СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: соціальна відповідальність, маркетинг, соціально-етичні питання, маркетингові дослідження, товарна політика, цінова політика

Анотація

В статті проаналізовано сутність поняття «соціальна відповідальність маркетингу» та його базових складових, починаючи з дослідження історичного генезису понять «соціальна відповідальність» та «маркетинг» і визначення кола основних соціально-етичних питань, що виникають в процесі маркетингової діяльності, а саме при проведенні маркетингових досліджень, формуванні товарної, цінової то комунікаційної політики. В статті наведенні найбільш поширенні порушення при роботі з клієнтами, респондентами, базами даних, товарним асортиментом, інструментами ціноутворення, які можуть створювати негативний імідж підприємства і привести до значного погіршення сприйняття його діяльності споживачами та втрати конкурентних позицій на ринку.

Посилання

Грішнова О.А. Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи її подолання. URL: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf (дата звернення: 01.11.2022)

Жаворонков М.М. Маркетингові дослідження. https://marketing-mmz.bitrix24.site/Marketynhovi_doslidzhennya/ (дата звернення: 30.11.2022).

Кодекс ESOMAR. Українська асоціація маркетингу. https://www.uam.in.ua/rus/standarts/ (дата звернення: 30.11.2022)

Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Чернобай Л.І., Станасюк Н.С., Пасінович І.І. Соціальна відповідальність: практичний аспект. Навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 244 с.

Олексенко Р.І., Краскова І.О., Поліщук М.М. Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 11.

Охріменко О. О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».,2015. 180 с.

Шевченко А.В., Борисенко О.С., Фісун Ю.В., Крапко О.М. Маркетингова товарна політика: практикум. Київ : НАУ, 2022. 68 с.

Ghrishnova O.A. Socialjno-ekonomichni ta demoghrafichni naslidky systemnoji kryzy v Ukrajini ta shljakhy jiji podolannja [Socio-economic and demographic consequences of the systemic crisis in Ukraine and ways to overcome it]. Available at: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf (accessed 01.11.2022)

Zhavoronkov M.M. Marketynghovi doslidzhennja [Marketing researches]. Available at: https://marketing-mmz.bitrix24.site/Marketynhovi_doslidzhennya/ (accessed: 30.11.2022).

Kodeks ESOMAR [ESOMAR Code]. Ukrajinsjka asociacija marketynghu. Available at: https://www.uam.in.ua/rus/standarts/ (accessed: 30.11.2022)

Kuzjmin O.Je., Pyrogh O.V., Chernobaj L.I., Stanasjuk N.S., Pasinovych I.І. (2020) Socialjna vidpovidaljnistj: praktychnyj aspekt. Navchaljnyj posibnyk. [Social responsibility: a practical aspect]. Kyiv: Vydavnychyj dim «Kondor», 244 р. (in Ukrainian)

Oleksenko R.I., Kraskova I.O., Polishhuk M.M. (2011) Funkciji ta rolj marketynghu v suchasnykh umovakh ghospodarjuvannja [Functions and role of marketing in modern economic conditions]. Efektyvna ekonomika, no 11.

Okhrimenko O.O., Ivanova T.V. (2015) Socialjna vidpovidaljnistj: navchaljnyj posibnyk [Social responsibility]. Kyiv: Nacionaljnyj tekhnichnyj universytet Ukrajiny «Kyjivsjkyj politekhnichnyj instytut», 180 p. (in Ukrainian)

Shevchenko A.V., Borysenko O.S., Fisun Ju.V., Krapko O.M. (2022) Marketynghova tovarna polityka: praktykum [Marketing product policy: workshop]. Kyjiv: NAU, 68 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Минко, Л. (2022). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-98
Розділ
МАРКЕТИНГ