ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНО-РЕСУРСНОГО КОМПОНЕНТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Ключові слова: інфраструктурно-ресурсна компонента, інноваційно-інвестиційний потенціал, мінерально-сировинні ресурси, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційні переваги регіону

Анотація

У статті розглядається необхідність розвитку інфраструктурно-ресурсного компонента інноваційно-інвестиційного потенціалу України шляхом перетворення мінерально-сировинних ресурсів України в інноваційно-інвестиційні товари. Проаналізовано та систематизовано фактори інноваційного перетворення мінерально-сировинних ресурсів. Досліджено світовий досвід організацій видобутку літію. Окреслено сировинний потенціал України. Враховано значні доробки вчених в частині висвітлення змісту інноваційно-інвестиційного потенціалу країни та сформовано напрями перетворення мінерально-сировинних ресурсів в інноваційно-інвестиційні товари. Визначено коефіцієнти привабливості інноваційно-інвестиційної діяльності в секторі видобутку літію та запропоновано проведення можливого аналізу оцінки інвестиційних переваг регіону. Враховані методичні підходи до оцінювання особливостей різних рівнів економіки.

Посилання

Європейська Бізнес Асоціація. URL: https://eba.com.ua/ (дата звернення: 05.12.2022).

Поручник А. Інноваційний потенціал України та його реалізація в міжнародному науково-технічному співробітництві. Міжнародна економічна політика. 2004. № 1. C. 109–111.

Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. Харків : ХНЕУ, 2008. C. 62.

Козьменко С., Васильєва Т., Леонов С. Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень. Економіст. 2001. № 6. С. 52–57.

Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку : Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. Київ : КНЕУ, 2003. C. 13.

Кичко І.І., Савченко В.Ф. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні. Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі : монографія / за заг. ред. В.Ф. Савченка, Л.М. Мекшун. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 8-29.

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development. International Journal of Management (IJM). 2020. May 2020, pp. 240–251. URL: http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Кичко І.І., Шаркаді Н.В. Захист депозитів населення. Фінанси України. 2006. № 2. С. 122–127.

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zapasi-rozvidano-yak-yih-uzyati/ (дата звернення: 16.12.2022).

Уманець Т.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону за допомогою інтегральних індексів. ОДЕУ, 2006. C. 138–139.

Yevropeysʹka Biznes Asotsiatsiya [European Business Association]. Retrieved from: https://eba.com.ua

Poruchnyk A. (2004) Innovatsiynyy potentsial Ukrayiny ta yoho realizatsiya v mizhnarodnomu naukovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi [Innovative potential of Ukraine and its implementation in international scientific and technical cooperation. International economic policy]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, № 1. P. 109–111. [in Ukrainian]

Ivanov YU.B. (2008) Konkurentni perevahy pidpryyemstva: otsinka, formuvannya ta rozvytok [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development]: monohrafiya [a monograph] Kharkiv: KHNEU. P. 62. [in Ukrainian]

Kozmenko S., Vasilyeva T., Leonov S. (2001) Bahatorivneva systema pryynyattya investytsiynykh rishenʹ [Multilevel system of making investment decisions]. Ekonomist [Economist]. No. 6. P. 52–57. [in Ukrainian]

Novikova I.V. (2003) Innovatsiynyy potentsial pidpryyemstva: otsinka ta finansovo-investytsiyne zabezpechennya rozvytku [Innovative potential of the enterprise: assessment and financial and investment support for development]: Extended abstract of Doctor’s thesis 08.06.01. Kyiv. KNEU, P. 13. [in Ukrainian]

Kychko I.I., Savchenko V.F. (2918) Stratehichni oriyentyry investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku v Ukrayini. Zdobutky i problemy yevrointehratsiynykh zrushenʹ v Ukrayini na suchasnomu etapi [Strategic orientations of investment and innovation development in Ukraine. Achievements and problems of European integration shifts in Ukraine at the current stage]: monohrafiya [a monograph] za zah. red. V.F. Savchenka, L.M. Mekshun. Chernihiv: CHNTU, p. 8–29. [in Ukrainian]

Shynkaruk L., Ivanchenkova L., Kychko І., Kartashova O., Melnyk Y., Ovcharenko T. (2020) Upravlinnya investytsiynoyu pryvablyvistyu ekonomiky derzhavy yak skladova rozvytku mizhnarodnoho biznesu. Mizhnarodnyy zhurnal menedzhmentu (IJM) [Managing the economy's investment attractiveness of the state as a component of international business development]. International Journal of Management (IJM). May 2020, pp. 240–251. URL: http://www.iaeme.com/Ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5

Kychko I.I., Sharkadi N.V. (2006) Zakhyst depozytiv naselennya. [Protection of public deposits]. Finansy Ukrayiny [Finances of Ukraine] No. 2. P. 122–127. [in Ukrainian]

Zakon Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Zahalʹnoderzhavnoyi prohramy rozvytku mineralʹno-syrovynnoyi bazy Ukrayiny na period do 2030 roku” [Law of Ukraine "On approval of the State-wide program for the development of the mineral and raw material base of Ukraine for the period until 2030"]. [in Ukrainian]

Uryadovyy kuryer [government courier]. Retrieved from https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zapasi-rozvidano-yak-yih-uzyati/

Umanetsʹ T.V. (2006) Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti rehionu za dopomohoyu intehralʹnykh indeksiv [Assessment of the investment attractiveness of the region using integral indices]. ODEU. P. 138–139. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Панченко, М. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНО-РЕСУРСНОГО КОМПОНЕНТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-81
Розділ
ЕКОНОМІКА