ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: державне регулювання, сталий розвиток, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, трансферти

Анотація

Розглянуто питання державного регулювання сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах завершення реформи децентралізації. Проаналізовано нормативно-правові акти, які повинні забезпечити вирішення комплексу завдань сталого розвитку територій. Розглянуто роль державної регуляторної політики в розв’язанні завдань економічного зростання території, вирішення соціальних завдань та проблем раціонального природокористування. Показана роль фінансово-бюджетного регулювання сталого розвитку на місцевому рівні. Проаналізовано динаміку виконання місцевих бюджетів за доходами та отримання трансфертів з державного бюджету за останні п’ять років. Показано вплив фінансового регулювання на ефективність виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування.

Посилання

Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Проблеми економічної теорії.

«Цілі сталого розвитку: Україна». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina

Моніторинг показників досягнення ЦСР в Україні. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-10/prezentaciya-csr_22.10.2019_karmazina.pdf

«Концепція сталого розвитку населених пунктів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text

Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16#Text

Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України. Вісник НАН України. 2002. № 2.

Регуляторна мапа України. URL: https://opendata.in.ua/map

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Виконання доходів місцевих бюджетів. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Лободіна З. Міжбюджетні трансферти: реалії надання та шляхи удосконалення в контексті зміцнення фінансової бази органів самоврядування. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/

Виконання доходів місцевих бюджетів. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/891-080720

294 проекти регіонального розвитку відібрані для фінансування у 2021 році коштом ДФРР. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/294-proekti-regionalnogo-rozvitku-vidibrani-dlya-finansuvannya-u-2021-roci-koshtom-dfrr

Khvesyk M.,Bystriakov I., Paradyhmalnyi pohliad na kontsept staloho rozvytku Ukrainy. Problemy ekonomichnoi teorii.

“Tsili staloho rozvytku: Ukraina”. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina

Monitorynh pokaznykiv dosiahnennia TsSR v Ukraini. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-10/prezentaciya-csr_22.10.2019_karmazina.pdf

«Kontseptsiia staloho rozvytku naselenykh punktiv». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo formuvannia i realizatsii prohnoznykh ta prohramnykh dokumentiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16#Text

V. Trehobchuk. Kontseptsiia staloho rozvytku dlia Ukrainy. Visnyk NAN Ukrainy. 2002. N 2.

Rehuliatorna mapa Ukrainy. URL: https://opendata.in.ua/map

Konstytutsiia Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Podatkovyi kodeks Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Vykonannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv)

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Lobodina Z. Mizhbiudzhetni transferty: realii nadannia ta shliakhy udoskonalennia v konteksti zmitsnennia finansovoi bazy orhaniv samovriaduvannia. URL: http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/

Vykonannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetiv

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy»Pro rozpodil u 2020 rotsi subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na zdiisnennia zakhodiv shchodo sotsialno-ekonomichnoho rozvytku okremykh terytorii». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/891-080720

294 proekty rehionalnoho rozvytku vidibrani dlia finansuvannia u 2021 rotsi koshtom DFRR. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/294-proekti-regionalnogo-rozvitku-vidibrani-dlya-finansuvannya-u-2021-roci-koshtom-dfrr

Переглядів статті: 588
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Крайник, О. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-27
Розділ
ЕКОНОМІКА