ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Ключові слова: фінансова децентралізація, бібліометричний аналіз, детермінанти регіональної ідентичності

Анотація

У статті запропоновані положення концепції розширення фінансового простору, що в умовах фінансової децентралізації слід розглядати як процес надання органам місцевого самоврядування переважно опосередкованого регулятивного впливу, а також через внесення змін в інституціональну складову. Обґрунтовано наукові підходи щодо визначення сутності та структуризації процесу фінансової децентралізації, що на відміну від існуючих підходів, пропонується розглядати в контексті упорядкування складових процесу за фінансовими орієнтирами і спрямована на підвищення фінансового потенціалу територіальної економічної системи у цілому. Для аналізу використовуваних термінів та визначення перетину областей дослідження було застосовано методи сучасного бібліометричного аналізу. Зосереджено увагу на важливості дослідження змісту явища фінансової децентралізації з концентрацією на регіональній ідентичності.

Посилання

Доповідь про світовий розвиток 2000/2001: Боротьба з бідністю. Звіт про світовий розвиток. Нью-Йорк, Oxford University Press. 2001. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856 (дата звернення 10.11.2022).

Persson O.D. How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis. In Celebrating scholarly communication studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday, Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics. 2009. pp. 9–24.

Програмний засіб побудови та візуалізації бібліометричних мереж. URL: http://www.vosviewer.com/ (дата звернення 15.12.2022).

Chen C. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization. PNAS. 2004. Vol. 101, suppl. 1. pp. 5303–5310.

Chen C. CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature. J. of the Amer. Soc. for Inf. Sci. and Technol. 2006. 57(3). pp. 359–377.

Nees Jan van Eck, Ludo Waltman. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewe. Scientometrics. 2017. pp. 1053–1070. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7

Canavire-Bacarreza G., Martinez-Vazquez J., Yedgenov, B.. Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. World Development. 2020. Vol. 127. pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742

Christl M., Köppl-Turyna M., Kucsera D. Determinants of Public‐Sector Efficiency: Decentralization and Fiscal Rules, Kyklos, Wiley Blackwell. 2020. Vol. 73(2). pp. 253–290. DOI: https://doi.org/10.1111/kykl.12224

Jilek M. Determinants of fiscal decentralization – the recent evidence in European countries. Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Prague. 2018. pp. 58–67.

Харитончук М. Зарубіжні концепції і практика децентралізації державного управління. Автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.04. НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 2000. 17 с.

Гурне Б. Державне управління. Б. Гурне / пер. з фр. В. Шовкуна. Київ : Основи, 1993. 165 с.

Державне управління та державна служба. Словн. Довід. / уклад. О. Оболенський. Київ : КНЕУ, 2005. 480 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Видавництво «Перун», 2001. 1440 с.

World Bank. 2001. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. World Development Report, New York: Oxford University Press. World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11856

Persson O.D. How to use Bibexcel for various types of bibliometric analysis. In Celebrating scholarly communication studies: A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday, Leuven, Belgium: International Society for Scientometrics and Informetrics. 2009. pp. 9–24.

Prohramnyi zasib pobudovy ta vizualizatsii bibliometrychnykh merezh [A software tool for building and visualizing bibliometric networks] Retrieved from http://www.vosviewer.com/

Chen C. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization. PNAS. 2004. Vol. 101, suppl. 1. pp. 5303–5310.

Chen C. CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature. J. of the Amer. Soc. for Inf. Sci. and Technol. 2006. 57(3). pp. 359–377.

Nees Jan van Eck, Ludo Waltman. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewe. Scientometrics. 2017. pp. 1053–1070. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7

Canavire-Bacarreza G., Martinez-Vazquez J., Yedgenov, B.. Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. World Development. 2020. Vol. 127. pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742

Christl M., Köppl-Turyna M., Kucsera D. Determinants of Public‐Sector Efficiency: Decentralization and Fiscal Rules, Kyklos, Wiley Blackwell. 2020. Vol. 73(2). pp. 253–290. DOI: https://doi.org/10.1111/kykl.12224

Jilek M. Determinants of fiscal decentralization – the recent evidence in European countries. Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Prague. 2018. pp. 58–67.

Kharytonchuk M. (2000). Zarubizhni kontseptsii i praktyka detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia. [Foreign concepts and practice of decentralization of public administration]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Hurne B. (1993). Derzhavne upravlinnia. [Public administration]. In V. Shovkun (Translation). Kyiv: Osnovy. P. 165. [in Ukrainian]

Derzhavne upravlinnia ta derzhavna sluzhba [Public administration and public service]. In O. Obolenskyi (Ed.), Dictionary guide. 2005. Kyiv: KNEU. P. 480. [in Ukrainian]

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. In V. T. Busel (Ed.), 2001. Kyiv: Vydavnytstvo «Perun». P. 1440. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Пугач, Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-71
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ