ГЛОБАЛЬНИЙ БІРЖОВИЙ РИНОК ЗЕРНА:НОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ З РОСІЄЮ

Ключові слова: іжнародний біржовий ринок зерна, зернові ф’ючерси, зернова ініціатива, українська електронна зернова біржа

Анотація

У статті показано зміну ролі України на світовому ринку зерна як організатора глобальної ініціативи «Зерно з України» для вирішення продовольчої безпеки світу, недопущення голоду та соціального хаосу в окремих країнах Африки. Здійснено порівняння біржових цін на українське зерно, зокрема на ф’ючерсний контракт на чорноморську пшеницю, які визначає глобальний біржовий холдинг CME Group, з цінами та аналогічний стандартний біржовий контракт, що 24/7 торгується на цій біржі та вироблено на цій основі пропозиції для України загалом та вітчизняних експортерів зокрема. Доведено, що вітчизняні зернотрейдери та виробники продовольства, зокрема зерна, мають брати активну участь у процесах формування справедливих світових біржових цін на цей стратегічний ресурс, який завдяки діям агресора перетворився у інструмент геополітичного тиску.

Посилання

Зануда А. Зернову угоду продовжили: що вже дає Україні і світу аграрний експорт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63573031

Колодійчук В.А. Механізм запровадження електронних систем біржової торгівлі зерном в регіонах України Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/37697/1/kolodiychuk_%20trader.pdf;jsessionid=E3BF3DC18558F51BEE3A12650A22F61E

Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків. Підручник. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 307 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/46103

Біржова справа : підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О.М. Сохацької. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 635 с.

Резнік Н.П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 2. С. 147–151.

Яворська В.О. Етапи розвитку ф’ючерсної торгівлі на світовому біржовому ринку Приазовський економічний вісник. 2017. № 3. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/4.pdf

Лещук Ю.А. Зернова біржа як саморегулівна організація на ринку сільськогосподарської продукції Інноваційна економіка. 2019. № 1-2. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/13/0

Лещук Ю. А. Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на сільськогосподарських ринках. Український журнал прикладної економіки. 2018. № 4, т. 3. С. 34–40.

Резнік Н.П., Лещук Ю.А. Сучасний стан біржової торгівлі на ринку зернових. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/19.pdf

Язлюк Б.О., Гулей А.І., Резнік Н.П.Сучасний стан та проблеми розвитку ринку зерна в Україні. Український журнал прикладної економки та техніки. 2018. № 4. URL: http://ujae.org.ua/suchasnyj-stan-ta-problemy-rozvytku-birzhovogo-rynku-zerna-v-ukrayini/

Гречанюк Л.М. Обґрунтування сутності, функцій та призначення зернового ф’ючерсу на біржовому ринку сільськогосподарської продукції. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 1. С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-1-6

Кухарець В.В., Булуй О.Г., Левківська Л.М. Тенденції розвитку біржового ринку в умовах глобалізації світової економіки. Ефективна економіка. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.90

Бондарчук А.М. Правові засади біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. DOI: https://doi.org/10.32837/chc.v0i37.359

Бондарчук А.М. Господарсько-правове регулювання біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією: аналіз міжнародного та національного законодавства. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-63-1.04

Вперше чорноморське зерно отримає свій ф’ючерс. URL: https://latifundist.com/novosti/6462-vpervye-chernomorskoe-zerno-poluchit-svoj-sobstvennyj-fyuchers

Офіційний сайт глобального біржового холдингу Чиказької товарної біржі (CME GROUP) Котирування ф’ючерсного контракту на пшеницю (постачання у липні 2023 року зерна нового врожаю). URL: https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/wheat.quotes.html

UKRAINIAN WHEAT (PLATTS) FUTURES – QUOTES. URL: https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/ukrainian-wheat-platts.html

Офіційний сайт електронної зернової біржі України. URL: https://graintrade.com.ua/novosti

Zanuda A. (2022) Zernovu ugodu prodovjulu: cho vje daye Ukraini s svitu agrarnuy export [The grain agreement was extended: what agricultural exports already give to Ukraine and the world]. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63573031

Kolodiych V.A. (2013) Mekhanizm zaprovadzhennya elektronnykh system birzhovoyi torhivli zernom v rehionakh Ukrayiny [The mechanism of introduction of electronic systems of grain exchange trading in the regions of Ukraine]. Mechanism of Economic Regulation, vol. 4. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/37697/1/kolodiychuk_%20trader.pdf;jsessionid=E3BF3DC18558F51BEE3A12650A22F61E

Sokhatska O.M., Panasyuk V.M., Rohovska-Ishchuk I.V., Vinnytskyy S.I. (2022) Fundamentalnyy ta tekhnichnyy analizy mizhnarodnykh rynkiv. Pidruchnyk [Fundamental and technical analysis of international markets. Textbook]. Ternopil: WUNU, 307 p. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/46103

Birzhova sprava: pidruchnuk [Exchange business] under science. ed. dr. economy Sciences, Prof. O.M. Sokhatska. Ternopil: TNEU. 2014. 635 p.

Reznik N.P. (2016) Efektyvnist deryvatyviv na svitovykh birzhovykh rynkakh. [Effectiveness of derivatives on global stock markets]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) – Collection of scientific works of the Tavria State Agro-Technological University (Economic Sciences), vol. 2, p. 147–151.

Yavorska V.O. (2017) Etapy rozvytku fyuchersnoyi torhivli na svitovomu birzhovomu rynku [Stages of development of futures trading on the world stock market]. Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk – Priazov Economic Bulletin, vol. 3. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/4.pdf

Leshchuk Yu.A. (2019) Zernova birzha yak samorehulivna orhanizatsiya na rynku silskohospodarskoyi produktsiyi [The grain exchange as a self-regulatory organization in the market of agricultural products]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, vol. 1–2. Available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/13/0

Leshchuk Yu. (2018) Vplyv birzhovykh tsin na protsesy tsinoutvorennya na silskohospodarskykh rynkakh [The influence of exchange prices on pricing processes in agricultural markets]. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics. No. 4, Vol. 3. P. 34–40.

Reznik N.P., Leshchuk Yu.A. (2018) Suchasnyy stan birzhovoyi torhivli na rynku zernovykh [The current state of stock exchange trading on the grain market]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: Economy, Business and Management. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/14_2018/19.pdf

Yazlyuk B.O., Guley A.I., Reznik N.P. (2018) Suchasnyy stan ta problemy rozvytku rynku zerna v Ukrayini. [Current state and problems of grain market development in Ukraine]. Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomky ta tekhniky – Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. No. 4. Available at: http://ujae.org.ua/suchasnyj-stan-ta-problemy-rozvytku-birzhovogo-rynku-zerna-v-ukrayini/

Grechaniuk L.M. (2021) Obgruntuvannya sutnosti, funktsiy ta pryznachennya zernovoho fyuchersu na birzhovomu rynku silskohospodarskoyi produktsiyi [Justification of the essence, functions and purpose of grain futures on the exchange market of agricultural products]. Aktualni problemy innovatsiynoyi ekonomiky – Actual problems of innovative economy, vol. 1, pp. 35–39 DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-1-6

Kukharets V.V., Buluy O.H., Levkivska L.M. (2021) Tendentsiyi rozvytku birzhovoho rynku v umovakh hlobalizatsiyi svitovoyi ekonomiky [Trends in the development of the stock market in the conditions of globalization of the world economy]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.4.90

Bondarchuk A.M. (2020) Pravovi zasady birzhovoyi torhivli silskohospodarskoyu produktsiyeyu v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku [Legal foundations of exchange trade in agricultural products in Ukraine: current state and prospects for development]. DOI: https://doi.org/10.32837/chc.v0i37.359

Bondarchuk A.M. (2020) Hospodarsko-pravove rehulyuvannya birzhovoyi torhivli silskohospodarskoyu produktsiyeyu: analiz mizhnarodnoho ta natsionalnoho zakonodavstva [Economic and legal regulation of exchange trade in agricultural products: analysis of international and national legislation]. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-63-1.04

Vpershe chornomorske zerno otrymaye sviy fyuchers [For the first time, Black Sea grain will receive its futures]. Available at: https://atifundist.com/novosti/6462-vpervye-chernomorskoe-zerno-poluchit-svoj-sobstvennyj-fyuchers

Ofitsiynyy sayt hlobalnoho birzhovoho kholdynhu Chykazkoyi tovarnoyi birzhi (CME GROUP) Kotyruvannya fyuchersnoho kontraktu na pshenytsyu (postachannya u lypni 2023 roku zerna novoho vrozhayu [The official website of the global exchange holding of the Chicago Mercantile Exchange (CME GROUP) Quotation of the futures contract for wheat (delivery in July 2023 of the grain of the new crop]. Available at: https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/wheat.quotes.html

UKRAINIAN WHEAT (PLATTS) FUTURES – QUOTES. Available at: https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/grains/ukrainian-wheat-platts.html

Ofitsiynyy sayt elektronnoyi zernovoyi birzhi Ukrayiny [Official website of the Electronic Grain Exchange of Ukraine]. Available at: https://graintrade.com.ua/novosti

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Сохацька, О. (2022). ГЛОБАЛЬНИЙ БІРЖОВИЙ РИНОК ЗЕРНА:НОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ З РОСІЄЮ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-95
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ