ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: управління, децентралізація, фінансові ресурси, місцеві бюджети, воєнний стан, органи місцевого самоврядування, фінансова стійкість

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування в умовах воєнного стану. На основі ретроспективного аналізу виділено ключові етапи формування фінансово спроможних територіальних громад здатних ефективно функціонувати в умовах гібридної війни. Визначено ключові зміни в нормах бюджетного законодавства відносно управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування, що запроваджені в умовах воєнного стану. Проаналізовано доходи та видатки місцевих бюджетів в період з січня по вересень 2021-2022 рр., що дало змогу виокремити особливості управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування в умовах воєнного стану. Запропоновано подальші кроки в напрямі формування ефективної системи управління фінансовими ресурсами місцевих органів самоврядування в умовах воєнного стану.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 13.11.2022)

Возняк Г. В., Жеребило І. В. Формування фінансово спроможних територіальних громад: ризики децентралізації. Фінанси України. 2020. № 1. С. 73–82. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.01.073

Малиняк Б. С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування. Фінанси України. 2020. №3. С. 94–110. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.03.094

Мартиненко В. Специфіка управління власними доходами місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 3. С. 51–61. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.051

Пелехатий А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України. Світ фінансів. 2020. № 1. С. 140–151. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2020.01.140

Очікується новий План дій ради Європи для України з вектором розвитку місцевого самоврядування. Децентралізація. 28.11.2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/15806 (дата звернення: 13.11.2022)

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. №333-р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (дата звернення: 13.11.2022)

Навіщо децентралізація? Децентралізація. URL: https://decentralization.gov.ua/about (дата звернення: 13.11.2022)

Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану. Децентралізація. 08.08.2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14654 (дата звернення: 14.11.2022)

Структура доходів та видатків місцевих бюджетів. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/?month=9&year=2021/2022&budgetType=LOCAL (дата звернення: 14.11.2022)

Pro vvedenya voyennogo stanu v Ukraine [About introduction of martial law in Ukraine]: Ukaz Prezedenta Ukrainy № 64/2022 vid 24.02.2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (in Ukrainian)

Voznayk, G. & Gerebilo, I. (2020) Formuvannya finansovo spromozhnykh terytorialʹnykh hromad: ryzyky detsentralizatsiyi [Formation of financially capable territorial communities: risks of decentralization]. Finances of Ukraine, № 3. P. 73–82. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.01.073 (in Ukrainian)

Malynyak, B. (2020) Byudzhetne planuvannya i priorytety rozvytku hromad: instrumenty harmonizatsiyi ta problemy yikh zastosuvannya [Budget planning and community development priorities: harmonization tools and problems of their application]. Finances of Ukraine, № 1. P. 94–110. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.03.094 (in Ukrainian)

Martynenko, V. (2019) Spetsyfika upravlinnia vlasnymy dokhodamy mistsevykh biudzetiv v umovakh finansovoi detsentralizatsii [Specificity of managing local budgets’ own revenues in the context of financial decentralization]. The Herald of Ternopil National Economic University, № 3. P. 51–61. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.051 (in Ukrainian)

Pelekhatyy, A. (2020) Instytutsiyno-pravove zabezpechennya formuvannya ta realizatsiyi byudzhetnoyi polityky rozvytku terytoriy Ukrayiny [Institutional and legal support for the formation and implementation of the budgetary policy of the territories development in Ukraine]. Finances of Ukraine, № 1. P. 140–151. DOI: https://doi.org/10.35774/sf2020.01.140 (in Ukrainian)

Ochikuyetʹsya novyy Plan diy rady Yevropy dlya Ukrayiny z vektorom rozvytku mistsevoho samovryaduvannya [A new Action Plan of the Council of Europe for Ukraine with a vector of local self-government development is expected]. Detsentralizatsiya – Decentralization. 28.11.2022. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/15806 (in Ukrainian)

Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialʹnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini [On the approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine]: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny №333-r vid 01.04.2014. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р (in Ukrainian)

Navishcho detsentralizatsiya? [Why decentralization]. Detsentralizatsiya – Decentralization. Available at: https://decentralization.gov.ua/about (in Ukrainian)

Osoblyvosti budzetnogo protsesu v umovah voyennogo stanu [Peculiarities of the budget process under martial law]. Detsentralizatsiya – Decentralization 08.08.2022. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/14654 (in Ukrainian)

Struktura dokhodiv mistsevykh byudzhetiv [Structure of revenues of local budgets]. Derzhavnyy veb-portal byudzhetu dlya hromadyan – State budget web portal for citizens Available at: https://openbudget.gov.ua/?month=9&year=2021/2022&budgetType=LOCAL (in Ukrainian)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Осипенко, С., Ярема, Л., & Щебликіна, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-69
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ