ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: підприємництво, розвиток, бізнес, податкове навантаження, продукція, податковий збиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення оцінки ефективності та факторів розвитку підприємницької діяльності в Україні. Проаналізовано та систематизовано фактори розвитку підприємницької діяльності в Україні. Досліджено світовий досвід оцінки ефективності розвитку підприємницької діяльності. Пропонуються та приймаються рішення щодо способів підтримки та стимулювання підприємницької діяльності в Україні на різних рівнях державної влади. Ґрунтуючись на кількості публікацій програм урядовими органами у цій галузі, можна вважати цю проблему однією з найактуальніших у нашій країні.

Посилання

Бедринець М. Д. «Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання». Бізнес Інформ, 4 (2013): 183-190.

Бестужева С. В., Козуб В. О. «Економічне забезпечення розвитку суб’єктів господарювання у сфері міжнародного бізнесу: формування ефективної системи ризик менеджменту». 2021.

Глєбова А. І. «Європейський досвід підтримки інноваційного малого і середнього підприємництва». Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2014. Вип 2: 47-52.

Грудзевич Ю. «Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових. (The essence of entrepreneurship mechanism and its сonstituents)». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Вип. 25 (2014): 9-14.

Кот Л. Л. «Структурно-змістовне дослідження соціального підприємництва як макроекономічної категорії». Підприємництво та інновації 21 (2021): 15-23.

Попова Л. М. «Регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності в Україні». Форум права 4 (2017): 191-196.

Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща / Автореферати та анотації дисертацій. Автореферати та анотації дисертацій. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/11047 (дата звернення: 16.10.2022).

Цьома В. О. «Інноваційна складова розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобальних трансформацій.» (2021).

Grudzevich, YU. "Sutnіst' mekhanіzmu realіzacії pіdpriєmnic'koї dіyal'nostі ta jogo skladovih. (The essence of entrepreneurship mechanism and its sonstituents)." Naukovі zapiski Nacіonal'nogo unіversitetu «Ostroz'ka akademіya». Serіya «Ekonomіka». Vip. 25 (2014): 9-14. [in Ukrainian]

Kot, L. L. "Strukturno-zmіstovne doslіdzhennya socіal'nogo pіdpriєmnictva yak makroekonomіchnoї kategorіi." Pіdpriemnictvo ta іnnovacії 21 (2021): 15-23. [in Ukrainian]

C'oma, Vіktorіya Oleksandrіvna. "Іnnovacіjna skladova rozvitku mіzhnarodnogo bіznesu v umovah global'nih transformacіj." (2021). [in Ukrainian]

Bestuzheva, S. V., and V. O. Kozub. "Ekonomіchne zabezpechennya rozvitku sub’єktіv gospodaryuvannya u sferі mіzhnarodnogo bіznesu: formuvannya efektivnoї sistemi rizik menedzhmentu." 2021. [in Ukrainian]

Hlebova, A. I. "European experience of supporting innovative small and medium-sized enterprises." Global and national economic problems. Mykolaiv National University named after V. O. Sukhomlynsky. 2014. Issue 2 (2014): 47-52.

Popova L. M. "Regulatory policy in the field of entrepreneurial activity in Ukraine." Law Forum 4 (2017): 191-196.

Legal regulation of business activity in Ukraine and the Republic of Poland Abstracts and abstracts of dissertations. Abstracts and abstracts of dissertations. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/11047 (access date: 10/16/2022).

Bedrynets M. D. "Efficiency of business entities in modern economic conditions." Business Inform 4 (2013):

–190.

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Рибак, М. (2022). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-72
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ