МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

  • Андрій Нікітішин Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-7951-4017
  • Віталій Шарко Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-5830-8911
  • Віктор Поліщук Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» https://orcid.org/0000-0003-2810-2183
Ключові слова: податок, оподаткування, податкова політика, податкове регулювання, економічна циклічність

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності системи формування та реалізації механізмів оподаткування в умовах економічної циклічності. В умовах економічної циклічності необхідно адаптувати заходи податкового регулювання до макроекономічної динаміки, забезпечивши таким чином позитивний вплив механізмів оподаткування на соціально-економічний розвиток країни. Важливим є розкриття економічної сутності податкового регулювання, спрямованого на забезпечення найбільш оптимальних співвідношень між відповідними елементами податкової архітектоніки. Постає необхідність удосконалення системи формування та реалізації механізмів оподаткування в умовах економічної циклічності, положень щодо зміцнення податкової та бюджетної безпеки держави як інструменту забезпечення сталого розвитку країни, методологічних засад оцінки ефективності бюджетно-податкової політики в умовах економічних перетворень.

Посилання

Чугунов І. Я., Канєва Т. В. Державне фінансове регулювання економічних перетворень. [Монографія] / За заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2015. 376 с.

Нікітішин А. О. Податкова політика в умовах економічних перетворень : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.

Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. et. al. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.

Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку : моногр. Київ : НІОС, 2003. 488 с.

Лук'яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України. Бізнес Інформ. 2012. № 4. С. 201–204.

Макогон В. Д. Бюджетна стратегія держави : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 364 с.

Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / за ред. Л. В. Лисяк. Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. 396 с.

Chuhunov I. Ia., Kanieva T. V. (2015). Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren [Monohrafiia] / Za zah. red. A. A. Mazaraki. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet, 376 p. [in Ukrainian]

Nikitishyn A. O. (2019). Podatkova polityka v umovah ekonomichnyh peretvoren’ [Tax policy in the context of economic transformation]. Kyiv: Kyiv. nac. torg.-ekon. un-t. [in Ukrainian]

Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. et al. Budget policy of social development (2018). Chugunov I. (Ed.). Scientific Route. Tallinn, Estonia.

Chuhunov I. Ya. (2003). Biudzhetnyi mekhanizm rehuliuvannia ekonomichnoho rozvytku: monohr. [Budgetary mechanism of regulation of economic growth]. Kyiv: NIOS, 488 р. [in Ukrainian]

Lukianenko I. H. (2012). Modeliuvannia vplyvu zmin fiskalnoi polityky na ekonomiku Ukrainy [Modeling the impact of changes in fiscal policy on the economy of Ukraine]. Bizness Inform – Business Inform, 4. 201–204. [in Ukrainian]

Makohon, V. D. (2018). Biudzhetna stratehiia derzhavy [Budget strategy of the state]. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. Kyiv, 364 р. [in Ukrainian]

Lysyak L. V. (2015). Byudzhetna skladova realizatsiyi dominantnykh napryamiv suspilnoho rozvytku: monohrafiya [Budget component of realization of dominant areas of social development]. Dnipropetrovsk: DDFA, 396 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Нікітішин, А., Шарко, В., & Поліщук, В. (2022). МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ