ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Андрій Васильєв Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв https://orcid.org/0000-0003-3430-3758
  • Вікторія Галенко Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв https://orcid.org/0000-0001-9224-371X
Ключові слова: фінансова безпека, воєнний стан, аграрні підприємства, сільськогосподарський сектор, експорт, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану фінансової безпеки аграрних підприємств України в умовах правового режиму воєнного стану. Проведена оцінка збитків аграрного сектору України та підприємств, які в ньому функціонують, допомогла зрозуміти масштаб фінансових втрат та їх чинників. Оцінка здійснена за допомогою таких методів, як аналіз, синтез, узагальнення, наукова абстракція. Враховуючи важливість стабілізації фінансового стану аграрних суб’єктів господарювання, висвітлено основні проблеми, що постають перед ними в період війни. Здійснено SWOT та PEST-аналіз, які допомогли розкрити вразливі точки фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. Наведено основні напрямки оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємств, що дозволять мінімізувати негативний вплив фінансової нестабільності та забезпечать функціонування компаній в умовах воєнного стану і після нього.

Посилання

Квасницька Р.С., Доценко І.О., Матвійчук Л.О. Оцінювання фінансової безпеки підприємства в системі забезпечення реалізації його фінансової стратегії. Фінанси і кредит: проблеми теорії та практики. 2019. Вип. 3. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/8276

Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України № 2102-IX від 24.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 13.12.2022)

Міністерство економіки України. Офіційний сайт. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 15.12.2022).

Міністерство аграрної політики та продовольства України. Офіційний сайт. URL: https://minagro.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2022).

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.12.2022).

Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів. Урядовий кур’єр. 2022. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/

Український клуб аграрного бізнесу. Офіційний сайт. URL: https://www.ucab.ua/ua (дата звернення: 15.12.2022).

Топ-10 латифундистів України за 5 років: динаміка росту земельного банку. Latifundist. 2021. URL: https://latifundist.com/infographics/view/106 (дата звернення: 10.12.2022).

Осташко Т.О. Сільськогосподарський експорт України в умовах війни і шляхи його відновлення. Економіка України. 2022. Вип. 5. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_05_026_uk.pdf

Верхоглядова Н.І. Особливості управління безпекою підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/journal/article/view/1395/1345

Москвін Б.Ю. Економічна безпека фінансових інституцій в умовах воєнного стану в україні. Економiка i органiзацiя управлiння. 2022. Вип. 2 (46). URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/12549

Mohylnyi O., Patyka N., Kucher A., Krupin V., Siedlecka A., Wysoki ´nski M. Features of Agrarian Sector Deregulation in the Context of Martial Law: Shocks in Food Security. Sustainability. 2022. Vol. 14. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/12979

Kvasnyts'ka, R.S., Dotsenko, I.O. & Matvijchuk, L.O. (2019) Otsiniuvannia finansovoi bezpeky pidpryiemstva v systemi zabezpechennia realizatsii joho finansovoi stratehii. Finansy i kredyt: problemy teorii ta praktyky, 3. Retrieved from: http://elar.khmnu.edu.ua/handle/123456789/8276 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini (Act No. 2102-IX vid 24.02.2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text [in Ukrainian].

Ministry of Economy of Ukraine (2022). Official web-site. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA [in Ukrainian].

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2022). Official web-site. Retrieved from: https://minagro.gov.ua/ [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine (2022). Official web-site. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Sil's'ke hospodarstvo pid chas vijny: zmina priorytetiv (2022). Uriadovyj kur'ier. Retrieved from: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/ [in Ukrainian].

Ukrainian Club of Agrarian Business (2022). Official web-site. Retrieved from: https://www.ucab.ua/ua [in Ukrainian].

Top-10 latyfundystiv Ukrainy za 5 rokiv: dynamika rostu zemel'noho banku. (2021). Latifundist. Retrieved from: https://latifundist.com/infographics/view/106 [in Ukrainian].

Ostashko, T.O. (2022). Sil's'kohospodars'kyj eksport Ukrainy v umovakh vijny i shliakhy joho vidnovlennia. Ekonomika Ukrainy, 5. Retrieved from: http://economyukr.org.ua/docs/EU_22_05_026_uk.pdf [in Ukrainian].

Verkhohliadova, N.I. (2022). Osoblyvosti upravlinnia bezpekoiu pidpryiemnyts'koi diial'nosti v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspil'stvo, 39. Retrieved from: https://www.economyandsociety.in.ua/journal/view/1395/1345 [in Ukrainian].

Moskvin B.Yu. (2022). Ekonomichna bezpeka finansovykh instytutsij v umovakh voiennoho stanu v ukraini. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 2. Retrieved from: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/12549 [in Ukrainian].

Mohylnyi, O.M., Patyka, N.I, Kucher, A.I, Krupin, V.S, Siedlecka, A.O. & Wysoki ´nski, M.M. (2022). Features of Agrarian Sector Deregulation in the Context of Martial Law: Shocks in Food Security. Sustainability, 14. Retrieved from: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/12979

Переглядів статті: 286
Завантажень PDF: 251
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Васильєв, А., & Галенко, В. (2022). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ