ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: економічна безпека, митна політика, митна безпека, митно-тарифне регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, ризики воєнного часу

Анотація

У статті досліджено актуальні аспекти забезпечення митної безпеки держави в умовах ризиків воєнного часу. Обґрунтовано теоретико-методичні засади функціонування митних інституцій у контексті удосконалення зовнішньоекономічної політики та посилення митної безпеки держави. Акцентовано увагу на нормативно-правових заходах щодо врегулювання проблемних ситуацій митного оформлення та контролю в період запровадження воєнного стану в Україні. Ідентифіковано фактори впливу на здійснення ефективної митної політики в Україні в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Наголошено на необхідності цифровізації митного простору України задля підвищення дієвості виконання митними органами фіскальної та регулюючої функцій. Висвітлено концептуальні аспекти реформування митної справи з урахуванням сучасних умов протидії ризикам воєнного часу. Зокрема наголошено на необхідності та пріоритетності внесення адекватних змін та корегувань у державній політиці щодо формування сприятливих умов діяльності суб’єктів зовнішньоекономічних відносин. Такий контекст сприятиме стабілізації соціально-економічної сфери в державі у післявоєнний період та слугуватиме базисом у фокусі підвищення рівня митної безпеки в Україні.

Посилання

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 20. С. 20. Ст. 1068.

Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації: Постанова Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 33. С. 256. Ст. 1785.

Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України № 330 від 20.03.2022. Офіційний вісник України. 2022. № 26. С. 75. Ст. 1417.

Висновок про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Рахункова палата України. URL: https://rp.gov.ua/uploadfiles/Activity/Collegium/2021/7-1_2021/Vysn_7-1_2021.pdf

Додало В.О. Економічна злочинність та її вплив на економічну безпеку держави. Київ : АІПС «НТІ-ЦА» МВС України, 2020, 25 с.

Докучаєв О.М., Заков В.М. Економічна безпека України у контексті участі у Світовій організації торгівлі. Громадська безпека, законність та правопорядок у III тисячолітті : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 червня 2020 р.). Київ : Вид-во. ін-ту МВС України, 2021, Ч. 1. С. 114–121.

Левко М.М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 95–103.

Несторишен І.В., Бережнюк І.Г., Брендак А.І. Система управління митними ризиками в контексті спрощення митних процедур. Modern Economics. 2020. № 22 (2020). С. 59–63.

Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13 bereznia 2012 roku № 4495-17 [Customs Code of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (accessed October, 26, 2022).

Pro tymchasove zakryttia deiakykh punktiv propusku cherez derzhavnyi kordon ta punktiv kontroliu: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 188-r vid 26.02.2022 [On the temporary closure of some checkpoints across the state border and checkpoints]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no 20. p. 20, a. 1068.

Pro zastosuvannia zaborony vvezennia tovariv z rosiiskoi federatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 426 vid 09.04.2022 [On the application of the ban on the import of goods from the russian federation]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no 33, p. 256, a. 1785.

Deiaki pytannia zdiisnennia mytnoho kontroliu ta mytnoho oformlennia tovariv, zokrema transportnykh zasobiv, v umovakh voiennoho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 330 vid 20.03.2022 [Some issues of customs control and customs clearance of goods, in particular vehicles, under martial law conditions]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no 26, p. 75, a. 1417.

Vysnovok pro rezultaty analizu richnoho zvitu pro vykonannia Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik» [Conclusion on the results of the analysis of the annual report on the implementation of the Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2020"]. Rakhunkova palata Ukrainy. Available at: https://rp.gov.ua/uploadfiles/Activity/Collegium/2021/7-1_2021/Vysn_7-1_2021.pdf. (accessed October, 26, 2022).

Dodalo V.O. (2020) Ekonomichna zlochynnist ta yii vplyv na ekonomichnu bezpeku derzhavy [Economic crime and its impact on the economic security of the state]. Kyiv: AIPS «NTI-TsA» MVS Ukrainy, 25 p.

Dokuchaiev O.M., Zakov V.M. (2021) Ekonomichna bezpeka Ukrainy u konteksti uchasti u Svitovii orhanizatsii torhivli [Economic security of Ukraine in the context of participation in the World Trade Organization]. Hromadska bezpeka, zakonnist ta pravoporiadok u III tysiacholitti: zb. mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: Vyd-vo. in-tu MVS Ukrainy, vol. 1, pp. 114–121.

Levko M.M. (2016) Systemnyi pidkhid do vyznachennia roli ta mistsia mytnoi bezpeky u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [A systematic approach to determining the role and place of customs security in ensuring the economic security of the state]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no 26.2, pp. 95–103.

Nestoryshen I.V., Berezhniuk I.H., Brendak A.I. (2020) Systema upravlinnia mytnymy ryzykamy v konteksti sproshchennia mytnykh protsedur [Customs risk management system in the context of simplification of customs procedures]. Modern Economics, vol. 22, pp. 59–63.

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 259
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Бондаренко, Є., Угрин, В., & Кекіш, І. (2022). ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-87
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ