СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСТІЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

  • Алла Осокіна ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-5321-1053
  • Марія Склим ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-3046-1871
Ключові слова: операційна ефективність, операційне вдосконалення, бізнес-процес, система операційного вдосконалення, конкурентоспроможність, гнучке управління

Анотація

У статті розкрито основні напрями вдосконалення діяльності підприємств у контексті сучасних викликів економіці України. На основі праць українських та зарубіжних науковців досліджено поняття «система операційного вдосконалення підприємства» як інструмент удосконалення бізнес-процесів. На основі досвіду вітчизняних підприємств визначено ключові особливості системи вдосконалення операційної діяльності та визначено основні інструменти, що використовуються в бізнес-середовищі України. Авторами статті розроблено поняття «система операційного вдосконалення», надано рекомендації щодо формування напрямків операційного вдосконалення в умовах невизначеності. Було розроблено модель постійного вдосконалення відповідно до загальноприйнятих у всьому світі концепцій, таких як: 6 Сігма та Ощадливе виробництво. В статті надано власне визначення терміну «система операційного вдосконалення підприємства».

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/systema (дата звернення: 15.12.2022).

Операційне вдосконалення: життя та зміна компанії у рухові до кращого [Management.com.ua]. Management.com.ua. Менеджмент для управлінців. URL: https://www.management.com.ua/notes/operational-improvement.html (дата звернення: 15.12.2022).

Система операційного вдосконалення Астарти. Агропромисловий холдинг "Астарта-Київ". URL: https://astartaholding.com/systema-operaczijnogo-vdoskonalennya/ (дата звернення: 15.12.2022).

Лебединець В. О., Коваленко С. М., Тахтаулова Н. О. Імплементація циклу Демінга-Шухарта (PDCA) при регламентації процесів системи управління якістю фармацевтичного підприємства. Управління, економіка та забезпечення забезпечення якості в фармації. 2012. № 1(21). С. 11–15. URL: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/UEK_1_221-222012-_111.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Топорницька О., Мельник Л. Шляхи покращення системи операційного менеджменту на підприємстві. «Інноваційні аспекти ресурсовикористання» : Матеріали четвертої міжнар. науково-практ. конф. пам’яті почес. проф. ТНТУ, акад. НАН України Чумаченка Миколи Григоров., м. Тернопіль, 27 берез. 2015 р. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7587/2/Conf_2015_Topornytska_O-Ways_of_improvement_of_29-30.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Ольшанський О. В. Особливості управління бізнес-процесами підприємств торгівлі та методи їх удосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22(3). URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/7.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Остервальдер А., Піньє І. Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і новатора. Москва : Альпина Паблишер, 2013. 288 с.

Ватсон Г. Методологія «Шість сигм» для лідерів, або Як досягти 3,4 дефекту на мільйон можливостей. Москва : РІА «Стандарти і якість», 2006. 224 с.

Джеймс П. В., Деніел Д. Ощадливе виробництво. Як позбутися втрат і добитися процвітання вашої компанії. Харків : Фабула, 2019. 474 с.

Безперервне вдосконалення. Південний гірничо-збагачувальний комбінат. URL: https://www.ugok.com.ua/ua/development/improvement.php (дата звернення: 17.12.2022).

Безперервне вдосконалення / ПАТ «Запоріжсталь». ПАО «Запорожсталь». URL: https://zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/rozvitok/bezperervne-vdoskonalennya/ (дата звернення: 17.12.2022).

Кириченко Д. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування. Економіка та управління підприємствами. Проблеми економіки. 2010. № 4. С. 92–97. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-4_0-pages-92_97.pdf (дата звернення: 12.12.2022).

Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language. Available at: http://sum.in.ua/s/systema

Operational improvement: The life and change of the company in motion for the better [Management.com.ua]. Management.com.ua: Management for managers. Available at: https://www.management.com.ua/notes/operational-improvement.html

Astarta operational improvement system. Agro-industrial holding "Astarta-Kyiv". Available at: https://astartholding.com/systema-operaczijnogo-vdoskonalennya/

Lebedynets, V. O., Kovalenko, S. M., & Takhtaulova, N. O. (2012). Implementation of the deming-shuchart cycle (PDCA) in the regulation of the quality management system processes of the pharmaceutical enterprise. Management management, economics and quality assurance in pharmacy, 1(21), 11–15. Available at: https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/UEK_1_221-222012-_111.pdf

Topornytska, O., & Melnyk, L.. (2015) Ways to improve the operational management system at the enterprise. In "Innovative aspects of resource use". Ivan Pulyuy TNTU. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7587/2/Conf_2015_Topornytska_O-Ways_of_improvement_of_29-30.pdf

Olshansky, O. V. (2018). Peculiarities of managing business processes of trade enterprises and methods of their improvement. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, (22(3)). Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/7.pdf

Osterwalder, A., & Piñet, I. (2013). Building business models. The table book of a strategist and innovator. Alpina Publisher.

Watson, G. (2006). The Six Sigma Methodology for Leaders, or How to Achieve 3.4 Defects per Million Opportunities. RIA "Standards and quality".

James, P. V., Daniel D. (2019). Lean production. How to get rid of losses and achieve prosperity for your company. Fabula.

Continuous improvement. Southern Mining and Processing Plant. Available at: https://www.ugok.com.ua/ua/development/improvement.php

Continuous improvement / PJSC "Zaporizhstal". PJSC "Zaporozhstal". Available at: https://zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/rozvitok/bezperervne-vdoskonalennya/

Kyrychenko, D. (2010). Tools for improving production at machine-building enterprises. Economics and enterprise management. Problems of economics, (4), 92–97. Available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2010-4_0-pages-92_97.pdf

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 238
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Осокіна, А., & Склим, М. (2022). СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСТІЙНОГО ПОКРАЩЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-70
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ