ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: сільські території, децентралізація, сільське населення, органи самоврядування, сільська територіальна громада, соціально-економічний розвиток села

Анотація

В статті йдеться про необхідність реалізації регіональної політики, спрямованої на соціально-економічну перебудову та відродження українського села. В основі розвитку сільських територій лежить зміна інституційних, економічних, екологічних, демографічних, соціальних, культурних факторів безпосереднього впливу на зростання якості життя сільського населення. Наведено підходи до трактування поняття «сільські території», в основі авторського поняття – організаційно-територіальна одиниця самоврядування зі специфічними рисами, в основі розвитку якої розширення економічного потенціалу завдяки ініціативності мешканців та реальної державної підтримки. Виділено чинники стримування розвитку сільських територій. Визначено взаємозв’язок і взаємозалежність між сільською територією та сільською громадою, оскільки ефективне управління громадою на принципах самостійності (організаційна й фінансова), відповідальності та контролю всіма наявними природними, енергетичними, матеріальними, трудовими та іншими ресурсами сприяє розвитку сільських територій. Розвиток сільських територій пов’язуємо із сільським господарством та сільськогосподарською діяльністю, тому в сучасних умовах вирішення проблем аграрного сектору може стати своєрідним рушієм подолання занепаду сільських територій. При формуванні механізму державної підтримки розвитку сільських територій мають бути враховані потреби та інтереси територіальних громад, а також специфіка галузей, підприємства яких функціонують на цих територіях.

Посилання

Беженар І. М., Мамчур В. А., Малік Л. М., Германюк Н. В., Демченко О. В. Теорія сутності дефініції «сільські території». Економіка АПК. 2021. № 12. С. 46.

Костюченко Д. Л. Розвиток сільських територій в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2017

Павлов О. І. Сільські території як об’єкт наукового дослідження. Державне будівництво. 2006. № 1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2006-1/doc/1/04.pdf

Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 6–7.

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text

Мазур А. Г., Дмитрик О. В. Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 11. С. 7–20. URL: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf

Прокопа І. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку. Економіка України. 2007. № 6. С. 50–59.

Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51–58.

Сембай І. В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2008. 20 с.

Козир Т. О. Практичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 3. С. 307–314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_3_46

Рябоконь В. П. Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 7.

Сторонянська І. З., Патицька Х. О. Методичні підходи до ідентифікації сільських територій: світова практика. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 105.

Томашук І. В. Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2018. № 11 С. 140–149.

Белей С. І. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/80.pdf

Ходаківська О. В., Кононенко О. М. Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку. Економіка АПК. 2020. № 10. С. 49–61.

Бутко М. П., Колоша В. П., Мурашко М. І., Рассказов О. І. Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2021. № 12. С. 15–24.

Юрчишин В. В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективний нарис у трьох частинах. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2013. 424 с.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди VS перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivniy-rozvitok-ukrayini-pereshkodi-vs-perspektivi/viewer

Bezhenar, I. M., Mamchur, V. A., Malik, L. M., Germanyuk, N. V. & Demchenko, O. V. (2021). Teoria sutnosti definicii «silski terytorii» [Theory of the essence of the definitions of "rural territories"]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 12, 46. (in Ukrainian)

Kostyuchenko, D. L. (2017). Rozvytok silskyh terytoriy v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Development of rural areas in Ukraine: problems and prospects]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2017. (in Ukrainian).

Pavlov, O. I. (2006). Silski terytorii yak obyekt naukovoho doslidzhenia [Rural territories as an object of scientific additional investigation. Sovereign life]. Derzhavne budivnytstvo – Sovereign life. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DeBu/2006-1/doc/1/04.pdf (in Ukrainian)

Yurchyshyn, V. V. (2005). Silski terytorii yak systemoutvoruyuchi factory rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Rural territories as system-forming growth factors of the agrarian sector of the economy]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 3, 6–7. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro silskohospodarsku doradchu diyalnist». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text

Mazur, A. G., Dmytryk, O. V. (2016). Hospodarstva naselenia yak ekonomichna kategoriya ta subyekt oblashtuvania silskyh terytoriy [The state of the population as an economic category and the subject of the obstruction of rural areas]. Ekonomika. Fanansy. Menedzhment aktualni pytania nauky i praktyky – Economy. Finance. Management: current nutritional science and practice, 11, 7–20. Retrieved from: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf (in Ukrainian)

Prokopa, I. (2007). Silski terytorii Ukrainy: doslidzhenia I reguluvania rozvytku. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 50–59. (in Ukrainian)

Malik, M. Y. (2008). Do pytania staloho rozvytku silskyh terytoriy. [Before the nutrition of the steel development of the rural territories]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 5, 51–58. (in Ukrainian)

Sembay, I. V. (2008). Funkcionuvania silskohospodarskyh pidpryyemstv u konteksti rozvytku silskyh terytorii [The function of rural subsidiaries in the context of the development of rural areas]. Lviv, 20. (in Ukrainian)

Kozyr, T. O. (2009). Praktychni aspekty strategichnogo planuvania rozvytku silskyh terytorii [Practical aspects of strategic planning for the development of rural areas]. Teoriya ta praktyka dershavnoho upravlinya – Theory and practice of public administration, 3, 307–314. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_3_46

Ryabokon, V. P. (2020). Decentralizaciya – shlyah do rozvytku silskyh terytorii v Ukraini [Decentralization – a path to the development of rural areas in Ukraine]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 1, 5–7. (in Ukrainian)

Storonyanska, I. Z., Patytska, H. O. (2020). Metodychni pidhody do identyfikacii silskyh terytorii svitova praktyka [Methodological approaches to the identification of rural areas: light practice]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 5, 105. (in Ukrainian)

Tomashuk, I. V. (2018). Investyciynyi potencial silskyh terytorii osnovni aspekty rozvytku [Investment potential of rural territories: main aspects of development]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Steel development economy, 11, 140–149. (in Ukrainian)

Beley, S. I. (2021). Rozvytok silskyh terytorii v umovah decentralizacii [The development of rural areas in the minds decentralization]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/80.pdf

Hodakivska, O. V., Kononenko, O. M. (2020). Evoluciya ekonomichnyh troriy staloho silskoho rozvytku [The evolution of economic theories of the steel development of agriculture]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 10, 49–61. (in Ukrainian)

Butko, M.P., Kolosha, V.P., Murashko, M.I. & Raskazov, O.I. (2021). Instytucionalni kryterii vplyvu suchasnyh ahroformuvan Ukrainy na riven rozvytku silskyh terytorii [Institutional criteria for influencing the current agro-formation of Ukraine in line with the development of rural areas]. Ekonomika APK – Economics of the agro-industrial complex, 12, 15–24. (in Ukrainian)

Yurchyshyn, V. V. (2013). Suchasni agrarni peretvorenia v Ukraini [Current agricultural transformations in Ukraine]. Retrospektyvnyi narys u tryoh chastynah. Kyiv. DU "Instytut ekonomiky ta prognozuvania NAN Ukrainy" – Retrospective drawing of three parts. Kyiv: DU "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", 424.

Prognimak, O. D. (2018). Inkluzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody VS perspektyvy [Unified Development of Ukraine: Crossover VS Perspectives]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbas, 1(51). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivniy-rozvitok-ukrayini-pereshkodi-vs-perspektivi/viewer

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Герасимчук, В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-88
Розділ
ЕКОНОМІКА