УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В ЛОКАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ (ДОСВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Сергій Задворний Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-3467-3273
Ключові слова: туризм, локальна спільнота, управління, децентралізація, територія, розвиток, місцеве самоврядування

Анотація

У пропонованій статті висвітлюються актуальні питання управління розвитком туризму у локальних спільнотах на прикладі територіальних громад Хмельницької області у постдецентралізаційний період. Акцентовано увагу на забезпеченні сталого розвитку туризму у приймаючих громадах. Здійснено аналіз сучасної системи реалізації державної політики України у сфері туризму на локальному рівні. Розглянуто перебіг та специфіку реалізації реформи децентралізації у Хмельницькій області та її вплив на туризм. Здійснено типізацію територіальних громад регіону за потенціалом розбудови системи управління розвитком туризму. На цій основі виділено 3 типи та 9 підтипів громад. В межах кожного типу виокремлено та охарактеризовано кращі управлінські практики (кейси) регулювання туристичної діяльності. Запропоновано основні напрямки вдосконалення моделей управління розвитком туризму у локальних спільнотах.

Посилання

Бордун О. Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку. Український географічний журнал. 2019. № 3 (107). С. 53–59.

Гончарук Н., Колєда Г. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2018. Вип. 4(39). С. 95–103.

Децентралізація в Україні. URL: https://decentralization.gov.ua (дата звернення: 30.11.2022).

Доан П. В. Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні : автореф дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02. Київ, 2015. 24 с.

Долинська О. О. Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю. Київ, 2020. 245 с.

Іванов А. Особливості управління сферою туризму в Україні в умовах адміністративно-територіальної реформи. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2021. № 4(77). С. 141–157.

Кудла Н. Є. Активність органів місцевого самоврядування у розвитку туристичних послуг сільської місцевості Карпатського регіону. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія / за ред. М. Х. Шершуна. Рівне : Видавець Олег Зень, 2016. С. 152–164.

Лущик М. В. Функціонування туристичного сектору Хмельницької області в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2022. № 2, Том 1, (304). С. 90–100.

Мельник А., Мельник Н., Качаровський Р., Єрко І. Можливості використання туристично-рекреаційного потенціалу в умовах децентралізації (на прикладі ОТГ Волинської області). Часопис соціально-економічної географії. 2021. № 30. C. 67–75.

Остапенко П., Перхалюк Р., Бончковський О., Остапенко С. Атлас адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ та територіальні громади. Київ. 2020. 56 с.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 24.11.2022).

Цілі сталого розвитку та Україна. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення: 21.11.2022).

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf (дата звернення: 21.11.2022).

Шоробура І. М., Гільберг Т. Г., Долинська О. О. Хмельниччина: туристичний потенціал. Хмельницький : Заколодний М. І., 2016. 281 с.

Agenda 21. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (дата звернення: 06.09.2022).

Making Tourism more Sustainable: A Guide for Policy Makers. URL: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8741 (дата звернення: 18.10.2022).

Sustainable development. URL: https://www.unwto.org/sustainable-development (дата звернення: 22.10.2022).

Tourism in the 2030 Agenda. URL: https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda (дата звернення: 11.10.2022).

Bordun, O. (2019). Lokalna turystychna systema mista Lviv: perevahy ta problemy staloho rozvytku. [Local tourism system of the city of Lviv: advantages and problems of sustainable development]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal – Ukrainian Geographical Journal, 3 (107), 53–59. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.053 [in Ukrainian]

Honcharuk, N., & Kolieda, H. (2018). Systema upravlinnia sferoiu turyzmu v umovakh detsentralizatsii vlady v Ukraini [The management system of the tourism sphere in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – State administration and local self-government, 4 (39), 95–103. [in Ukrainian]

Detsentralizatsiia v Ukraini [Decentralization in Ukraine]. Retrieved November 30, 2022. Available at: https://decentralization.gov.ua

Doan, P. V. (2015) Lokalni systemy u terytorialnomu upravlinni turyzmom v Ukraini [Local systems in territorial administration of tourism in Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Dolynska, O. O. (2020). Turystychnyi kompleks Khmelnytskoi oblasti: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. [Tourist complex of Khmelnytskyi region: current state and prospects of development]. Thesis for a Doctor of Philosophy Degree. Kyiv. [in Ukrainian]

Ivanov, A. (2021). Osoblyvosti upravlinnia sferoiu turyzmu v Ukraini v umovakh administratyvno-terytorialnoi reformy [Peculiarities of tourism management in Ukraine under the conditions of administrative and territorial reform]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti – Development of transport management and management methods. 4(77), 141–157. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-4-141-157. [in Ukrainian]

Kudla, N. (2016). Aktyvnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u rozvytku turystychnykh posluh silskoi mistsevosti Karpatskoho rehionu [The activity of local self-government bodies in the development of tourist services in the countryside of the Carpathian region]. Perspektyvy rozvytku silskoho ta ekolohichnoho turyzmu v Ukraini – Prospects for the development of rural and ecological tourism in Ukraine. Monograph, 152–164. [in Ukrainian]

Lushchyk, M. V. (2022). Funktsionuvannia turystychnoho sektoru Khmelnytskoi oblasti v suchasnykh umovakh [The functioning of the tourist sector of Khmelnytskyi region in modern conditions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University: Economic sciences. 1 (304), 90–100. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-11. [in Ukrainian]

Melnyk, A., Melnyk, N., Kacharovskyi, R., & Yerko, I. (2021). Mozhlyvosti vykorystannia turystychno-rekreatsiinoho potentsialu v umovakh detsentralizatsii (na prykladi OTH Volynskoi oblasti) [Possibilities of usi ng tourist and recreational potential in the conditions of decentralization (on the example of UTC of Volyn region)]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii – Human geography journal. 30, 67–75. DOI: http://doi.org/10.26565/2076-1333-2021-30-07 [in Ukrainian]

Ostapenko, P., Perkhaliuk, R., Bonchkovskyi, O., & Ostapenko, S. (2020). Atlas administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Novyi raionnyi podil ta terytorialni hromady [Atlas of the administrative and territorial system of Ukraine. New district division and territorial communities]. Kyiv. [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.03.2017 r. № 168-r [On the approval of the Tourism and Resorts Development Strategy for the period until 2026: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 16, 2017 No. 168-r]. Retrieved November 24, 2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Tsili staloho rozvytku ta Ukraina [Goals of sustainable development and Ukraine]. Retrieved November 21, 2022. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [in Ukrainian]

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report]. Retrieved November 21, 2022. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsionalna-dopovid-csr-Ukrainy.pdf [in Ukrainian]

Shorobura, I. M., Hilberh, T. H., & Dolynska, O. O. (2016). Khmelnychchyna: turystychnyi potentsial [Khmelnytskyi region: tourism potential]. Khmelnytskyi: Zakolodnyi. [in Ukrainian]

Agenda 21. Retrieved September 06, 2022. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Making Tourism more Sustainable: A Guide for Policy Makers. Retrieved October 10, 2022. Available at: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8741

Sustainable development. Retrieved October 22, 2022. Available at: https://www.unwto.org/sustainable-development

Tourism in the 2030 Agenda. Retrieved October 11, 2022. Available at: https://www.unwto.org/tourism-in-2030-agenda

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 246
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Задворний, С. (2022). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В ЛОКАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ (ДОСВІД ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ). Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-7