ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Катерина Демченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4097-9407
Ключові слова: соціальна безпека, демографічна безпека, економічна безпека, пріоритетні національні завдання, загрози, демографічна криза, соціально-небезпечні захворювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам як забезпечення соціальної та демографічної безпеки у розрізі економічної безпеки та їх взаємообумовлених елементах. Була розглянута дефініція «демографічна безпека» з огляду на економічний та соціальний нахил. Надана оцінка демографічній безпеці згідно «Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України», розглянуті показники соціальної безпеки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Виділені пріоритетні національні завдання демографічної безпеки. Виявлений зв'язок між вдосконаленням соціальних інститутів і галузей соціальної сфери для забезпечення відновлення наступних поколінь. Проаналізована динаміка появи соціально-небезпечних хвороб на території України. Окреслено вплив міграційних процесів на майбутнє кількісне та якісне відтворення населення.

Посилання

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 29.10.2013 р., № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 20.11.2021).

Грішнова О. А., Харазішвілі Ю. М. Демографічна безпека України: індикатори, рівень, загрози. 2019. URL: https://dse.org.ua/arhcive/36/5.pdf

Про демографічну безпеку України: Закон України (проект від 15.10.2003 № 4269). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4269&skl=5

Іванісов О. В., Агавердієва Х. Ф., Лебединська О. С. Демографічна безпека України: сучасні виклики та загрози. 2019. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20803/1.pdf

Цвігун І.А. Демографічна безпека України та напрями її регулювання. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. 400 с.

Перебейнос О. Демографічна безпека та загрози демографічного розвитку: державно-управлінський аспект URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/7/03.pdf

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ від 29.10.2013 № 1277 / Міністерство Економічного Розвитку і Торгівлі України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13

Статистичний збірник «Бюджет України». URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення: 29.11.2021).

Статистичний збірник «Регіони України» (Частина І). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf (дата звернення: 29.11.2021).

Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Відкриті дані. URL: https://idss.org.ua/index

On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economy of Ukraine dated 29.10.2013, No. 1277. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (date application: 20.11.2021).

Grishnova O. A., Kharazishvili Yu. M. Demographic security of Ukraine: indicators, level, threats. Available at: https://dse.org.ua/arhcive/36/5.pdf

On demographic security of Ukraine: Law of Ukraine (draft dated 15.10.2003 No. 4269). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4269&skl=5

Ivanisov O. V., Agaverdiyeva H. F., Lebedynska O. S. Demographic security of Ukraine: modern challenges and threats. Available at: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20803/1.pdf

Zvihun I.A. Demographic security of Ukraine and directions of its regulation. Kamianets-Podilskyi: D.G. Zvoleyko Publishing House, 2013. 400 p.

Perebeinos O. Demographic security and threats to demographic development: state-management aspect. Available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/7/03.pdf

On the approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order dated 29.10.2013 No. 1277 / Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13

Statistical collection "Budget of Ukraine". Available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (date of application: 29.11.2021).

Statistical collection "Regions of Ukraine" (Part I). State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf (access date: 11/29/2021).

The official website of the Institute of Demography and Social Research named after M.V. birds Open data. Available at: https://idss.org.ua/index

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Демченко, К. (2022). ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-12
Розділ
ЕКОНОМІКА