ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: міжнародні транспортні коридори, логістика, транспорт, перевезення, перспективи, розвиток

Анотація

У статті розглядається сучасний стан і перспективи розвитку транспортних коридорів України. Проаналізовані точки зору авторів з приводу проблематики використання міжнародних транспортних коридорів, що проходять через територію України. Також в статті перелічені внутрішні та зовнішні проблеми, які перешкоджають використанню міжнародних транспортних коридорів, а також можливі підходи до їх вирішення. Визначені перспективи використання та розвитку міжнародних транспортних коридорів, України. Обгрунтована можливість участі України у проекті «Нового шовкового шляху», її доцільність та вплив на економіку. Порушене питання транспортного потенціалу України в умовах військової агресії РФ. Розглянуті перспективи країни стати головним перевізником вантажів між Європою та Азією. Визначено необхідні заходи для розбудови транспортної галузі України та покращення її економічної ситуації в цілому.

Посилання

Україна – хаб між Європою та Азією. Київ, 2020. URL: https://sudohodstvo.org/ukraina-khab-transportnij-koridor-mezhdu-evropoj-i-aziej/ (дата звернення: 01.12.2022).

Електрифікація залізниці України за роки незалежності. Київ, 2021. URL: https://kvazar.com.ua/novosti/189-elektrifikatsiya-zh-d-transporta-nezavisimoj-ukrainy#:~:text=Ныне%20протяженность%20железнодорожных%20линий%20Украины,в%20мире%2C%20что%20совсем%20неплохо.&text=Украинская%20железная%20 (дата звернення: 17.11.2022).

Автомобільні дороги України. URL: http://euro2012highway.blogspot.com/2007/08/blog-post.html (дата звернення: 17.11.2022).

Юрченко С.А., Юрченко А.Е. Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития. Вісник харківського національного університету імені В. К. Каразіна. 2013. № 1086. С. 44–48.

Міжнародні транспортні коридори, що проходять через Україну. URL: https://pidru4niki.com/92893/ekologiya/mizhnarodni_transportni_koridori_prohodyat_ukrayinu (дата звернення: 21.11.2022).

Аналіз та сучасний стан міжнародних транспортних коридорів. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/karpan.htm (дата звернення: 21.11.2022).

Бойко М.Ю., Ерфан Г.Ю. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. С. 10–15.

Особливості транспортної інфраструктури Нідерландів, EC. URL: https://studbooks.net/1569490/turizm/osobennosti_transportnoy_infrastruktury_niderlandov (дата звернення: 20.11.2022).

Притула Х. М., Калат Я. Я., Кирик І.М. Зони впливу міжнародних транспортних коридорів як новий обєкт державної регіональної політики України на період до 2027 року. Електронне наукове видання «Ефективна економіка». 2020. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/14.pdf

Щербина В. В., Гісь С. М. Сучасні чинники впливу на розвиток портової галузі. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2022. № 1 (78), С. 55–69.

Мазуренко О. О., Кудряшов А. В. Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України. Транспортні системи та технології перевезень. 2016. № 12. С. 58–61.

Україна – як велика ланка Нового Шовкового Шляху. URL: https://landlord.ua/news/ukraina-stanet-zvenom-novogo-shelkovogo-puti/ (дата звернення: 11.12.2022).

«Дорога життя» для нашої держави. URL: https://day.kyiv.ua/ru/article/mirovye-diskussii/doroga-zhizni-dlya-nashego-gosudarstva (дата звернення: 11.12.2022).

Ukraina – khab mizh Yevropoiu ta Aziieiu [Ukraine is a hub between Europe and Asia]. (2020). Kyiv. Retrieved from: https://sudohodstvo.org/ukraina-khab-transportnij-koridor-mezhdu-evropoj-i-aziej/

Elektryfikatsiia zaliznytsi Ukrainy za roky nezalezhnosti [Electrification of railways of Ukraine during the years of independence]. (2021). Kyiv. Retrieved from: https://kvazar.com.ua/novosti/189-elektrifikatsiya-zh-d-transporta-nezavisimoj-ukrainy#:~:text=Nыne%20protiazhennost%20zheleznodorozhnыkh%20lynyi%20Ukraynы,v%20myre%2C%20chto%20sovsem%20neplokho.&text=Ukraynskaia%20zheleznaia%20

Avtomobilni dorohy Ukrainy [Highways of Ukraine]. Retrieved from: http://euro2012highway.blogspot.com/2007/08/blog-post.html

Yurchenko S. A., Yurchenko A. E. (2013). Mezhdunarodnыe transportnыe korydory: sovremennoe sostoianye y perspektyvy razvytyia [International transport corridors: current state and development prospects]. Visnyk kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. K. Karazina. Vol. 1086, pp. 44–48.

Mizhnarodni transportni korydory, shcho prokhodiat cherez Ukrainu [International transport corridors passing through Ukraine]. Retrieved from: https://pidru4niki.com/92893/ekologiya/mizhnarodni_transportni_koridori_prohodyat_ukrayinu

Analiz ta suchasnyi stan mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [Analysis and current state of international transport corridors]. Retrieved from: https://tourlib.net/statti_ukr/karpan.htm

Boiko M. Iu., Erfan H. Iu. (2011). Mistse i znachennia Ukrainy v realizatsii transportnoi polityky YeS [The place and importance of Ukraine in the implementation of EU transport policy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, pp. 10–15. [in Ukrainian]

Osoblyvosti transportnoi infrastruktury Niderlandiv, EC [ Features of the transport infrastructure of the Netherlands, EC] Retrieved from: https://studbooks.net/1569490/turizm/osobennosti_transportnoy_infrastruk tury_niderlandov

Prytula Kh. M., Kalat Ya. Ya., Kyryk I. M. (2020). Zony vplyvu mizhnarodnykh transportnykh korydoriv yak novyi obiekt derzhavnoi rehionalnoi polityky Ukrainy na period do 2027 roku [Zones of influence of international transport corridors as a new object of the state regional policy of Ukraine for the period until 2027]. Elektronne naukove vydannia «Efektyvna ekonomika». Vol. 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/14.pdf

Shcherbyna V.V., His S.M. (2022). Suchasni chynnyky vplyvu na rozvytok portovoi haluzi [Modern factors influencing the development of the port industry]. Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti. Vol. 1 (78), pp. 55–69. [in Ukrainian]

Mazurenko O. O., Kudriashov A. V. (2016). Perspektyvy podalshoho rozvytku mizhnarodnykh transportnykh korydoriv Ukrainy [Prospects for the further development of international transport corridors of Ukraine]. Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen. Vol. 12, pp. 58–61. [in Ukrainian]

Ukraina – yak velyka lanka Novoho Shovkovoho Shliakhu [Ukraine is a major link of the New Silk Road]. Retrieved from: https://landlord.ua/news/ukraina-stanet-zvenom-novogo-shelkovogo-puti/

«Doroha zhyttia» dlia nashoi derzhavy ["Road of life" for our country]. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/ru/article/mirovye-diskussii/doroga-zhizni-dlya-nashego-gosudarstva

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Кушнір, Л., Гречанюк, Р., & Сербул-Великий, І. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-79
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ