміку зміни пропорції розподілу податків і зборів протягом останніх років з характеристикою усіх обов’язкових платежів та їх частки в тих чи інших категоріях наповнюваності. Проведена характеристика непрямих податків, таких як мито, податок на додану вартість, акциз і їх роль в формуванні місцевих бюджетів. Для порівняння досліджено інші види податків та зборів в контексті їх наповнюваності бюджетів різних рівнів. Основна увага аналізу сконцентрована на формуванні місцевих бюджетів в умовах процесів децентралізації та інших викликів зовнішнього середовища. Проведено дослідження впливу місцевих органів влади на повноту бюджету з одночасною зацікавленістю розвитку економічних процесів на місцях і формування сприятливого інвестиційного клімату та налагодження ефективної комунікації з місцевими громадами та бізнесом.

Посилання

Варналій З., Романюк М., Білик Р. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Випуск 40. Частина І. С. 52–59.

Геєць В. М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки. Економіка України. 2012. № 11. С. 4–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_11_2

Кириленко О. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. Тернопіль : Вектор, 2011. С. 6–10.

Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 62–73.

Сторонянська І., Беновська Л. Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. “Економіка”. 2015. Вип. 1. С. 257–263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_1_47

Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки : наук. вид. Київ : Інститут економіки НАН України, 2000. 217 с.

Южко С. В. Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету. Світ фінансів. 2019. № 3 (60). С. 139–149.

Податковий кодекс України від 01.01.2017 № 2755-17 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20170101

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ. URL: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370431

Бюджетний кодекс України. № 2456-VI вiд 08.07.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Varnaliy Z. Romanyuk M., Bilyk R. (2018) Tax stimulation of the development of small and medium-sized enterprises in Ukraine. Formation of the market economy in Ukraine. Issue 40. Part I, р. 52–59. [in Ukrainian]

Geets V. (2012) About unity and contradictions in the development of society, state and economy. Economy of Ukraine, vol. 11, р. 4–22. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_11_2

Kyrylenko O. (2011). Dohіdna baza mіstsevyh biudzhetіv v umovah reformuvannia biudzhetnoi ta podatkovoi systemy [The revenue base of local budgets in terms of reforming the budget and tax system]. Metodolohіchnі problemy fіnansovoi teorіi ta praktyky v umovah provedennia systemnyh reform – Methodological problems of financial theory and practice in conditions of systemic reforms. Ternopіl: Vektor. [in Ukrainian]

Krysovaty A. (2010) Institutional transformation of the theory of tax policy of the social-market state. World of Finance, vol. 1, рp. 62–73. [in Ukrainian]

Storonianska I., Benovska L. (2015) Podatkovі nadhodzhennia v strukturі dohodіv derzhavnoho ta mіstsevyh biudzhetіv: rehіonalnyi vimіr [Tax revenues in the structure of state and local budget revenues: a regional dimension]. Naukovyi vіsnyk Mukachіvskoho derzhavnoho unіversitetu. Ser. Ekonomіka – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser. Economy, vol. 1, pp. 257–263. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_1_47

Shablysta L. (2000) Taxes as a means of structural restructuring of the economy: Science. view. Kyiv: Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 217 p. [in Ukrainian]

Yuzhko S. (2019) The role of tax revenues in the formation of budget revenues World of Finances, vol. 3 (60), pp. 139–149. [in Ukrainian]

Tax Code of Ukraine dated 01.01.2017 No. 2755-17 / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20170101

On amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine regarding tax reform: Law of Ukraine dated 12.28.2014 No. 71-VIII. Available at: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370431

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. No 2456-VI vid 08.07.2010 [Budget Code of Ukraine]. (2010, July, 8). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Ткачук, В. (2022). ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ МІЖ ДЕРЖАВНИМ І РЕГІОНАЛЬНИМИ БЮДЖЕТАМИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-18
Розділ
ЕКОНОМІКА